Čekejte, prosím...
A A A
115/2004 Sb. znění účinné od 25. 10. 2004 do 21. 4. 2005

N(19.3.2004): Ustanovení § 1 písm. a), § 2, § 3 odst. 1 a 2, § 4 odst. 1 až 4, § 5 až 7 a § 14 odst. 1 písm. d) až h) nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

P(30.4.2004): Ustanovení § 3 odst. 1 a 2 pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 543/2004 Sb.

25.10.2004

 

115

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. února 2004,

kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu

se škrobem

 

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb., a k provedení zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb.:

Část první

Úvodní ustanovení (§ 1-2)

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje některé postupy Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „Fond“) při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem vyrobeným v České republice. Fond

a)

přiděluje výrobcům bramborového škrobu individuální produkční kvóty bramborového škrobu (dále jen „subkvóta“),

b)

poskytuje dotace výrobcům bramborového škrobu (dále jen „prémie pro výrobce“),

c)

poskytuje dotace při výrobě schválených výrobků ze škrobu (dále jen „výrobní náhrada“),

d)

poskytuje subvence při vývozu škrobu (dále jen „vývozní náhrada“),

e)

poskytuje doplňkové národní dotace pro hospodářský rok 2004/2005 pěstitelům brambor (dále jen „doplňková dotace“) prostřednictvím příslušného výrobce,

f)

uplatňuje a provádí za Českou republiku veškerá další opatření, která jsou svěřena členskému státu bezprostředně závaznými právními předpisy Evropských společenství1 (dále jen „předpis Evropských společenství“) upravujícími opatření společné organizace trhu se škrobem.

§ 2

Základní pojmy

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)

pěstitelem brambor fyzická nebo právnická osoba, která pěstuje na území České republiky brambory pro výrobu bramborového škrobu,

b)

výrobcem bramborového škrobu (dále jen „výrobce“) fyzická nebo právnická osoba vyrábějící bramborový škrob z brambor dodaných pěstitelem brambor, která na území České republiky provozuje škrobárnu nebo více škrobáren.

Část druhá

Produkční kvóty bramborového

škrobu (§ 3-8)

§ 3

Národní produkční kvóta

(1)

neučinný

(2)

neučinný

(3)

Fond přidělí subkvóty výrobcům způsobem uvedeným v § 7; součet subkvót a rezervy nesmí přesáhnout výši národní produkční kvóty stanovené předpisem Evropských společenství.2

§ 4

Rezerva

(1)

Rezerva je množství bramborového škrobu určené ke stanovení nové subkvóty žadateli nebo ke zvýšení již stanovené subkvóty výrobci.

(2)

Pro hospodářský rok 2004/2005 se rezerva nestanoví.

(3)

Výrobce neprodleně písemně oznámí Fondu ukončení výroby škrobu ve všech jím provozovaných škrobárnách nebo v některé z jím provozovaných škrobáren (dále jen „uzavření škrobárny“).

(4)

Rezerva se zvyšuje v případě uzavření škrobárny o množství bramborového škrobu odpovídající subkvótě nebo části subkvóty, která připadá na uzavřenou škrobárnu. Subkvóta nebo část subkvóty připadající na uzavřenou škrobárnu se ponechá výrobci, který provedl uzavření škrobárny, jestliže tento výrobce do 15 dnů ode dne uzavření škrobárny zajistil výrobu stejného množství bramborového škrobu v jiné jím provozované škrobárně nebo škrobárnách.

(5)

Fond po vyhodnocení bilance výroby bramborového škrobu stanoví nejpozději do 30 dnů po ukončení příslušného hospodářského roku výši rezervy k rozdělení a zveřejní ji ve Věstníku Ministerstva zemědělství.

Žádost o subkvótu

§ 5

(1)

Výrobce je oprávněn požádat Fond o přidělení subkvóty, pokud

a)

zpracovává brambory na bramborový škrob ve škrobárně,

b)

má vypořádány ke dni podání žádosti splatné závazky k Fondu, České republice – Ministerstvu zemědělství (dále jen „ministerstvo“), Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky, Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a. s., splatné závazky související s veřejným zdravotním pojištěním, závazky související s podporami poskytnutými do zemědělství a splatné závazky za dodané brambory ke všem pěstitelům brambor,

c)

nemá splatné nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně penále; splatným nedoplatkem se rozumí též nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně penále, k jehož úhradě bylo povoleno podle zvláštního právního předpisu3 jeho splácení ve splátkách,

d)

není v likvidaci nebo na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs nebo návrh na konkurs nebyl zamítnut pro nedostatek majetku, anebo není povoleno vyrovnání.

(2)

Výrobce v žádosti uvede množství bramborového škrobu v tunách, které vyrobil v období od 1. ledna 1999 do 31. prosince 2001, včetně množství bramborového škrobu, které v rámci uvedeného období vyrobil jeho právní předchůdce, nebo které v rámci uvedeného období vyrobil jiný výrobce, který svoji škrobárnu později převedl na žadatele, nebo které v rámci uvedeného období vyrobil nájemce škrobárny žadatele, jestliže výrobce v žádosti své právní nástupnictví, převod škrobárny, jakož i nájem škrobárny prokazatelným způsobem doloží.

(3)

Výrobce, který žádá o přidělení subkvóty podle § 7 odst. 4, v žádosti uvede rozsah nevratných investic vynaložených za účelem zvýšení kapacity výroby bramborového škrobu. K žádosti přiloží kopie smluv a faktur, jimiž doloží rozsah a povahu těchto investic, a prohlášení od dodavatele technologie o navýšení kapacity výroby škrobu nebo jiné doklady prokazující navýšení kapacity výroby škrobu.

(4)

Vzor žádosti o stanovení subkvóty (dále jen „žádost“) je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Splnění podmínek uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) výrobce stvrzuje čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení. K žádosti musí být přiložen originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku, jedná-li se o právnickou nebo fyzickou osobu zapsanou v obchodním rejstříku, nebo originál nebo úředně ověřená kopie živnostenského listu, které nesmějí být starší než 90 dnů.

(5)

Výrobce doručí žádost Fondu nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto ustanovení nařízení vlády.

