Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

110/2004 Sb. znění účinné od 10. 3. 2004 do 7. 12. 2004

Tato částka byla rozeslána přednostně před částkou33/2004 Sb.

110

 

VYHLÁŠKA

ze dne 3. března 2004,

kterou se mění vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny

za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.,

o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif),

ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb.

 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 374a písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb.:

Čl. I

Ve vyhlášce č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., se za § 19 vkládá nový § 19a, který včetně poznámek pod čarou č. 3) až 5) zní:

§ 19a

 

(1) Zastupuje-li v řízení advokát nebo notář, který je ke dni rozhodnutí o povinnosti k náhradě nákladů řízení3) plátcem daně z přidané hodnoty, zvyšuje se odměna o částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je advokát nebo notář povinen z odměny určené podle této vyhlášky odvést podle zvláštního právního předpisu.4)

(2) Advokát nebo notář podle odstavce 1 je povinen předložit soudu osvědčení o registraci plátce daně z přidané hodnoty, vydané příslušným správcem daně.5)

__________

3)

§ 151 občanského soudního řádu.

4)

Zákon č․ 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5)

§ 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Při určení výše paušální odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem v jednotlivém stupni občanského soudního řízení nebo soudního řízení správního, které nebylo v tomto stupni ukončeno ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky, se postupuje podle dosavadní právní úpravy.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

JUDr. Čermák v. r.