Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

298/1993 Sb. znění účinné od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2010

298

 

VYHLÁŠKA

ministerstva financí

ze dne 1. prosince 1993

o stanovení výše nároku náhrady ušlého výdělku

při správě daní

 

Ministerstvo financí podle § 30 odst. 4 zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., stanoví:

§ 1

(1)

Svědkovi nebo osobě přezvědné, kteří mají příjem pouze ze závislé činnosti a funkčních požitků, 1 pokud se na výzvu správce daně 2 zúčastní daňového řízení, náleží náhrada ušlého výdělku za dobu strávenou při daňovém řízení ve výši průměrného výdělku vypočteného podle zvláštního zákona 3 pro pracovněprávní účely.

(2)

Výši průměrného výdělku prokáže svědek nebo osoba přezvědná potvrzením plátce příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků, v němž se uvede, jakou částku činí ušlý výdělek za dobu nepřítomnosti svědka nebo osoby přezvědné․ Správce daně poukáže náhradu ušlého výdělku plátci daně 4 ze závislé činnosti a funkčních požitků, který jej zahrne do příjmu svědka nebo osoby přezvědné.

§ 2

(1)

Svědkovi nebo osobě přezvědné, kteří mají příjmy pouze z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti 5 včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem), a nevztahuje se na ně ustanovení § 1, pokud se na výzvu správce daně zúčastní daňového řízení, náleží náhrada ušlého výdělku za dobu strávenou při daňovém řízení. Tato náhrada se vypočte za započatou hodinu jako podíl základu daně z příjmu fyzických osob 6 a počtu pracovních hodin, stanovených zvláštním předpisem, 7 připadajících na kalendářní rok. Výše základu daně z příjmu je částka, podle které je určena poslední známá daňová povinnost, 8 nejvýše však 486 000 Kč. Pokud nelze zjistit podklady pro výše uvedený postup stanovení náhrady ušlého výdělku, náleží svědkovi nebo osobě přezvědné náhrada ušlého výdělku v částce 17 Kč za hodinu, nejvýše však 136 Kč za jeden den.

(2)

Svědkovi nebo osobě přezvědné, kteří mají příjmy ze závislé činnosti a zároveň též z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti 5 včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem), náleží náhrada ušlého výdělku za dobu strávenou při daňovém řízení podle odstavce 1.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.

Ministr:

Ing. Kočárník CSc. v. r.Poznámky pod čarou:

§ 6 odst. 1 a 9 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb.

§ 1 odst. 3 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.

§ 17 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku.

§ 6 odst. 3 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.

§ 7 odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 586/1992 Sb.

Zákon ČNR č. 586/1992 Sb.

§ 83 odst. 1 zákoníku práce.

§ 77 odst. 7 a § 102a zákona ČNR č. 337/1992 Sb.

§ 7 odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 586/1992 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

§ 6 odst. 1 a 9 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb.

2

§ 1 odst. 3 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.

3

§ 17 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku.

4

§ 6 odst. 3 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.

5

§ 7 odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 586/1992 Sb.

6

Zákon ČNR č. 586/1992 Sb.

7

§ 83 odst. 1 zákoníku práce.

8

§ 77 odst. 7 a § 102a zákona ČNR č. 337/1992 Sb.