§ 6

(1)

Zjistí-li Fond, že žádost obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje, popřípadě že neobsahuje všechny nezbytné doklady, žádost do 30 dnů ode dne jejího doručení vrátí žadateli s uvedením vad a výzvou k jejich odstranění do 15 dnů ode dne doručení výzvy.

(2)

Fond žádost zamítne, zjistí-li, že

a)

žádost nebyla doručena ve stanoveném termínu,

b)

výrobce nesplňuje podmínky podle ustanovení § 5 odst. 1,

c)

výrobce nedoručil ve stanoveném termínu vrácenou žádost, nebo

d)

vrácená žádost neobsahuje doplněné nebo opravené údaje, popřípadě doklady, anebo oprava nebo doplněné údaje nejsou dostatečné.

§ 7

Stanovení subkvóty

(1)

Fond výrobci, jehož žádost nebyla podle § 6 odst. 2 zamítnuta, vypočte průměrné roční množství bramborového škrobu, které žadatel vyrobil v období od 1. ledna 1999 do 31. prosince 2001 v souladu s § 5 odst. 2 (dále jen „průměrné roční množství“).

(2)

Fond určí koeficient pro stanovení části subkvóty jednotlivým výrobcům jako podíl množství 24 213 tun bramborového škrobu a souhrnu průměrných ročních množství jednotlivých výrobců.

(3)

Fond vypočte výrobci část subkvóty jako součin koeficientu podle odstavce 2 a průměrného ročního množství tohoto výrobce.

(4)

Fond rozdělí množství 9 447 tun bramborového škrobu mezi výrobce uvedené v odstavci 1 s ohledem na investice, které se podílely na zvýšení kapacity výroby škrobu (dále jen „nové investice“) v poměru zvýšené výroby výrobce, vyjádřené v tunách bramborového škrobu vyrobeného za 24 hodin k celkovému zvýšení výroby všech výrobců novými investicemi. Za nové investice Fond uzná pouze investice prokazatelně vynaložené výrobcem v období od 1. ledna 1999 do 31. ledna 2002 za účelem zvýšení kapacity výroby bramborového škrobu.

(5)

Za nové investice Fond vezme v úvahu ty, na které výrobce vynaložil v období od 1. ledna 1999 do 31. ledna 2002 nejméně 10 % nákladů z celkem plánovaných.

(6)

Fond stanoví výrobci subkvótu jako součet části subkvóty vypočtené podle odstavce 3 a množství bramborového škrobu určené tomuto výrobci podle odstavce 4.

§ 8

Změna subkvóty

(1)

Nastane-li některá ze skutečností stanovených předpisem Evropských společenství,4 výrobce, kterému byla stanovena subkvóta (dále jen „držitel subkvóty“), ji neprodleně písemně oznámí Fondu.

(2)

Fond do 15 dnů ode dne doručení oznámení podle odstavce 1 písemně potvrdí držiteli subkvóty, že skutečnost uvedená v odstavci 1 mu byla oznámena.

(3)

Fond rozhodne o změně subkvóty do 30 dnů ode dne doručení oznámení podle odstavce 1.

Část třetí

Prémie pro výrobce (§ 9)

§ 9

Výrobce podává žádost o prémii pro výrobce (dále jen „žádost o prémii“) podle předpisu Evropských společenství5 Fondu do 31. srpna; žádost o prémii se podává za uplynulý hospodářský rok. Vzor žádosti o prémii je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

Část čtvrtá

Výrobní náhrada (§ 10-12)

§ 10

Poskytování výrobní náhrady

(1)

Seznam schválených výrobců6 vede Fond.

(2)

Vzor žádosti o registraci v seznamu schválených výrobců je uveden v příloze č. 3 k tomuto nařízení. K žádosti o registraci v seznamu schválených výrobců musí být přiloženy originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku, jedná-li se o právnickou osobu nebo fyzickou osobu zapsanou v obchodním rejstříku, originál nebo úředně ověřená kopie živnostenského listu, popis výrobního postupu zpracování škrobu na výrobu schválených výrobků, půdorysy a adresy provozních prostor, kde má být základní výrobek skladován a zpracováván, a čestné prohlášení žadatele, že není v likvidaci, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs, anebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku.

§ 11

Žádost o vydání osvědčení o poskytnutí výrobní

náhrady

Schválený výrobce podává žádost o vydání osvědčení podle předpisu Evropských společenství7 o poskytnutí výrobní náhrady (dále jen „osvědčení“) Fondu. Vzor žádosti o vydání osvědčení je uveden v příloze č. 4 k tomuto nařízení. Současně se žádostí doloží prohlášení dodavatele základního výrobku, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Prohlášení podle předpisu Evropských společenství,8 které se týká výrobku s kódem kombinované nomenklatury9 3505 10 50, se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k tomuto nařízení.

§ 12

Výplata výrobní náhrady

(1)

Výrobní náhrada se vyplatí, pokud schválený výrobce

a)

poskytne Fondu předběžnou informaci o dodávce základního výrobku před jejím uskutečněním, jejíž vzor je uveden v příloze č. 7 k tomuto nařízení, ve lhůtě 2 dny před jejím uskutečněním, a to nejpozději do šestnácté hodiny; každá změna již poskytnuté předběžné informace musí být neprodleně oznámena Fondu,

b)

poskytne a prokáže Fondu informaci o dodávce základního výrobku po jejím uskutečnění, jejíž vzor je uveden v příloze č. 8 k tomuto nařízení, ve lhůtě 15 dnů po jejím uskutečnění,

c)

poskytne Fondu informaci o zpracování základního výrobku, jejíž vzor je uveden v příloze č. 9 k tomuto nařízení, nejpozději do 12 měsíců od skončení platnosti osvědčení o poskytnutí výrobní náhrady.

(2)

Informaci podle odstavce 1 písm. a) a b) poskytuje schválený výrobce, který není zároveň výrobcem základního výrobku.

(3)

Na dodávky základního výrobku uskutečněné před vydáním osvědčení lze poskytnout výrobní náhradu, pokud v době uskutečnění dodávky byla pro základní výrobek stanovena nulová výše výrobní náhrady a pokud schválený výrobce tyto dodávky Fondu prokáže.

