Čekejte, prosím...
A A A
188/2004 Sb. znění účinné od 6. 1. 2005 do 31. 12. 2020

Ustanovení čl. I bodů 77 až 86 nabyla účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, tzn. 1. 5. 2004.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 7/2005 Sb.

6.1.2005

 

188

 

ZÁKON

ze dne 26. března 2004,

kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 se na konci úvodní části textu doplňují slova „v souladu s právem Evropských společenství1)“.

Poznámka pod čarou č. 1) zní:

__________

1)

Směrnice Rady ze dne 15. července 1975 o odpadech (75/442/EHS).

Směrnice Rady ze dne 18. března 1991, kterou se mění směrnice 75/442/EHS o odpadech (91/156/EHS).

Směrnice Rady ze dne 16. června 1975 o zneškodňování odpadních olejů (75/439/EHS).

Směrnice Rady ze dne 22. listopadu 1986, kterou se mění směrnice 75/439/EHS o zneškodňování odpadních olejů (87/101/EHS).

Směrnice Rady ze dne 20. února 1978 o odpadech z průmyslu oxidu titaničitého (78/176/EHS).

Čl. 11 směrnice Rady ze dne 17. prosince 1979 o ochraně podzemních vod před znečišťováním některými nebezpečnými látkami (80/68/EHS).

Směrnice Rady ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství (86/278/EHS).

Směrnice Rady ze dne 19. března 1987 o předcházení a omezování znečištění životního prostředí azbestem (87/217/EHS).

Směrnice Rady ze dne 18. března 1991 o bateriích a akumulátorech obsahujících některé nebezpečné látky (91/157/EHS).

Směrnice Komise 98/101/ES ze dne 22. prosince 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 91/157/EHS o bateriích a akumulátorech obsahujících některé nebezpečné látky.

Směrnice Rady ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech (91/689/EHS).

Směrnice Rady ze dne 23. prosince 1991, kterou se normalizují a racionalizují zprávy o provádění některých směrnic týkajících se životního prostředí (91/692/EHS).

Směrnice Rady 96/59/ES ze dne 16. září 1996 o zneškodňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT).

Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů.

Směrnice 2000/53/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a), a to včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou.

 

2.

V § 2 odst. 1 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 6) zní:

e)

mrtvých lidských těl včetně mrtvě narozených těl a potratů, částí těl včetně amputovaných končetin a orgánů a ostatků.6)

__________

6)

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů.“.

 

3.

V § 2 odst. 1 se doplňuje písmeno i), které zní:

i)

vytěžených zemin a hlušin, včetně sedimentů z říčních toků a vodních nádrží, vyhovujících limitům znečištění pro jejich využití k zavážení podzemních prostor a k úpravám povrchu terénu (terénním úpravám), stanovených prováděcím právním předpisem.“.

 

4.

V § 2 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou limitní hodnoty koncetrací škodlivin ve vytěžených zeminách a vytěžených hlušinách, včetně sedimentů z říčních toků a vodních nádrží, na které se nevztahuje zákon o odpadech.“.

 

5.

V § 4 písm. b) se za slova „při činnosti fyzických osob“ vkládají slova „a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu“.

 

6.

V § 7 odst. 3 se za slovo „vždy“ vkládá slovo „nejvýše“.

 

7.

V § 8 odst. 2 písm. d) se za slovo „vydáno,“ vkládají slova „pokud nebylo požádáno o prodloužení pověření ve smyslu § 7 odst. 4“.

 

8.

V § 14 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Souhlas k provozování skládek nebezpečných odpadů se uděluje na dobu určitou, nejvýše na 4 roky. Dobu platnosti souhlasu krajský úřad prodlouží na základě žádosti provozovatele skládky nebezpečných odpadů vždy nejvýše na další 4 roky, pokud jsou splněny podmínky a plněny povinnosti při provozování skládky stanovené tímto zákonem a prováděcím právním předpisem.“.

 

9.

V § 14 odst. 5 písm. b) se spojka „a“ zrušuje a na konci písmene c) se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

obsah plánu úprav skládky.“.

 

10.

V § 16 odst. 1 písm. g) se slova „zařízení a látek s obsahem PCB“ nahrazují slovy „PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci“.

 

11.

V § 16 odst. 2 se slova „se souhlasem příslušného krajského úřadu upustit“ nahrazují slovy „upustit se souhlasem místně příslušného orgánu státní správy s navazujícími změnami v kompetencích“.

