Čekejte, prosím...
A A A
306/1993 Sb. znění účinné od 23. 12. 1993

306

 

ZÁKON

ze dne 8. prosince 1993,

kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu

majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb.,

zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona

č. 544/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb․ a zákona č. 210/1993 Sb., se mění takto:

1.

V § 47 se v odstavci 4 slova „31. prosince 1993“ nahrazují slovy „31. prosince 1994“, slova „30. června 1994“ nahrazují slovy „30. června 1995“ a slova „31. prosince 1994“ nahrazují slovy „31. prosince 1995“.

 

2.

V § 47b se v odstavci 1 slova „orgánu uvedeného v § 10 odst. 1“ nahrazují slovem „ministerstva“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.