Část pátá

Vývozní náhrada (§ 13)

§ 13

Podmínky, rozsah a poskytování vývozní náhrady

Fond poskytuje vývozní náhradu vývozci škrobu, jakož i vývozci výrobků a zboží vyrobených ze škrobu stanovených předpisem Evropských společenství,1 mimo celní území Evropských společenství, na základě žádosti, za podmínek a v rozsahu stanovených předpisem Evropských společenství.1

Část šestá

Doplňková dotace (§ 13a-13c)

§ 13a

Stanovení výše doplňkové dotace

(1)

Výše doplňkové dotace se stanoví podle obsahu škrobu v bramborách a je uvedena v příloze č. 9a.

(2)

Doplňkovou dotaci stanovenou v eurech přepočte Fond na peněžní jednotku České republiky (Kč) podle směnného kurzu stanoveného bezprostředně závazným předpisem Evropských společenství9a.

§ 13b

Žádost o doplňkovou dotaci

(1)

Žádost o doplňkovou dotaci podává Fondu výrobce, který má s pěstitelem brambor uzavřenou smlouvu o pěstování brambor pro výrobu škrobu9b a kterou výrobce uvedl v souhrnném přehledu smluv podle § 14 odst. 1 písm. a). Výrobce může požádat o doplňkovou dotaci pouze na množství brambor odpovídající výrobě škrobu ve výši jemu přidělené subkvóty pro příslušný hospodářský rok.

(2)

Výrobce podá žádost o doplňkovou dotaci do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém výrobce převzal v příslušném hospodářském roce od pěstitele brambor dodávku brambor v souladu se smlouvou o pěstování brambor pro výrobu škrobu. Nejkratší období, za které lze žádost podat, je 1 kalendářní měsíc.

(3)

Fond poskytne a vyplatí doplňkovou dotaci pěstiteli brambor prostřednictvím výrobce, který převzal závazky vyplývající ze smlouvy o pěstování brambor pro výrobu škrobu od jiného výrobce na základě změny vlastnických nebo uživatelských vztahů výrobce9c.

(4)

Žádost se podává na formuláři vydaném Fondem.

(5)

Fond po posouzení žádosti rozhodne o poskytnutí doplňkové dotace a převede platbu na účet výrobce nejpozději do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

§ 13c

Poskytnutí platby pěstiteli brambor

(1)

Výrobce převede poskytnutou platbu na účet pěstitele brambor nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tuto platbu od Fondu obdržel.

(2)

Pěstitel brambor uschovává po dobu 10 let od počátku kalendářního roku následujícího po uzavření smlouvy o pěstování brambor pro výrobu škrobu

a)

smlouvu o pěstování brambor pro výrobu škrobu,

b)

doklady prokazující, že výrobce převzal od pěstitele brambor dodávku v množství a kvalitě odpovídající smlouvě o pěstování brambor pro výrobu škrobu,

c)

doklady o doručení platby pěstiteli brambor poskytnuté výrobcem podle odstavce 1.

Část sedmá

Společná ustanovení (§ 14)

§ 14

Poskytování informací Fondu

(1)

Výrobce poskytuje Fondu tyto informace:

a)

souhrnný přehled o obsahu smluv o pěstování brambor pro výrobu škrobu,10 včetně identifikačního čísla, jména pěstitelů brambor a smluveného množství brambor, vyjádřeného jako ekvivalent škrobu pro každou smlouvu; informace se podává do 31. května předcházejícího příslušný hospodářský rok,

b)

o množství brambor určených k výrobě bramborového škrobu, pro něž platí ustanovení předpisu Evropských společenství;11 informace se podává do 30. dubna každého hospodářského roku,

c)

o množství bramborového škrobu, pro které byla vyplacena prémie podle předpisu Evropských společenství;12 informace se podává do 30. dubna každého hospodářského roku,

d)

o množství vyrobeného bramborového škrobu podle kódu kombinované nomenklatury včetně přepočtu na nativní škrob za každý kalendářní měsíc hospodářského roku; informace se podává do konce následujícího kalendářního měsíce,

e)

celkový přehled nákupu brambor určených k výrobě bramborového škrobu a odhad výroby bramborového škrobu v hospodářském roce; informace se podává do 31. ledna příslušného hospodářského roku,

f)

o výrobě bramborového škrobu, zásobě škrobu, nákupu bramborového škrobu, uvádění bramborového škrobu na trh a vývozu bramborového škrobu za každý kalendářní měsíc hospodářského roku; informace se podává do konce následujícího kalendářního měsíce,

g)

o zásobě bramborového škrobu k 30. červnu a k 31. lednu příslušného hospodářského roku; informace se podává do 10 dnů od uvedeného data,

h)

o zahájení a ukončení zpracování brambor; informace o zahájení se podává do 10 dnů po dni zahájení zpracování brambor, informace o ukončení se podává do 10 dnů po dni ukončení zpracování brambor.

(2)

Výrobce pšeničného škrobu poskytuje Fondu tyto informace:

a)

o výrobě pšeničného škrobu, zásobě pšeničného škrobu, nákupu pšeničného škrobu, uvádění pšeničného škrobu na trh a vývozu pšeničného škrobu za každý kalendářní měsíc hospodářského roku; informace se podává do konce následujícího kalendářního měsíce,

b)

o zásobě pšeničného škrobu k 30. červnu a k 31. lednu příslušného hospodářského roku; informace se podává do 10 dnů od uvedeného data.

(3)

Vzory tiskopisů pro poskytování informací podle odstavců 1 a 2 jsou uvedeny v přílohách č. 10 a č. 11 k tomuto nařízení.

(4)

Fond poskytuje informace získané podle odstavců 1 a 2 ministerstvu.

Část osmá

Zrušovací ustanovení (§ 15)

§ 15

Zrušuje se:

1.

Nařízení vlády č. 175/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování finanční podpory pro zpracování brambor a pšenice na škrob a kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování subvence při vývozu výrobků z bramborového škrobu.

2.

Nařízení vlády č. 250/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 175/2001 Sb.

3.

Nařízení vlády č. 477/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 175/2001 Sb., ve znění nařízení vlády č. 250/2002 Sb.