 

12.

V § 16 se na konci odstavce 3 doplňují slova „ , pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14“ a na konci odstavce 3 se doplňuje věta „Přeprava nebezpečných odpadů nepodléhá souhlasu.“.

 

13.

V § 17a se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 25b) zní:

(6) Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vztahují zvláštní právní předpisy.25b)

__________

25b)

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

14.

V § 18 odst. 1 písm. j) se slova „zařízení a látek s obsahem PCB“ nahrazují slovy „PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci“.

 

15.

V § 19 odst. 1 písm. e) se slova „zařízení a látek s obsahem PCB“ nahrazují slovy „PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci“.

 

16.

V § 20 písm. e) se slova „zařízení a látek s obsahem PCB“ nahrazují slovy „PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci“.

 

17.

V § 21 odst. 1 se na začátek písmene a) vkládají slova „před zahájením provozu skládky prokázat, že nemá dluhy vůči místně příslušnému finančnímu úřadu a že zřídil zvláštní účet podle § 50“.

 

18.

V § 26 písm. a) se slova „kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší“ nahrazují slovy „jednu nebo více z uvedených látek v celkové koncentraci těchto látek vyšší“.

 

 

19.

V § 26 písm. b) se slova „(např. transformátory, kondenzátory, nádržka se zbytky náplně)“ zrušují.

 

20.

V § 26 písmena c) a d) znějí:

c)

zařízením obsahujícím PCB a podléhajícím evidenci – zařízení obsahující PCB [písm. b)] s celkovým objemem náplně PCB více než 5 litrů,

d)

zařízením, která mohou obsahovat PCB – olejové transformátory, kondenzátory s kapalným dielektrikem, rezistory, indukční cívky a další elektrotechnická zařízení plněná elektroizolační kapalinou, hydraulická důlní zařízení, vakuová čerpadla, průmyslová zařízení s ohřevem teplonosnou kapalinou (duplikátory, obalovny silniční drti a podobně) nebo části těchto zařízení obsahující více než 5 litrů kapalin,“.

 

21.

V § 26 se doplňují písmena e) až g), která znějí:

e)

zařízením bez PCB – zařízení dle písmene b), které bylo úspěšně dekontaminováno a zařízení dle písmene d), u něhož byla prokázána nepřítomnost PCB dle § 27 odst. 8 písm. c),

f)

dekontaminací – veškeré postupy, které umožní, aby zařízení, objekty a materiály obsahující PCB mohly být po prokázání nepřítomnosti PCB způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem znovu používány, recyklovány nebo odstraněny. Dekontaminací může být i náhrada PCB jinými vhodnými látkami neobsahujícími PCB,

g)

odstraňováním PCB – způsoby odstraňování odpadů uvedené pod kódy D8, D9, D10, D12 a D15 přílohy č․ 4 k tomuto zákonu.“.

 

22.

V názvu § 27 se za slovem „odpady“ slova „s obsahem“ zrušují.

 

23.

V § 27 odstavec 1 zní:

(1) Vlastníci odpadů PCB jsou povinni je odstranit a vlastníci, popřípadě provozovatelé zařízení obsahujících PCB jsou povinni tato zařízení dekontaminovat nebo odstranit v souladu s tímto zákonem v nejkratší možné době, nejpozději však do konce roku 2010. Transformátory, jejichž provozní kapalina obsahuje 50 – 500 mg/kg PCB mohou jejich vlastníci, popřípadě provozovatelé dekontaminovat nebo odstranit až na konci jejich životnosti.“.

 

24.

V § 27 odst. 3 se slovo „látek“ zrušuje.

 

25.

V § 27 odst. 5 se na konci věty první doplňuje slovo „PCB“.

 

26.

V § 27 odst. 7 se slova „obsahujících PCB a podléhajících evidenci“ nahrazují slovy „ , která mohou obsahovat PCB [§ 26 písm. d)],“.

 

27.

V § 27 odst. 8 se na začátek písmene a) vkládají slova „podmínky pro dekontaminaci,“.

 

28.

V § 27 odst. 8 písm. c) se slovo „neexistence“ nahrazuje slovem „nepřítomnosti“.

 

29.

V § 31 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

(7) Dovozce má povinnost skutečnosti uvedené v odstavcích 5 a 6 prokázat celnímu úřadu předložením dokladu podle odstavce 8.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

 

30.

