Čekejte, prosím...
A A A
8/1993 Sb. znění účinné od 31. 12. 1992 do 11. 11. 2000

8

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 18. prosince 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 418/1990 Sb.,

o hlavním městě Praze, ve znění zákona České národní rady č. 439/1991 Sb.

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona České národní rady č. 439/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

Poznámka č. 1 k § 1 zní:

__________

1)

Čl. 13 ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.“.

2.

Dosavadní text § 2 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novými odstavci 2 a 3, které včetně nové poznámky č. 2 znějí:

(2) Území hlavního města Prahy se člení na městské části. Jednotlivými městskými částmi se rozumějí

a)

území, ve kterých působil ke dni 23. listopadu 1990 místní národní výbor,

b)

území, ve kterých působil ke dni 23. listopadu 1990 obvodní národní výbor, s výjimkou území uvedených pod písmenem a),

c)

území, ve kterých byla podle tohoto zákona zřízena nová městská část.

(3) Území městské části musí spadat do jednoho obvodu.2)

__________

2) § 2 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu.“.

3.

Odkaz v § 3 odst. 1 na dosavadní poznámku č. 2 se vypouští. Poznámka č. 3 k § 3 odst. 2 zní:

__________

3)

§ 1 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 410/1992 Sb.).“.

4.

§ 4 včetně poznámky č. 3a zní:

§ 4

 

(1) Zřídit nebo zrušit městskou část nebo změnit hranice městských částí na území hlavního města Prahy lze na základě rozhodnutí zastupitelstva, pokud do 30 dnů od zveřejnění tohoto rozhodnutí není podán návrh na konání místního referenda v této věci.3a) Je-li podán takový návrh, lze zřídit nebo zrušit městskou část nebo změnit hranice městských částí pouze na základě souhlasného rozhodnutí místního referenda konaného na území, na němž se zřízení nebo zrušení městské části nebo změna hranic městských částí navrhuje.

(2) Rozhodnutí zastupitelstva o zřízení městské části musí obsahovat její název․ Rozhodnutí zastupitelstva o zřízení nebo zrušení městské části nebo o změně hranic městských částí musí obsahovat vypořádání práv a závazků.

__________

3a)

Zákon ČNR č. 298/1992 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu.“.

5.

V § 5 první věta zní: „Městská část, její orgány, právnické osoby a zařízení a s jejím souhlasem i jiné orgány a právnické osoby, jakož i fyzické osoby mohou užívat znak a prapor městské části.“.

6.

V § 6 odst. 1 se vypouští písmeno b) a písmeno c) se označuje jako písmeno b).

7.

Za § 6 se vkládá nový § 6a, který zní:

§ 6a

 

Česká národní rada může rozpustit

a)

zastupitelstvo, které se nesešlo po dobu delší než šest měsíců, na návrh ministra vnitra České republiky po vyjádření vlády,

b)

obvodní zastupitelstvo nebo místní zastupitelstvo, které se nesešlo po dobu delší než šest měsíců, na návrh primátora hlavního města Prahy po vyjádření vlády.“.

8.

V § 8 odst. 1 se vypouštějí písmena b) a g) a písmena c), d), e) a f) se označují jako písmena b), c), d) a e).Poznámka č. 5 zní:

__________

5)

§ 19 a 20 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.“.

9.

§ 8 odst. 1 písm. e) zní:

e)

ukládá úkoly příslušnému útvaru Policie České republiky při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na svém území; úkoly může ukládat pouze prostřednictvím příslušného obvodního ředitelství Policie České republiky.“.

10.

V § 8 odst. 2 písm. c) a v § 10 se slovo „organizace“ nahrazuje slovy „právnické osoby“.

11.

§ 13 včetně poznámka č. 8a zní:

§ 13

 

(1) Hlavní město Praha vykonává v přenesené působnosti8) státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a dále státní správu svěřenou zvláštními zákony obcím, pověřeným obecním úřadům a okresním úřadům, pokud z těchto zákonů nevyplývá jinak.

(2) Městské části vykonávají v přenesené působnosti8) státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a Statutem.

(3) Působnost hlavního města Prahy na úseku územního plánování může vykonávat odborná organizace zřízená hlavním městem Prahou.8a)

___________

8a)

§ 142 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).“.

12.

§ 14 odst. 1 písm. a) zní:

a)

vykonával Národní výbor hlavního města Prahy a odborná organizace jím zřízená,8a)“.

13.

V § 15 odkaz v závorce zní: „(§ 8 odst. 1 písm. d))“.

14.

Poznámka č. 10 k § 16 a 17 zní:

__________

10)

§ 2 odst. 2 zákona . 513/1991 Sb., obchodní zákoník.“.

15.

§ 18 se vypouští.

16.

V § 19 odst. 1 se čárka za slovy „ § 15“ nahrazuje spojkou „a“ a vypouštějí se slova „odst. 1 a 2 a § 18“. Současně se v poznámce č. 11 za slova „ § 51“ připojují slova „a § 51a“.

17.

§ 20 odst. 4 zní:

(4) Statut vydává zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou.“.

18.

Poznámka č. 12 zní:

___________

12)

§ 44 až 51a a § 56 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.“.

19.

§ 24 odst. 2 včetně poznámky č. 14a zní:

(2) Zastupitelstvo kromě pravomocí svěřených obecnímu zastupitelstvu 14a)

a)

volí ze svých členů primátora hlavního města Prahy, jeho náměstky a další členy rady zastupitelstva (radní) a odvolává je z funkce,

b)

schvaluje Statut a jeho změny (§ 20),

c)

rozhoduje o zřízení a zrušení městské části (§ 4),

d)

uděluje souhlas ke sloučení obce s hlavním městem Prahou (§ 3 odst. 1),

e)

vyjadřuje se k odloučení městské části od hlavního města Prahy (§ 3 odst. 2),

f)

uděluje souhlas k jiným územním změnám hlavního města Prahy (§ 3 odst. 3),

g)

vyjadřuje se k návrhu na udělení historického znaku a praporu městské části (§ 5).

__________

14a)

§ 36 a 36a zákona ČNR č. 367/1990 Sb.“.

20.

V § 24 se vypouští odstavec 3.

21.

V § 25 se vypouštějí odstavce 1 a 3 a zrušuje se označení odstavce 2.

22.

V § 26 se vypouštějí odstavce 1 a 4. Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 1. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2 a zní:

(2) Jmenování a odvolání tajemníka magistrátu vyžaduje předchozí souhlas ministra vnitra České republiky.“.

23.

V § 28 odst. 1 a 2 a v § 29 odst. 1 se číslovka „10“ nahrazuje číslovkou „30“.

24.

§ 31 písm. a) zní:

a)

ve věcech podle § 15, 16 a 17,“.

25.

V § 33 se vypouštějí slova „na úseku přenesené působnosti“.

26.

V § 34 se slova „občanů, organizací a státních orgánů“ nahrazují slovy „fyzických a právnických osob“.

27.

§ 40 se vypouští.

28.

V § 22 odst. 1, v § 23, v § 26 v nadpisu a v odstavci 1, v § 29 odst. 1 větě první a druhé a v odstavci 2 a v § 34 se slova „magistrátní úřad“ nahrazují slovem „magistrát“. V § 28 odst. 3 se slova „magistrátního úřadu“ nahrazují slovem „magistrátu“. V § 32 odst. 1 větě první a třetí se slova „místního, obvodního nebo magistrátního úřadu“ nahrazují slovy „místního nebo obvodního úřadu nebo magistrátu“.

Čl. II

Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 31. prosince 1992.

Uhde v. r.

Klaus v. r.