Část devátá

Účinnost (§ 16)

§ 16

(1)

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, s výjimkou ustanovení § 1 písm. a), § 2, § 3 odst. 1 a 2, § 4 odst. 1 až 4, § 5 až 7 a § 14 odst. 1 písm. d) až h), která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.

(2)

Ustanovení § 3 odst. 1 a 2 pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Palas v. r.

Příloha č. 1

Žádost o stanovení subkvóty bramborového škrobu

(vzor)

DESETIMÍSTNÝ KÓD

 

…………..žádá o přidělení subkvóty bramborového škrobu

žadatel

 

podle § 5 nařízení vlády č. 115/ 2004 Sb.

 

1. Údaje o výrobci bramborového škrobu

Obchodní firma/Jméno:

 

Sídlo/Adresa:

 

Identifikační číslo:

 

Bankovní spojení:

 

Jméno kontaktní osoby:

 

Telefonní číslo:

 

2. Údaje o výrobě škrobu

 

Množství vyrobeného bramborového škrobu v roce 1999 v t:

 

Množství vyrobeného bramborového škrobu v roce 2000 v t:

 

Množství vyrobeného bramborového škrobu v roce 2001 v t:

 

3. Nevratně vložené investice, které byly realizovány v období od 1. ledna 1999 do 31. ledna 2002:

Navýšení kapacity za 24 hodin: (tun bramborového škrobu)

 

4. Přílohy:

a) kopie faktur

b) prohlášení dodavatele technologie o navýšení výkonu (jiný doklad, který dosvědčí uvedenou skutečnost)

 

5. Čestné prohlášení výrobce bramborového škrobu při podání žádosti o přidělení subkvóty bramborového škrobu

Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti jsou pravdivé.

V žádosti uvedená fyzická nebo právnická osoba má k datu podání žádosti vypořádány splatné závazky vůči Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, České republice -Ministerstvu zemědělství, Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky, Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a.s., splatné závazky související s veřejným zdravotním pojištěním, závazky související s podporami poskytnutými do zemědělství a splatné závazky za dodané brambory ke všem pěstitelům brambor, nemá splatné nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně penále. Splatným nedoplatkem se rozumí též nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně penále, jestliže k jeho úhradě bylo povoleno podle zvláštního právního předpisu jeho splácení ve splátkách.

 

Prohlašuji, že nejsem v likvidaci, že na můj majetek není prohlášen konkurs a ani návrh na konkurs nebyl zamítnut pro nedostatek majetku a že není povoleno vyrovnání.

 

Zavazuji se plnit všechny podmínky pro poskytnutí dotace výrobcům bramborového škrobu, stanovené nařízením vlády č. 115 /2004 Sb.

 

Datum a místo:

 

Podpis žadatele (úředně ověřený):

Příloha č. 2

Žádost o prémii pro výrobce bramborového škrobu

(vzor)

DESETIMÍSTNÝ KÓD

 

…………..žádá o prémii pro výrobce bramborového škrobu

žadatel

 

podle § 9 nařízení vlády č. 115 / 2004 Sb.

 

1. Údaje o výrobci bramborového škrobu

Obchodní firma/Jméno:

 

Sídlo/Adresa:

 

Identifikační číslo:

 

Bankovní spojení:

 

Jméno kontaktní osoby:

 

Telefonní číslo:

 

2. Údaje o dodávce brambor

Množství dodaných brambor v t:

 

Průměrná škrobnatost v %:

 

Množství škrobu, obsaženého v nakoupených bramborách v t:

 

Dodavatelské období zpracovaných brambor:

 

3. Údaje o výrobě bramborového škrobu

Výše přidělené subkvóty v t:

 

Období zpracování:

 

Množství vyrobeného bramborového škrobu v t:

 

Datum a místo:

 

Podpis žadatele (úředně ověřený):

 

Příloha: Souhrnné platební potvrzení vydané výrobcem

Příloha č. 3

Žádost o registraci v seznamu schválených výrobců

(vzor)

DESETIMÍSTNÝ KÓD

 

…………..žádá o registraci v seznamu schválených výrobců

žadatel

 

podle § 10 nařízení vlády č. 115/2004 Sb.

 

1. Údaje o žadateli

Obchodní firma/Jméno:

 

Sídlo/Adresa:

 

Identifikační číslo:

 

Bankovní spojení:

 

Jméno kontaktní osoby:

 

Telefonní číslo:

 

2. Údaje o zpracovávaných (základních) výrobcích – výrobky uvedené v příloze II nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 (škroby a škrobové deriváty)

 

Kód kombinované nomenklatury:

Popis:

 

Místo uložení zpracovávaných (základních) výrobků:

 

3. Údaje o vyráběných výrobcích

 

A. Výrobky zahrnuté v příloze I nařízení Komise (EHS) č. 1722/93

 

Kód kombinované nomenklatury:

Popis:

 

B. Výrobky nezahrnuté v příloze I nařízení Komise (EHS) č.l722/93

 

Kód kombinované nomenklatury:

Popis:

 

Místo výroby výrobků uvedených pod body A a B:

 

4. Čestné prohlášení výrobce

Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti jsou pravdivé.

Prohlašuji, že nejsem v likvidaci, že na můj majetek není prohlášen konkurs a ani návrh na konkurs nebyl zamítnut pro nedostatek majetku a že není povoleno vyrovnání. Prohlašuji, že umožním provádění kontrol podle článku 4 odst. 2 nařízení Komise (EHS) č. 1722/93.

Prohlašuji, že vedu záznamy o vstupu a výstupu zboží odděleně pro zboží z EU, na něž může být poskytnuta náhrada, pro zboží z EU, na něž nemůže být poskytnuta náhrada, a zboží ze třetích zemí. Dále vedu záznamy o aktuálních stavech zásob základních a schválených výrobků (uvedených v příloze I a II nařízení Komise (EHS) č. 1722/93) na skladě. Účetní knihy vedu řádně, pravidelně provádím roční účetní závěrku, inventuru provádím nejméně jednou za rok.

 

Datum a místo:

 

Podpis žadatele (úředně ověřený):

Příloha č. 4

Žádost o vydání osvědčení o poskytnutí výrobní náhrady

(vzor)

DESETIMÍSTNÝ KÓD

 

…………..žádá o vydání osvědčení o poskytnutí výrobní náhrady

žadatel

 

podle § 11 nařízení vlády č. 115/2004 Sb.

