Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

305/1993 Sb. znění účinné od 1. 1. 1994

305

 

ZÁKON

ze dne 8. prosince 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb.,

o civilním letectví (letecký zákon), ve znění

zákona č. 40/1964 Sb., zákona č. 43/1976 Sb.,

zákona č. 90/1990 Sb. a zákona č. 383/1990 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zrušuje se Sbor ozbrojené ochrany letišť.

Čl. II

1.

Ustanovení hlavy IVa. včetně nadpisu se vypouští.

 

2.

Za hlavu IX. se vkládá hlava IXa., která včetně nadpisu zní:

"H l a v a I X a .

Státní letecká inspekce

 

§ 62a

 

(1) Zřizuje se správní úřad Státní letecká inspekce se sídlem v Praze, která je podřízena ministerstvu dopravy.

(2) V čele Státní letecké inspekce je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr dopravy.

(3) Státní letecká inspekce je právnickou osobou. Podrobnosti o organizaci Státní letecké inspekce se upraví statutem, který schválí ministr dopravy.

(4) Státní letecká inspekce je nástupnickým subjektem Státní letecké inspekce zřízené vyhláškou č. 209/1964 Sb., o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť, ve znění vyhlášky č. 104/1977 Sb.

 

§ 62b

 

(1) Státní letecká inspekce vykonává působnost podle tohoto zákona.

(2) Státní letecká inspekce vykonává působnost státního odborného dozoru v civilním letectví podle zákona č․ 203/1964 Sb., o úpravě některých úkolů státní správy v civilním letectví.

(3) Státní letecká inspekce vykonává dále tuto působnost

a)

přiděluje civilním letadlům rejstříkovou (poznávací) značku ( § 7),

b)

schvaluje podstatné změny konstrukce draku nebo zařízení civilního letadla, které mohou způsobit změnu letových vlastností letadla nebo jeho pevnosti ( § 11 odst. 4),

c)

zkouší způsobilost cizích letadel ( § 51).".

Čl. III

1.

Zrušuje se výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 24. listopadu 1976 č. j. 24 324/76-025, kterým se stanoví zásady organizace, výzbroj a výstroj Sboru ozbrojené ochrany letišť a zásady výcviku a výkonu služby jeho příslušníků (registrován v částce 31/1976 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva dopravy ze dne 28. května 1979 č. j. 13 724/79-025 (registrován v částce 16/1979 Sb.).

2.

Zrušuje se část první vyhlášky č. 209/1964 Sb., o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť, ve znění vyhlášky č. 104/1977 Sb.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.