V § 31 se na konci odstavce 8 doplňují slova „a formu a obsah dokladu, který osvědčuje splnění podmínek a kritérií uvedených v odstavcích 5 a 6“.

 

31.

V § 34 se na začátek odstavce 2 vkládá věta „Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady z výroby oxidu titaničitého příslušný orgán veřejné správy neudělí, pokud posuzování vlivů na životní prostředí8a) prokáže bezprostřední nebo předpokládá pozdější škodlivé účinky výroby na životní prostředí.“.

Poznámka pod čarou č. 8a) zní:

__________

8a)

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).“.

 

32.

V § 34 se na konci odstavce 4 doplňují slova „a požadavky na monitorování složek životního prostředí“.

 

33.

V § 35 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky.“.

 

34.

§ 36 a 37 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 31a) až 31d) znějí:

Díl 7

Autovraky

 

§ 36

 

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)

autovrakem – každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí (dále jen „vozidlo“) a stalo se odpadem podle § 3,

b)

vybraným autovrakem – každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo vymezené zvláštním právním předpisem31a) jako vozidlo kategorie M1 nebo N1 anebo tříkolové motorové vozidlo31b) s výjimkou motorové tříkolky31b) (dále jen „vybrané vozidlo“), které se stalo odpadem podle § 3,

c)

výrobcem – konečný výrobce vozidla, který jej uvedl v České republice na trh, popřípadě jeho právní nástupce,

d)

individuálním dovozcem – dovozce vozidla, který není akreditovaným dovozcem,

e)

opětovným použitím – použití součástí autovraků bez jejich přepracování ke stejnému účelu, pro který byly původně určeny,

f)

zpracováním – operace prováděné po převzetí autovraku za účelem odstranění nebezpečných složek autovraku, demontáž, rozřezání, drcení (šrédrování), příprava na odstranění nebo využití odpadu z drcení a provádění všech dalších operací potřebných pro využití nebo odstranění autovraku a jeho součástí,

g)

zpracovatelem autovraku – právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která provádí jednu či více operací podle písmena f) na základě souhlasu podle § 14 odst. 1.

 

§ 37

Povinnosti při nakládání s autovraky

 

(1) Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.

(2) Vlastník vozidla před jeho předáním podle odstavce 1 je povinen umístit vozidlo na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce či přírody nebo krajiny.31c)

(3) Vozidlo umístěné v rozporu s odstavcem 2 (dále jen „opuštěné vozidlo“), přemístí po uplynutí 2 měsíců obecní úřad na náklady jeho vlastníka na vybrané parkoviště. Informaci o umístění opuštěného vozidla na vybrané parkoviště zveřejní obecní úřad na své úřední desce. O umístnění vozidla písemně informuje jeho vlastníka, pokud je ho možné identifikovat.

(4) Pokud vlastník nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště po marném uplynutí lhůty 2 měsíců od informování vlastníka a v případě nemožnosti jeho identifikace od zveřejnění informace podle odstavce 3, má se za to, že vozidlo je autovrak. Obecní úřad naloží s autovrakem podle odstavce 1.

(5) Náklady spojené s postupem podle odstavců 3 a 4 je povinen uhradit obci poslední vlastník opuštěného vozidla uvedený v registru motorových vozidel.

(6) V případech, kdy je opuštěné vozidlo umístěno na pozemní komunikaci, se postupuje v souladu se zvláštním právním předpisem.31d)

(7) Osoby oprávněné ke sběru, výkupu, zpracování, využívání a odstraňování autovraků jsou povinny

a)

zavést systém sběru vybraných autovraků a jejich součástí s přiměřenou hustotou sběrných míst,

b)

nakládat s vybranými autovraky a jejich součástmi tak, aby bylo dosaženo, že

1.

nejpozději od 1. ledna 2006 budou vybrané autovraky opětovně použity a využity nejméně v míře 85 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok a opětovně použity a materiálově využity v míře nejméně 80 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok, s výjimkou vybraných vozidel vyrobených před 1. lednem 1980, pro které je míra opětovného použití a využití stanovena na 75 % a míra opětovného použití a materiálového využití na 70 %,

2.

nejpozději do 1. ledna 2015 budou vybrané autovraky opětovně použity a využity nejméně v míře 95 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok a opětovně použity a materiálově využity v míře nejméně 85 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok,

c)

ke splnění povinností stanovených pod písmeny a) a b) uzavřít písemnou smlouvu s akreditovanými dovozci a výrobci vybraných autovraků.