 

1. Údaje o žadateli

Obchodní firma/Jméno:

 

Sídlo/Adresa:

 

Identifikační číslo:

 

Bankovní spojení:

 

Kontaktní osoba:

 

Telefonní číslo:

 

Číslo osvědčení o udělení registrace v seznamu schválených výrobců:

 

2. Údaje o základních výrobcích - výrobky uvedené v příloze II nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 (škroby a škrobové deriváty)

 

Původ základního výrobku (na jedné žádosti může být uveden pouze jeden druh škrobu):

kukuřice

pšenice

brambory rýže

 

Kód kombinované nomenklatury:

Popis:

Množství (t):

 

z tohoto množství bude pro výrobu výrobku kódu kombinované nomenklatury9 3505 10 50

použito t

 

Obchodní firma/Jméno a sídlo/adresa dodavatele(ů) základních výrobků:

 

3.Údaje o vyráběných (schválených) výrobcích - výrobky uvedené v příloze I nařízení Komise (EHS) č. 1722/93

Kód kombinované nomenklatury:

Popis:

 

Místo zpracování:

 

Předběžný časový harmonogram zpracování:

 

4. Údaje o poskytnutých zárukách:

 

Výše odpovídající záruky podle článku 8 nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 v Kč:

 

5. Požaduji / nepožaduji výplatu zálohy předem

 

6. Prohlášení žadatele

 

Prohlašuji, že základní výrobky nejsou do EU dováženy v rámci dohod vedoucích ke snížení dovozních cel.

 

Datum a místo:

 

Podpis žadatele (úředně ověřený):

Příloha č. 5

Prohlášení dodavatele základního výrobku

(vzor)

Obchodní firma /Jméno, sídlo/adresa a IČ dodavatele …………..

 

Prohlašuji, že výrobky uvedené v příloze II nařízení Komise (EHS) č. 1722/93, které naše firma dodala, splňují následující skutečnosti:

 

a)

výrobky byly vyrobeny přímo z kukuřice, pšenice, rýže nebo brambor, bez použití jiných vedlejších produktů získaných během výroby jiných zemědělských výrobků nebo zboží,

b)

výrobky nebyly do EU dovezeny v rámci dohod vedoucích ke snížení dovozních cel.

 

Datum a místo vystavení:

 

Podpis dodavatele (úředně ověřený):

Příloha č. 6

Prohlášení výrobního podniku podle článku 10 odst. 2 nařízení komise (ehs)

č. 1722/93

(vzor)

…………..dokládá podle § 11 nařízení vlády č. 115/2004 Sb. následující údaje:

Výrobce

 

Údaje o výrobním podniku

Obchodní firma/Jméno:

 

Sídlo/Adresa:

 

Identifikační číslo:

 

Kontaktní osoba:

 

Telefonní číslo:

 

Číslo osvědčení o poskytnutí výrobní náhrady, na základě kterého byl vyroben výrobek kódu kombinované nomenklatury9 3505 10 50:

 

Já níže podepsaný prohlašuji:

1. Výrobek kódu kombinované nomenklatury9 3505 10 50 (dále jen „výrobek") bude / nebude dále zpracován.

 

2. Prohlašuji, že výrobek bude použit výhradně pro výrobu jiných výrobků než těch, které jsou vyjmenovány v příloze II nařízení Komise (EHS) č. 1722/93.

 

3. Prohlašuji, že výrobek prodám pouze tomu, kdo převezme závazek podle bodu 2, buď na základě smluvní doložky vyhotovené za tímto účelem, nebo na základě zvláštní podmínky uvedené na faktuře, a že kopii tohoto dokumentu uchovám pro potřeby kontrolních orgánů.

 

4. Prohlašuji, že beru na vědomí ustanovení článku 10 odst. 7 nařízení Komise (EHS) č. 1722/93.

 

5. Je - li výrobek předmětem obchodní transakce:

Název příjemce výrobku:

Adresa příjemce výrobku: Množství přejímaného výrobku:

 

6. Nachází - li se příjemce v jiném členském státě:

Číslo kontrolní kopie (formulář T5), stvrzující, že zboží, pro které byl doklad vystaven, dosáhlo určení, nebo bylo přiděleno k použití, které je stanoveno předpisem Evropských společenství.

 

Datum a místo:

Podpis (úředně ověřený):

Příloha č. 7

Informace o dodávce základního výrobku před jejím uskutečněním

(vzor)

…………..dokládá podle § 12 nařízení vlády č. 115/2004 Sb. následující údaje:

Výrobce

 

1. Údaje o výrobci

Obchodní firma/Jméno:

 

Sídlo/ Adresa:

 

Identifikační číslo:

 

Kontaktní osoba:

 

Telefonní číslo:

 

Číslo osvědčení o poskytnutí výrobní náhrady:

 

2. Údaje o dodávce základního výrobku - výrobky uvedené v příloze II nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 (škroby a škrobové deriváty)

Kód kombinované nomenklatury:

Popis:

Množství (t):

 

Předpokládané datum dodávky:

 

Obchodní firma/Jméno a sídlo/adresa dodavatele(ů) základního výrobku:

 

Obchodní firma/Jméno a sídlo/adresa výrobce(ů) základního výrobku:

 

Místo dodání základního výrobku:

 

Datum a místo:

 

Podpis:

Příloha č. 8

Informace o dodávce základního výrobku po jejím uskutečnění

(vzor)

…………..dokládá podle § 12 nařízení vlády č. 115 / 2004 Sb. následující údaje:

Výrobce

 

1. Údaje o výrobci

Obchodní firma/Jméno:

 

Sídlo/Adresa:

 

Identifikační číslo:

 

Kontaktní osoba:

 

Telefonní číslo:

 

Číslo osvědčení o poskytnutí výrobní náhrady:

 

Datum oznámení údajů o dodávce základního výrobku před jejím uskutečněním:

 

2. Údaje o dodávce základního výrobku - výrobky uvedené v příloze II nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 (škroby a škrobové deriváty)

Kód kombinované nomenklatury:

