Čekejte, prosím...
A A A
277/1993 Sb. znění účinné od 11. 11. 1993

277

 

VYHLÁŠKA

Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

ze dne 29. října 1993

o doplnění vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb.,

o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem,

a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb․, o katastru

nemovitostí České republiky (katastrální zákon)

 

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 17 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem:

Čl. I

Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), se doplňuje takto:

V § 38 odst. 6 písm. c) se za slova "sepsaná advokátem" vkládají slova "nebo komerčním právníkem".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda:

Ing. Radouch v. r.