(8) Povinnosti podle odstavce 7 písmene a) se nevztahují na tříkolová motorová vozidla a na vozidla zvláštního určení.31b)

(9) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem technické požadavky na nakládání s autovraky.

__________

31a)

Příloha A zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb.

31b)

Příloha č. 1 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.

31c)

§ 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

31d)

§ 2, 1940 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

35.

Za § 37 se vkládají nové § 37a až 37e, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 31e) až 31j) znějí:

„§ 37a

Povinnosti výrobců a dovozců

při využití odpadů z vybraných autovraků

 

(1) Akreditovaní dovozci,31e) popřípadě jejich právní nástupci (dále jen „akreditovaní dovozci“) a výrobci jsou povinni

a)

poskytovat zpracovatelům všechny informace, které jsou nutné k věcně správnému a ekologicky šetrnému zpracování vybraného autovraku ve formě příruček nebo na technickém nosiči dat ve lhůtě do šesti měsíců po uvedení vozidla na trh,

b)

zajistit na vlastní náklady sběr, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků s účinností ke dni účinnosti tohoto zákona pro nová vybraná vozidla uvedená na trh v České republice ode dne 1. července 2002 a dnem 1. ledna 2007 pro nová vybraná vozidla uvedená na trh v České republice před dnem 1. července 2002,

c)

zajistit splnění požadavků stanovených v § 37 odst. 7 písm. b).

(2) Každý výrobce a akreditovaný dovozce je povinen odebírat vybraná vozidla vlastní značky poprvé uvedená na trh v České republice po dni 1. července 2002 a ode dne 1. ledna 2007 i vybraná vozidla uvedená na trh v České republice před dnem 1. července 2002, jsou-li tato vybraná vozidla odevzdána do sběrného místa stanoveného výrobcem nebo akreditovaným dovozcem.

(3) Povinnosti podle odstavce 1 písm. b) se nevztahují na vozidla zvláštního určení.31b)

(4) Výrobce a akreditovaný dovozce je povinen

a)

ke splnění povinností stanovených v odstavci 1 písm. b) uzavřít písemnou smlouvu s osobami oprávněnými ke sběru, výkupu, zpracování, případně využívání a odstraňování vybraných autovraků, pokud jimi není sám,

b)

zpracovávat roční zprávu o plnění cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) za uplynulý kalendářní rok v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a tuto zprávu každoročně zasílat ministerstvu do 31. března.

 

§ 37b

Povinnosti provozovatele zařízení

ke sběru autovraků

 

(1) Provozovatel zařízení ke sběru autovraků je povinen

a)

plnit povinnosti podle § 14 odst. 1 a § 18,

b)

převzít v souladu s provozním řádem veškeré autovraky nebo jejich části a převzít veškeré použité části vyjmuté při opravách vozidel,

c)

bezúplatně převzít vybrané autovraky z vozidel poprvé uvedených na trh po dni 1. července 2002, pokud obsahují nutné části vozidla, zejména hnací a převodové agregáty, karosérii, katalyzátor dle homologace, nárazníky a pokud neobsahují části neschválené výrobcem a odpad nemající původ ve vybraném vozidle; pro vybrané autovraky z vozidel uvedených na trh před dnem 1. července 2002 platí tato povinnost ode dne 1. ledna 2007,

d)

při převzetí autovraku bezplatně vystavit potvrzení o převzetí, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis,

e)

zajistit předání autovraku ke zpracování výhradně zpracovateli autovraků, pokud jím sám není,

f)

skladovat autovraky v souladu s podmínkami stanovenými prováděcím právním předpisem,

g)

vést evidenci o převzatých autovracích a o autovracích odeslaných ke zpracování a zasílat příslušnému správnímu úřadu údaje v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

(2) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků, podmínky pro skladování autovraků a rozsah a způsob vedení evidence převzatých autovraků.