Popis:

Množství (t):

 

Datum dodávky:

 

Obchodní firma/Jméno a sídlo/adresa dodavatele(ů) základního výrobku:

 

Obchodní firma/Jméno a sídlo/adresa výrobce(ů) základního výrobku:

 

Místo dodání základního výrobku:

 

Datum a místo:

 

Podpis:

Příloha č. 9

Informace o zpracování základního výrobku

(vzor)

Výrobce dokládá podle § 12 nařízení vlády č. 115 / 2004 Sb. následující údaje:

 

1.Údaje o výrobci

Obchodní firma/Jméno:

 

Sídlo/Adresa:

 

Kontaktní osoba:

 

Telefonní číslo:

 

Číslo osvědčení o poskytnutí výrobní náhrady:

 

Bankovní spojení:

 

2. Údaje o použitých základních výrobcích - výrobky uvedené v příloze II nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 (škroby a škrobové deriváty)

 

Kód kombinované nomenklatury:

Popis:

Množství (t):

 

Obsah sušiny (%):

 

Období zpracování:

od:

do:

zpracované množství v t:

 

3. Údaje o zpracovaných výrobcích - výrobky uvedené v příloze I nařízení Komise (EHS) č. 1722/93

 

Kód kombinované nomenklatury:

Popis:

Množství (t):

 

V případě výroby výrobku kódu kombinované nomenklatury9 3505 10 50 - výše složené záruky v Kč:

 

Datum a místo:

 

Podpis:

Příloha č. 9a

Hmotnost 5050 g brambor pod vodou (g)

Obsah škrobu v bramborách (%)

Množství brambor potřebných k výrobě 1000 kg škrobu (kg)

Minimální cena za 1000 kg brambor (EUR)

Prémie pro výrobce škrobu za 1000 kg brambor (EUR)

Doplňková dotace za 1000 kg brambor (EUR)

