Čekejte, prosím...
A A A
325/1993 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013

Čl. I body 34 až 37 nabývají účinnosti 1. července 1994. Čl. I bod 38 §40b odst. 5 a 7 nabývají účinnosti 1. ledna 1995.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 456/2011 Sb.

1.1.2013

 

zákonem č. 354/2003 Sb.

1.1.2004

 

325

 

ZÁKON

ze dne 3. prosince 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních,

ve znění zákona č. 199/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 531/1990 Sb.,

o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb.

a zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

zrušen

Čl. II

zrušen

Čl. III

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 587/1992 Sb․, o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených tímto zákonem.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 34 až 37, které nabývají účinnosti dnem 1. července 1994, a ustanovení čl. I bodu 38 § 40b odst. 5 a 7, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1995.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.