 

§ 37c

Povinnosti zpracovatele autovraků

 

(1) Zpracovatel autovraků je povinen

a)

plnit povinnosti podle § 14 odst. 1 a § 19,

b)

před zahájením zpracovatelských operací autovraku zajistit odčerpání a oddělené shromažďování provozních kapalin,

c)

demontovat prováděcím předpisem stanovené části autovraků před jejich dalším zpracováním tak, aby se omezily negativní dopady na životní prostředí,

d)

zničit identifikační číslo vybraného autovraku (VIN) způsobem, který vylučuje jakékoliv jeho opětovné použití,

e)

vyjmout a oddělit z autovraků části a materiály obsahující olovo, rtuť, kadmium a šestimocný chrom určené prováděcím právním předpisem a využít nebo odstranit je samostatně,

f)

skladovat a rozebírat autovraky tak, aby bylo možno části opětovně použít nebo materiálově využít,

g)

materiály a části autovraků v maximální míře opětovně použít, využít, popřípadě odstranit nebo za tím účelem předat jiné osobě,

h)

vést evidenci o převzatých autovracích a o způsobech jejich zpracování a zasílat příslušnému správnímu úřadu údaje v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,

i)

s materiály a částmi vybraných autovraků nakládat v souladu s § 37 odst. 7 písm. b).

(2) Zpracovatel může nabídnout díly a části autovraků výrobci, dovozci, popřípadě jinému kvalifikovanému zájemci k opětovnému použití. Za kvalifikovaného zájemce se považuje právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání v oboru opravy a servisu motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu.12)

 

§ 37d

Certifikace

 

Souhlas podle § 14 odst. 1 k provozování zařízení ke sběru anebo zpracování vybraných autovraků může krajský úřad udělit za podmínek stanovených tímto zákonem pouze právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, které byl na tuto činnost vydán certifikát podle zvláštního právního předpisu.31f) Platnost tohoto souhlasu zaniká také spolu s platností certifikátu.

 

§ 37e

Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití

a odstranění vybraných autovraků

 

(1) Akreditovaní dovozci a individuální dovozci jsou povinni zaplatit za dovážená použitá vybraná vozidla poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků ve výši 5 000 Kč. Prokáže-li akreditovaný dovozce nebo individuální dovozce, že dovážené použité vybrané vozidlo splňuje technické podmínky pro emisní limity ve výfukových plynech, které jsou v souladu s platnými předpisy Evropského společenství31e) vyžadovány pro výrobu stejné kategorie nového vozidla, je od placení tohoto poplatku osvobozen. Stupeň plnění emisní úrovně se zjišťuje na základě technického protokolu o emisním testu dle emisních předpisů EHK vydaného oprávněnou zkušebnou.

(2) Poplatek podle odstavce 1

a)

u použitých vybraných vozidel, splňujících podmínky pro schválení technické způsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu,31f) se platí na základě technického protokolu o splnění stupně emisní úrovně emisního textu EHK vydaného oprávněnou zkušebnou před vydáním osvědčení o registraci31g) vybraného vozidla,

b)

u použitých vybraných vozidel, nesplňujících podmínky pro schválení technické způsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu,31f) určená k jejich přestavbě,31i) se platí před vyznačením změny v osvědčení o registraci vybraného vozidla,31j)

c)

u použitých vybraných vozidel, nesplňujících podmínky pro schválení technické způsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu31f) ani po jejich přestavbě,31i) dovážená jako autovraky za účelem jejich rozebrání na náhradní díly, se platí před vydáním souhlasu ministerstva k dovozu odpadů podle právních předpisů Evropských společenství upravujících dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropských společenství, do něj a z něj a jejich kontrolou.39)

(3) Poplatek podle odstavce 1 se platí na zvláštní účet Státního fondu životního prostředí České republiky31h) určený pro nakládání s vybranými autovraky. Prostředky ze zvláštního účtu musí být použity výhradně na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků a jejich součástí.

(4) Podrobnosti placení poplatků podle odstavce 1 stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

__________

31e)

Například směrnice Komise 98/77/ES ze dne 2. října 1998 přizpůsobující technickému pokroku směrnici Rady 70/220/EHS o opatřeních proti znečištění ovzduší emisemi motorových vozidel; směrnice 2001/1/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. ledna 2001 o změně směrnice Rady 70/220/EHS o opatřeních proti znečištění ovzduší emisemi motorových vozidel.

31f)

§ 3435 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb.

31g)

§ 37 vyhlášky č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

31h)

Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

31i)

§ 7374 zákona č. 56/2001 Sb.

31j)

§ 4 vyhlášky č. 243/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

36.

V § 38 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů, přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70 % hmotnostních olejů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků,“.

 

37.

V § 38 odst. 1 písmeno f) zní:

f)

chladničky, mrazící zařízení a jejich kombinace, určené pro použití v domácnostech.“.