352

13,0

6533

27,29

3,406

15,66

353

13,1

6509

27,39

3,418

15,72

354

13,1

6486

27,49

3,430

15,77

355

13,2

6463

27,59

3,443

15,83

356

13,2

6439

27,69

3,456

15,89

357

13,3

6416

27,79

3,468

15,94

358

13,3

6393

27,89

3,480

16,00

359

13,4

6369

28,00

3,493

16,06

360

13,4

6346

28,10

3,506

16,12

361

13,5

6322

28,20

3,519

16,18

362

13,5

6299

28,31

3,532

16,24

363

13,6

6276

28,41

3,545

16,30

364

13,6

6252

28,52

3,559

16,36

365

13,7

6229

28,63

3,572

16,42

366

13,7

6206

28,73

3,585

16,48

367

13,8

6182

28,84

3,599

16,55

368

13,8

6159

28,95

3,613

16,61

369

13,9

6136

29,06

3,626

16,67

370

13,9

6112

29,17

3,640

16,74

371

14,0

6089

29,28

3,654

16,80

372

14,0

6065

29,40

3,669

16,87

373

14,1

6047

29,49

3,680

16,92

374

14,1

6028

29,58

3,691

16,97

375

14,2

6005

29,69

3,705

17,03

376

14,2

5981

29,81

3,720

17,10

377

14,3

5963

29,90

3,731

17,15

378

14,3

5944

30,00

3,743

17,21

379

14,4

5921

30,11

3,758

17,28

380

14,4

5897

30,24

3,773

17,35

381

14,5

5879

30,33

3,785

17,40

382

14,5

5860

30,43

3,797

17,46

383

14,6

5841

30,53

3,809

17,51

384

14,6

5822

30,63

3,822

17,57

385

14,7

5799

30,75

3,837

17,64

386

14,7

5776

30,87

3,852

17,71

387

14,8

5757

30,97

3,865

17,77

388

14,8

5738

31,08

3,878

17,83

389

14,9

5720

31,17

3,890

17,88

390

14,9

5701

31,28

3,903

17,94

391

15,0

5682

31,38

3,916

18,00

392

15,0

5664

31,48

3,928

18,06

393

15,1

5626

31,69

3,955

18,18

394

15,2

5607

31,80

3,968

18,24

395

15,2

5589

31,90

3,981

18,30

396

15,3

5570

32,01

3,995

18,36

397

15,3

5551

32,12

4,008

18,43

398

15,4

5542

32,17

4,015

18,46

399

15,4

5533

32,23

4,021

18,49

400

15,4

5523

32,28

4,029

18,52

401

15,5

5486

32,50

4,056

18,65

402

15,6

5467

32,62

4,070

18,71

403

15,6

5449

32,72

4,083

18,77

404

15,7

5430

32,84

4,098

18,84

405

15,7

5411

32,95

4,112

18,90

406

15,8

5393

33,06

4,126

18,97

407

15,8

5374

33,18

4,140

19,03

408

15,9

5364

33,24

4,148

19,07

409

15,9

5355

33,30

4,155

19,10

410

15,9

5346

33,35

4,162

19,13

411

16,0

5327

33,47

4,177

19,20

412

16,0

5308

33,59

4,192

19,27

413

16,1

5280

33,77

4,214

19,37

414

16,2

5266

33,86

4,225

19,42

415

16,2

5252

33,95

4,236

19,48

416

16,3

5234

34,07

4,251

19,54

417

16,3

5215

34,19

4,267

19,61

418

16,4

5206

34,25

4,274

19,65

419

16,4

5196

34,32

4,282

19,69

420

16,4

5187

34,38

4,290

19,72

421

16,5

5150

34,62

4,320

19,86

422

16,6

5136

34,72

4,332

19,92

423

16,6

5121

34,82

4,345

19,97

424

16,7

5107

34,91

4,357

20,03

425

16,7

5093

35,01

4,369

20,08

426

16,8

5075

35,13

4,384

20,16

427

16,8

5056

35,27

4,401

20,23

428

16,9

5042

35,36

4,413

20,29

429

16,9

5028

35,46

4,425

20,34

430

17,0

5000

35,66

4,450

20,46

431

17,1

4986

35,76

4,462

20,52

432

17,1

4972

35,86

4,475

20,57

433

17,2

4963

35,93

4,483

20,61

434

17,2

4953

36,00

4,492

20,65

435

17,2

4944

36,07

4,500

20,69

436

17,3

4930

36,17

4,513

20,75

437

17,3

4916

36,27

4,526

20,81

438

17,4

4902

36,37

4,539

20,87

439

17,4

4888

36,48

4,552

20,93

440

17,5

4874

36,58

4,565

20,99

441

17,5

4860

36,69

4,578

21,05

442

17,6

4846

36,80

4,591

21,11

443

17,6

4832

36,90

4,605

21,17

444

17,7

4818

37,01

4,618

21,23

445

17,7

4804

37,12

4,632

21,29

446

17,8

4790

37,23

4,645

21,35

447

17,8

4776

37,33

4,659

21,42

448

17,9

4762

37,44

4,672

21,48

449

17,9

4748

37,55

4,686

21,54

450

18,0

4720

37,78

4,714

21,67

451

18,1

4706

37,89

4,728

21,74

452

18,1

4692

38,00

4,742

21,80

453

18,2

4685

38,06

4,749

21,83

454

18,2

4679

38,11

4,755

21,86

455

18,2

4673

38,16

4,761

21,89

456

18,3

4645

38,39

4,790

22,02

457

18,4

4631

38,50

4,805

22,09

458

18,4

4617

38,62

4,819

22,16

459

18,5

4607

38,70

4,830

22,20

460

18,5

4598

38,78

4,839

22,25

461

18,6

4584

38,90

4,854

22,31

462

18,6

4570

39,02

4,869

22,38

463

18,7

4561

39,09

4,878

22,43

464

18,7

4551

39,18

4,889

22,48

465

18,7

4542

39,26

4,899

22,52

466

18,8

4523

39,42

4,919

22,62

467

18,9

4509

39,55

4,935

22,69

468

18,9

4495

39,67

4,950

22,76

469

19,0

4481

39,79

4,965

22,83

470

19,0

4467

39,92

4,981

22,90

471

19,1

4458

40,00

4,991

22,95

472

19,1

4449

40,08

5,001

22,99

473

19,2

4437

40,19

5,015

23,05

474

19,2

4425

40,30

5,028

23,12

475

19,3

4414

40,40

5,041

23,17

476

19,3

4402

40,51

5,055

23,24

477

19,4

4390

40,62

5,068

23,30

478

19,4

4379

40,72

5,081

23,36

479

19,5

4367

40,83

5,095

23,42

480

19,5

4355

40,94

5,109

23,49

481

19,6

4343

41,06

5,123

23,55

481,6

19,6

4337

41,11

5,130

23,59

482

19,7

4335

41,13

5,133

23,60

483

19,7

4332

41,16

5,136

23,61

483,2

19,7

4332

41,16

5,136

23,61

484

19,8

4325

41,23

5,145

23,65

484,8

19,8

4318

41,29

5,153

23,69

485

19,9

4317

41,30

5,154

23,69

486

19,9

4311

41,36

5,161

23,73

486,4

19,9

4309

41,38

5,164

23,74

487

20,0

4305

41,42

5,168

23,76

488

20,0

4299

41,48

5,176

23,79

489

20,1

4294

41,53

5,182

23,82

490

20,1

4290

41,56

5,186

23,84

491

20,2

4287

41,59

5,190

23,86

492

20,2

4285

41,61

5,193

23,87

493

20,3

4283

41,63

5,195

23,88

494

20,3

4280

41,66

5,199

23,90

495

20,4

4278

41,68

5,201

23,91

496

20,4

4276

41,70

5,203

23,92

497

20,5

4273

41,73

5,207

23,94

498

20,5

4271

41,75

5,210

23,95

499

20,6

4266

41,80

5,216

23,98

500

20,6

4262

41,84

5,221

24,00

501

20,7

4259

41,87

5,224

24,02

502

20,7

4257

41,89

5,227

24,03

503

20,8

4255

41,91

5,229

24,04

504

20,8

4252

41,94

5,233

24,06

505

20,9

4248

41,98

5,238

24,08

506

20,9

4243

42,02

5,244

24,11

507

21,0

4238

42,07

5,250

24,14

508

21,0

4234

42,11

5,255

24,16

509

21,1

4229

42,16

5,261

24,19

509,9

21,1

4224

42,21

5,268

24,22

510

21,1

4224

42,21

5,268

24,22

511

21,2

4219

42,26

5,274

24,25

511,8

21,2

4215

42,30

5,279

24,27

512

21,3

4214

42,31

5,280

24,27

513

21,3

4209

42,36

5,286

24,30

513,7

21,3

4206

42,39

5,290

24,32

514

21,4

4204

42,41

5,293

24,33

515

21,4

4199

42,46

5,299

24,36

515,6

21,4

4196

42,50

5,303

24,38

516

21,5

4194

42,52

5,305

24,39

517

21,5

4189

42,57

5,312

24,42

517,5

21,5

4187

42,59

5,314

24,43

518

21,6

4184

42,62

5,318

24,45

519

21,6

4180

42,66

5,323

24,47

519,4

21,6

4178

42,68

5,326

24,48

520

21,7

4175

42,71

5,329

24,50

521

21,7

4170

42,76

5,336

24,53

521,3

21,7

4168

42,78

5,338

24,54

522

21,8

4165

42,81

5,342

24,56

523

21,8

4160

42,86

5,349

24,59

523,2

21,8

4159

42,87

5,350

24,59

524

21,9

4155

42,91

5,355

24,62

525

21,9

4150

42,97

5,361

24,65

525,1

21,9

4150

42,97

5,361

24,65

526

22,0

4145

43,02

5,368

24,68

527

22,0

4140

43,07

5,374

24,71

528

22,1

4135

43,12

5,381

24,74

528,8

22,1

4131

43,16

5,386

24,76

529

22,2

4130

43,17

5,387

24,77

530

22,2

4125

43,23

5,394

24,80

530,6

22,2

4122

43,26

5,398

24,82

531

22,3

4119

43,29

5,402

24,83

532

22,3

4114

43,34

5,408

24,86

532,4

22,3

4112

43,36

5,411

24,88

533

22,4

4111

43,37

5,412

24,88

534

22,4

4108

43,41

5,416

24,90

534,2

22,4

4108

43,41

5,416

24,90

535

22,5

4103

43,46

5,423

24,93

536

22,5

4098

43,51

5,429

24,96

537

22,6

4093

43,56

5,436

24,99

537,8

22,6

4089

43,61

5,441

25,02

538

22,7

4088

43,62

5,443

25,02

539

22,7

4083

43,67

5,449

25,05

539,6

22,7

4080

43,70

5,453

25,07

540

22,8

4078

43,72

5,456

25,08

541

22,8

4076

43,75

5,459

25,10

541,4

22,8

4075

43,76

5,460

25,10

542

22,9

4072

43,79

5,464

25,12

543

22,9

4066

43,85

5,472

25,16

543,2

22,9

4066

43,85

5,472

25,16

544

23,0

4061

43,91

5,479

25,19

545

23,0

4056

43,96

5,486

25,22

a více

 

