Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

89/1993 Sb. znění účinné od 15. 3. 1993 do 31. 12. 2013

89

 

ZÁKON

ze dne 24. února 1993,

kterým se mění zákon České národní rady

č. 591/1992 Sb., o cenných papírech

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Ustanovení § 93 zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech zní:

"§ 93

 

(1) Akcie, se které nabývají v první vlně kupónové privatizace, 38a) se považují za akcie, o nichž bylo rozhodnuto podle § 10 odst․ 1. Lhůta, ve které jsou majitelé cenných papírů povinni odevzdat listinné cenné papíry, končí uplynutím dvou měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona. Na listinné cenné papíry mohou být tyto akcie přeměněny nejdříve po uplynutí tří let ode dne uplynutí lhůty podle předchozí věty.

(2) Akcie, které se nabývají s použitím investičních kupónů podle zvláštních předpisů, 6) musí být vydány v podobě zaknihovaných cenných papírů.

(3) Na akcie investičních privatizačních fondů, které se nabývají s použitím investičních kupónů podle zvláštních předpisů, 6) se vztahuje přiměřeně ustanovení odstavce 2. Na akcie investičních privatizačních fondů, které byly vydány do dne účinnosti tohoto zákona, se vztahuje přiměřeně ustanovení odstavce 1.

(4) Akcie zaknihované podle odstavců 2 a 3 mohou být přeměněny na listinné cenné papíry nejdříve po uplynutí tří let ode dne jejich zaknihování.".

Poznámka č. 38a) zní:

_________

"38a)

Nařízení vlády ČSFR č. 383/1991 Sb., o vydávání a použití investičních kupónů, ve znění nařízení vlády ČSFR č. 69/1992 Sb.".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. března 1993.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.