 

38.

V § 38 odst. 3 větě první se slova „určených ke zpětnému odběru“ nahrazují slovy „nabídnutých ke zpětnému odběru“.

 

39.

V § 38 odst. 7 se věta poslední zrušuje.

 

40.

V § 38 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

(8) Zpětně odebraný výrobek se stává odpadem ve chvíli předání osobě oprávněné k jeho využití nebo odstranění.“.

Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 9 až 11.

 

41.

V § 38 se na konci odstavce 9 doplňují slova „ , a to do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž byly odebrány“.

 

42.

V názvu § 39 se slova „a zařízení a látek s obsahem PCB“ nahrazují slovy „ , PCB, zařízení obsahujících PCB a odpadů PCB“.

 

43.

V § 39 odstavec 3 zní:

(3) Provozovatelé zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů a provozovatelé zařízení uvedených v § 14 odst. 2 a dopravci odpadů, kteří nejsou zároveň osobou oprávněnou k převzetí odpadů do svého vlastnictví podle § 12 odst. 3, jsou povinni zaslat údaje o tomto zařízení nebo dopravní firmě obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa zařízení, u mobilních zařízení a dopravců podle sídla nebo bydliště provozovatele, a to do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu tohoto zařízení nebo dopravní firmy nebo u zařízení ke dni účinnosti tohoto zákona již provozovaných do 6 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona. Způsob ohlašování stanoví prováděcí právní předpis.“.

 

44.

V § 39 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků jsou povinni vést evidenci a zasílat údaje o počtu a stavu převzatých autovraků a o způsobech jejich zpracování každoročně do 15. února následujícího roku obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.“.

Dosavadní odstavce 5 až 11 se označují jako odstavce 6 až 12.

 

45.

V § 39 odst. 7 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“, za slova „skladů odpadů“ se vkládají slova „ , převzatých autovraků a způsobů jejich zpracování a dopravců odpadů“ a za slovo „ministerstvu“ se vkládají slova „a příslušnému krajskému úřadu“.

 

46.

V § 39 odstavec 8 zní:

(8) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které provozují zařízení obsahující PCB a podléhající evidenci podle § 26 písm. c) nebo vlastní nebo drží PCB definované v § 26 písm. a), jsou povinny vést samostatně evidenci o tomto zařízení a PCB v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Změny v evidovaných skutečnostech jsou tyto osoby povinny ohlásit ministerstvu neprodleně poté, co ke změně došlo. Způsob ohlašování změn v evidovaných skutečnostech stanoví prováděcí právní předpis.“.

 

47.

V § 39 odst. 9 se slova „zařízení a látek s obsahem PCB“ nahrazují slovy „PCB, odpadů PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci“.

 

48.

V § 39 se na konci odstavce 10 doplňuje věta „Obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad zveřejňují na portálu veřejné správy, popřípadě i jiným vhodným způsobem aktuální seznam zařízení provozovaných podle § 14 odst. 1 a podle § 14 odst. 2.“.

 

49.

V § 39 odst. 11 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.

 

50.

V § 39 odst. 12 písm. b) se za slova „skladů odpadů“ vkládají slova „dopravců odpadů“ a slova „a zařízení a látek s obsahem PCB“ se nahrazují slovy „ , PCB, odpadů PCB a zařízení obsahujících PCB, počtu a stavu převzatých autovraků a způsobech jejich zpracování“.

 

51.

V § 41 odst. 1 se slova „a prováděcím předpisem“ zrušují.

 

52.

V § 41 se odstavce 3 a 4 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

53.

V § 42 odst. 1 se slova „a vyhlašuje jej vláda svým nařízením“ zrušují.

 

54.

V § 42 odst. 2 se za slovo „obsahuje“ vkládají slova „vyhodnocení stavu odpadového hospodářství,“ a slovo „řešení“ se zrušuje.

 

55.

V § 42 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Závaznou část plánu odpadového hospodářství České republiky vyhlašuje vláda svým nařízením.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

 

56.

V § 42 odstavec 4 zní:

(4) Závazná část plánu odpadového hospodářství České republiky stanoví rámcové cíle, rámcová opatření k jejich dosažení a upravuje soustavu indikátorů jejich hodnocení pro

a)

předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností,

b)

nakládání s vybranými odpady podle části čtvrté tohoto zákona,

c)

nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpečnými,

d)

nakládání s odpady z obalů,

e)

využívání odpadů,

f)

snižování podílu odpadů ukládaných na skládky a podílu biologicky rozložitelné složky v nich obsažené,

g)

vytváření integrovaného systému nakládání s odpady.“.

