Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

247/1993 Sb. znění účinné od 15. 7. 2008 do 31. 3. 2012
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 232/2008 Sb.

15.7.2008

247

 

VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví

ze dne 17. září 1993

o výběrovém řízení na vedoucí funkce ve zdravotnických

organizacích a zařízeních v působnosti ministerstva

zdravotnictví, okresních úřadů a obcí

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 54 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 548/1991 Sb.:

§ 1

Úvodní ustanovení

(1)

Funkce, které se obsazují ve zdravotnických organizacích a zařízeních (dále jen "zařízení") v působnosti ministerstva zdravotnictví, 1 okresních úřadů a obcí 2 na základě výběrového řízení, jsou funkce vedoucího organizace a vedoucích pracovníků v jeho přímé řídící působnosti.

(2)

Vyhlašovatelem výběrového řízení je ten, v jehož působnosti je jmenování do funkce uvedené v odstavci 1.

Vyhlášení výběrového řízení a jeho průběh

§ 2

(1)

Výběrové řízení se vyhlašuje na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2)

Vyhlášení výběrového řízení musí obsahovat:

a)

název funkce a zařízení, v němž má být funkce vykonávána,

b)

požadované kvalifikační předpoklady stanovené zvláštními předpisy, 3

c)

název a adresu vyhlašovatele, kterému se podávají přihlášky,

d)

náležitosti přihlášky uvedené v odstavci 3 a termín jejího předání k poštovní přepravě nebo osobního doručení, který musí být nejméně 15 dnů ode dne vyhlášení výběrového řízení.

(3)

Přihláška uchazeče musí obsahovat název funkce a zařízení, v němž má být funkce vykonávána, datum a vlastnoruční podpis. K přihlášce se připojují:

a)

vyplněný osobní dotazník, 4

b)

stručný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních,

c)

doklad o dosaženém vzdělání,

d)

další požadované doklady vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 5

(4)

Splňuje-li přihláška požadavky uvedené v odstavcích 2 a 3, pozve vyhlašovatel uchazeče na jednání výběrové komise (dále jen "komise"). Uchazeči, jehož přihláška má formální nedostatky, které uchazeč neodstraní ani ve lhůtě stanovené vyhlašovatelem, a uchazeči, který nesplňuje požadavky uvedené v odstavcích 2 a 3, vrátí vyhlašovatel předložené doklady s uvedením důvodů.

(5)

Posouzení uchazečů, kteří se zúčastní jednání komise, se provádí vždy pohovorem, popřípadě ještě dalším vhodným způsobem určeným vyhlašovatelem. Posouzení uchazečů, kteří se nezúčastní jednání komise a předem se omluví, se provádí na základě dokladů uvedených v odstavci 3.

§ 3

(1)

Vyhlašovatel zřizuje pro každé výběrové řízení nejméně sedmičlennou komisi. Zástupci vyslaní příslušnou odborovou organizací a stavovskou organizací zřízenou zákonem 6 jsou oprávněni být členy komise; jejich počet určí vyhlašovatel. U výběrového řízení na funkci ředitele fakultní nemocnice 1 je oprávněn být členem komise alespoň jeden zástupce určený podle návrhu příslušné fakulty.

(2)

Členy komise nemohou být osoby blízké 7 uchazečům přihlášeným do výběrového řízení.

§ 4

(1)

Komise je schopna se usnášet, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny členů komise.

(2)

Komise volí nadpoloviční většinou přítomných členů předsedu komise, který odpovídá za činnost komise a za řádné provedení výběrového řízení.

(3)

Předseda komise seznámí členy komise s obsahem přihlášek uchazečů, dohodne obsah a způsob provádění pohovoru ( § 2 odst. 5) a vyhodnocení uchazečů s cílem posoudit jejich osobní předpoklady, znalosti a schopnosti pro výkon funkce.

(4)

Po posouzení uchazečů stanoví komise tajným hlasováním pořadí uchazečů. Pořadí se stanoví podle počtu získaných hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

(5)

O průběhu a výsledku jednání komise vyhotoví zápis, který podepíše předseda a všichni přítomní členové komise. Zápis musí obsahovat jména členů komise, jména projednaných uchazečů a stanovení jejich pořadí.

(6)

Předseda komise předá zápis vyhlašovateli neprodleně po skončení jednání komise; tím činnost komise končí.

§ 5

Uchazečům, kteří nebyli do funkce jmenováni, vyhlašovatel tuto skutečnost písemně oznámí a vrátí jim předložené doklady.

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 6

(1)

Náklady spojené s vyhlášením výběrového řízení a činností komise hradí vyhlašovatel.

(2)

Náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení si každý uchazeč hradí sám.

§ 7

Za zařízení pro účely této vyhlášky se považují též školy a školská zařízení zřízené ministerstvem zdravotnictví. 8

§ 8

Zrušuje se výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 155/1990 Sb., o obsazování některých funkcí konkursem. Konkursní řízení vyhlášené přede dnem účinnosti této vyhlášky se však dokončí podle dosavadního předpisu uvedeného v předchozí větě.

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

MUDr. Rubáš, v. r.Poznámky pod čarou:

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 394/1991 Sb., o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 242/1991 Sb․, o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi.

Nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací.

Tiskopis SEVT 301029.

§ 2 odst. 1 písm. b) zákona České národní rady č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.

Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ústavního soudu České a Slovenské republiky vyhlášeného v částce 116/1992 Sb.

Zákon České národní rady č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění zákona České národní rady č. 160/1992 Sb.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 394/1991 Sb., o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky.

§ 10 odst. 1 zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 69/1993 Sb.).

Zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 394/1991 Sb., o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky.

2

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 242/1991 Sb․, o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi.

3

Nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací.

4

Tiskopis SEVT 301029.

5

§ 2 odst. 1 písm. b) zákona České národní rady č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.

Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ústavního soudu České a Slovenské republiky vyhlášeného v částce 116/1992 Sb.

6

Zákon České národní rady č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění zákona České národní rady č. 160/1992 Sb.

7
8

§ 10 odst. 1 zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 69/1993 Sb.).

Zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb.