Čekejte, prosím...
A A A
290/1993 Sb. znění účinné od 1. 7. 2017
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 250/2016 Sb.

1.7.2017

 

zákonem č. 41/2009 Sb.

1.1.2010

 

290

 

ZÁKON

ze dne 10. listopadu 1993,

kterým se mění a doplňuje trestní zákon

a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

zrušen

Čl. II

zrušen

Čl. III

Přechodná a závěrečná ustanovení

1.

V ustanoveních trestního zákona nedotčených změnami a doplňky uvedenými v čl. I tohoto zákona se slovo „prokurátor“ nahrazuje slovy „státní zástupce“.

2.

Trestnost činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 175 trestního zákona, který byl spáchán před prokurátorem nebo vyhledávacím orgánem, pokud konali vyšetřování nebo vyhledávání podle trestního řádu, nebo státním notářem nebo orgánem hospodářské arbitráže, pokud vykonávali rozhodovací činnost, anebo před vyšetřovací komisí Federálního shromáždění nebo České národní rady, se posoudí podle dosavadních předpisů.

3.

Trest odnětí svobody uložený před účinností tohoto zákona za čin, který není trestným činem, popřípadě jeho nevykonaný zbytek, se nevykonává. Ustanovení o souhrnném trestu se v takovém případě neužije. Byl-li za takový čin a sbíhající se trestný čin uložen úhrnný nebo souhrnný trest, soud trest poměrně zkrátí; přitom přihlédne ke vzájemnému poměru závažnosti činů, které od účinnosti tohoto zákona nejsou trestnými činy, a sbíhajících se trestných činů.

Čl. IV

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění trestního zákona, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.