Čekejte, prosím...
A A A
3/1993 Sb. znění účinné od 28. 7. 1998
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 154/1998 Sb.

28.7.1998

3

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 17. prosince 1992

o státních symbolech České republiky

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Státními symboly České republiky jsou velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna.

§ 2

Velký a malý státní znak

(1)

Velký státní znak tvoří čtvrcený štít, v jehož prvním a čtvrtém červeném poli je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve druhém modrém poli je stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve třetím zlatém poli je černá orlice se stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými trojlístky a uprostřed s křížkem, se zlatou korunou a červenou zbrojí.

(2)

Vyobrazení velkého státního znaku je přílohou 1 tohoto zákona.

(3)

Malý státní znak tvoří červený štít, v němž je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí.

(4)

Vyobrazení malého státního znaku je přílohou 2 tohoto zákona.

§ 3

Státní barvy

Státní barvy jsou bílá, červená, modrá v uvedeném pořadí.

§ 4

Státní vlajka

(1)

Státní vlajka se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky vlajky k její délce je 2 : 3.

(2)

Vyobrazení státní vlajky je přílohou 3 tohoto zákona.

§ 5

Vlajka prezidenta republiky

(1)

Vlajka prezidenta republiky je bílá, s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed bílého pole je velký státní znak. Pod ním je bílý (stříbrný) nápis PRAVDA VÍTĚZÍ na červené stuze podložené žlutými (zlatými) lipovými ratolestmi.

(2)

Vyobrazení vlajky prezidenta republiky je přílohou 4 tohoto zákona.

§ 6

Státní pečeť

(1)

Státní pečeť tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi po stranách, kolem něhož je opis „ČESKÁ REPUBLIKA“.

(2)

Vyobrazení státní pečeti je přílohou 5 tohoto zákona.

(3)

Pečetidlo státní pečeti uchovává prezident republiky.

§ 7

Státní hymna

(1)

Státní hymnu tvoří první sloka písně Františka Škroupa a Josefa Kajetána Tyla „Kde domov můj“.

(2)

Text a notový záznam státní hymny jsou přílohou 6 tohoto zákona.

§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Uhde v. r.

Klaus v. r.

Příloha č. 1

Velký státní znak

 

Příloha č. 2

Malý státní znak

 

Příloha č. 3

Státní vlajka

 

Příloha č. 4

Vlajka prezidenta republiky

 

Příloha č. 5

Státní pečeť

 

Příloha č. 6

Autentické znění české hymny, otištěné ve Věstníku ministerstva školství a národní osvěty,

roč. XV, 1933, výnos č. 39 (9. 5. 1933).