 

57.

V § 42 odstavec 6 zní:

(6) Závazná část plánu odpadového hospodářství České republiky, včetně jejích změn, je závazným podkladem pro zpracování plánů odpadového hospodářství krajů a pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti odpadového hospodářství.“.

 

58.

V § 42 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

(7) Vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství České republiky provádí ministerstvo pomocí soustavy indikátorů každoročně do 31. prosince následujícího roku.

(8) Plán odpadového hospodářství České republiky a jeho změny ministerstvo zveřejní na portálu veřejné správy, nebo jiným vhodným způsobem.“.

 

59.

V § 43 odst. 2 a 3 a § 44 odst. 2, 4 a 5 se slovo „řešení“ zrušuje.

 

60.

V § 43 odstavec 4 zní:

(4) Závazná část plánu odpadového hospodářství kraje stanoví konkrétní cíle, konkrétní opatření k jejich dosažení pro

a)

předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností,

b)

nakládání s komunálními odpady,

c)

nakládání s vybranými odpady podle části čtvrté tohoto zákona,

d)

nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpečnými,

e)

nakládání s odpady z obalů,

f)

využívání odpadů,

g)

snižování podílu odpadů ukládaných na skládku a podílu biologicky rozložitelné složky v nich obsažené,

h)

vytváření integrovaného systému nakládání s odpady.“.

 

61.

V § 43 odst. 6 se slova „1 roku“ nahrazují slovy „18 měsíců“ a slova „plán odpadového hospodářství České republiky a jeho změny“ se nahrazují slovy „závazná část plánu odpadového hospodářství České republiky“.

 

62.

V § 43 se na konci odstavce 8 doplňuje věta „Kraj je povinen připomínky vypořádat a toto vypořádání zveřejnit.“.

 

63.

V § 43 odstavec 9 zní:

(9) Kraj v samostatné působnosti je povinen zaslat kopii plánu odpadového hospodářství kraje nebo jeho změny ministerstvu do 1 měsíce po jeho schválení.“.

 

64.

V § 43 odstavce 10 až 12 znějí:

(10) Závaznou část plánu odpadového hospodářství kraje a její změnu vyhlásí kraj obecně závaznou vyhláškou.32) Závazná část plánu odpadového hospodářství kraje je závazným podkladem pro zpracování plánů odpadového hospodářství původců odpadů a pro rozhodovací a koncepční činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti odpadového hospodářství.

(11) Kraj zasílá vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství kraje ministerstvu každoročně do 15. listopadu následujícího roku. Vyhodnocení provede pomocí soustavy indikátorů stanovené v závazné části plánu odpadového hospodářství České republiky.

(12) Plán odpadového hospodářství kraje a jeho změny kraj zveřejní na portálu veřejné správy, nebo jiným vhodným způsobem.“.

 

65.

V § 44 odst. 5 větě první se slovo „kraji“ nahrazuje slovy „krajskému úřadu“ a slova „sídla nebo bydliště“ se nahrazují slovy „sídla provozovny“ a ve větě druhé se slova „kraj do 2 měsíců“ nahrazují slovy „krajský úřad do 3 měsíců“.

 

66.

V § 44 odstavec 6 zní:

(6) Původce odpadů je povinen do 3 měsíců ode dne doručení připomínek příslušného krajského úřadu zaslat tomuto krajskému úřadu upravený plán odpadového hospodářství se zapracovanými připomínkami.“.

 

67.

V § 44 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem obsah plánu odpadového hospodářství původce odpadů.“.

 

68.

V § 45 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem požadavky na ukládání odpadů jako technologického materiálu na zajištění skládky.“.

 

69.

V § 46 odst. 5 se za slovo „obec“ vkládají slova „a krajský úřad“ a slova „na jejímž“ se nahrazují slovy „na jejichž“.

 

70.

V § 48 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Odpady azbestu se zpoplatňují ve výši sazby za ukládání ostatních odpadů.“.

 

71.

V § 49 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Úroky z peněžních prostředků finanční záruky a finanční rezervy jsou její součástí.“.

 

72.