 

 

 

 

Příloha č. 10

Informace o výrobě bramborového škrobu (vzor)
Příloha č. 11

Informace o výrobě pšeničného škrobu (vzor)


Poznámky pod čarou:

Nařízení Rady (ES) č․ 1868/94 ze dne 27. července 1994, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu.

Nařízení Komise (ES) č. 97/95 ze dne 17. ledna 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o minimální cenu a vyrovnávací platbu, která se vyplatí producentům brambor, a nařízení Rady (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu.

Nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 ze dne 30. června 1993, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76 týkajícím se výrobních náhrad v odvětví obilovin a rýže.

Nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty.

Nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad.

Nařízení Rady (ES) č. 1259/1999 ze dne 17. května 1999, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky.

Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/1993, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/1994, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/1971 a (EHS) č. 2529/2001.

Článek 2 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1868/94.

§ 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 113/1997 Sb.

Článek 17 nařízení Komise (ES) č. 97/95.

Článek 11 nařízení Komise (ES) č. 97/95.

Článek 4 nařízení Komise (EHS) č. 1722/93.

Článek 5 nařízení Komise (EHS) č. 1722/93.

Článek 10 odst. 2 nařízení Komise (EHS) č. 1722/93.

Článek 3 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

Nařízení Komise (ES) č. 1789/2003 ze dne 11. září 2003, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87.

Nařízení Rady (ES) č․ 1868/94 ze dne 27. července 1994, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu.

Nařízení Komise (ES) č. 97/95 ze dne 17. ledna 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o minimální cenu a vyrovnávací platbu, která se vyplatí producentům brambor, a nařízení Rady (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu.

Nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 ze dne 30. června 1993, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76 týkajícím se výrobních náhrad v odvětví obilovin a rýže.

Nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty.

Nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad.

Nařízení Rady (ES) č. 1259/1999 ze dne 17. května 1999, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky.

Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/1993, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/1994, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/1971 a (EHS) č. 2529/2001.

Nařízení Rady (ES) č․ 1868/94 ze dne 27. července 1994, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu.

Nařízení Komise (ES) č. 97/95 ze dne 17. ledna 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o minimální cenu a vyrovnávací platbu, která se vyplatí producentům brambor, a nařízení Rady (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu.

Nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 ze dne 30. června 1993, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76 týkajícím se výrobních náhrad v odvětví obilovin a rýže.

Nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty.

Nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad.

Nařízení Rady (ES) č. 1259/1999 ze dne 17. května 1999, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky.

Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/1993, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/1994, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/1971 a (EHS) č. 2529/2001.

Nařízení Komise (ES) č. 1407/2004 ze dne 2. srpna 2004 o stanovení směnného kurzu na rok 2004 pro režim jednotných plateb na plochu použitelných pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Polsko a Slovensko.

Článek 3 nařízení Komise (ES) č. 2236/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu.

Článek 16 nařízení Komise (ES) č. 2236/2003.

Článek 4 nařízení Komise (ES) č. 97/95.

Článek 8 odst. 1 a 2 nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami.

Článek 5 nařízení Rady (ES) č. 1868/94.

Článek 3 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

Nařízení Komise (ES) č. 1789/2003 ze dne 11. září 2003, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87.

Článek 3 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

Nařízení Komise (ES) č. 1789/2003 ze dne 11. září 2003, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87.

Článek 3 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

Nařízení Komise (ES) č. 1789/2003 ze dne 11. září 2003, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87.

Článek 3 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

Nařízení Komise (ES) č. 1789/2003 ze dne 11. září 2003, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87.

Poznámky pod čarou:
1

Nařízení Rady (ES) č․ 1868/94 ze dne 27. července 1994, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu.

Nařízení Komise (ES) č. 97/95 ze dne 17. ledna 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o minimální cenu a vyrovnávací platbu, která se vyplatí producentům brambor, a nařízení Rady (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu.

Nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 ze dne 30. června 1993, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76 týkajícím se výrobních náhrad v odvětví obilovin a rýže.

Nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty.

Nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad.

Nařízení Rady (ES) č. 1259/1999 ze dne 17. května 1999, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky.

Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/1993, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/1994, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/1971 a (EHS) č. 2529/2001.

2

Článek 2 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1868/94.

3

§ 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 113/1997 Sb.

4

Článek 17 nařízení Komise (ES) č. 97/95.

5

Článek 11 nařízení Komise (ES) č. 97/95.

6

Článek 4 nařízení Komise (EHS) č. 1722/93.

7

Článek 5 nařízení Komise (EHS) č. 1722/93.

8

Článek 10 odst. 2 nařízení Komise (EHS) č. 1722/93.

9

Článek 3 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

Nařízení Komise (ES) č. 1789/2003 ze dne 11. září 2003, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87.

9a

Nařízení Komise (ES) č. 1407/2004 ze dne 2. srpna 2004 o stanovení směnného kurzu na rok 2004 pro režim jednotných plateb na plochu použitelných pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Polsko a Slovensko.

9b

Článek 3 nařízení Komise (ES) č. 2236/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu.

9c

Článek 16 nařízení Komise (ES) č. 2236/2003.

10

Článek 4 nařízení Komise (ES) č. 97/95.

11

Článek 8 odst. 1 a 2 nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami.

12

Článek 5 nařízení Rady (ES) č. 1868/94.