V § 49 odstavec 3 zní:

(3) Peněžní prostředky této rezervy se ukládají na zvláštní účet v bance. Prostředky finanční rezervy nemohou být předmětem nařízení a provedení výkonu rozhodnutí, ani zahrnuty do konkurzní podstaty provozovatele skládky, majitele skládky nebo jejich právních nástupců.“.

 

73.

V § 50 odst. 2 se slovo „i“ nahrazuje slovy „údaj, které skládky se finanční rezerva týká a“ a slova „ve smyslu odstavce 1“ se nahrazují slovy „ , který je bankou spravován podle § 49 až 51.“.

 

74.

V § 51 odstavec 2 zní:

(2) Zanikne-li provozovatel skládky před ukončením péče o skládku a jeho právní nástupce není znám nebo neexistuje, banka odvede nevyčerpanou část finanční záruky a finanční rezervy do Státního fondu životního prostředí České republiky a informuje o tom krajský úřad místně příslušný podle umístění skládky. Tyto prostředky budou Státním fondem životního prostředí poukázány na zvláštní vázaný účet podle tohoto zákona tomu, kdo zabezpečí rekultivaci, péči o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu, váznoucí na této skládce. Způsob čerpání prostředků finanční záruky a finanční rezervy z tohoto účtu se provádí podle odstavce 1.“.

 

75.

V § 51 odst. 4 písm. a) se doplňují slova „s výjimkou odpadu azbestu,“.

 

76.

V § 54 odst. 4 písm. b) se doplňují slova „a odpadu azbestu“.

 

77.

Nadpis části deváté zní:

PŘESHRANIČNÍ PŘEPRAVA ODPADŮ“.

 

78.

§ 53 včetně poznámky pod čarou č. 39) zní:

„§ 53

 

(1) Přeshraniční přepravu odpadů do České republiky, z České republiky a přes Českou republiku (dále jen „přeshraniční přeprava odpadů“) upravují právní předpisy Evropských společenství upravující dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu.39) Tento zákon obsahuje ustanovení nezbytná k jejich provedení.

(2) Příslušným správním úřadem pro přeshraniční přepravu odpadů a kontaktním subjektem za Českou republiku je ministerstvo.

__________

39)

Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole, ve znění nařízení Rady (ES) č. 120/97, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 259/93, ve znění rozhodnutí Komise 1999/816/ES, kterým se přizpůsobují, v souladu s čl. 16 odst. 1 a čl. 42 odst. 3, přílohy II, III, IV a V nařízení Rady (EHS) č. 259/93, a ve znění nařízení Komise (ES) č. 2557/2001, kterým se mění příloha V nařízení Rady (EHS) č. 259/93.

Nařízení Rady (ES) č. 1420/1999, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů do některých nečlenských zemí OECD, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1208/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 2630/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 77/2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1800/2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, a ve znění nařízení Komise (ES) č. 2243/2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999.

Nařízení Komise (ES) č. 1547/1999, kterým se stanoví kontrolní postupy podle nařízení Rady (EHS) č. 259/93 pro přepravu některých druhů odpadů do některých zemí, na něž se nevztahuje rozhodnutí OECD C(92) 39 v konečném znění, ve znění nařízení Komise (ES) č. 334/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 354/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1208/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1552/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 77/2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1800/2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, a ve znění nařízení Komise (ES) č. 2243/2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999.

Rozhodnutí Komise 94/774/ES o standardním průvodním listu ve smyslu nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad zásilkami odpadu v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole.

Rozhodnutí Komise 1999/412/ES o dotazníku pro informační povinnost členských států podle článku 41 odstavce 2 nařízení Rady (EHS) č. 259/93.“.

 

79.

§ 54 včetně nadpisu zní:

§ 54

Přeshraniční přeprava odpadů za účelem odstranění

 

(1) Odpad vzniklý v České republice se přednostně odstraňuje v České republice.

(2) Přeshraniční přeprava odpadů do České republiky za účelem odstranění je zakázána s výjimkou

a)

odpadů vzniklých ve státě, který není členským státem Evropské unie, při zpracování zboží nebo odpadu vyvezeného z České republiky do tohoto státu v souladu s právními předpisy Evropských společenství upravujících dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu39) a v souladu s tímto zákonem, v celním režimu pasivního zušlechťovacího styku,40) nebo

b)

odpadů vzniklých v sousedních státech v důsledku živelních pohrom nebo za stavu nouze.

__________

40)

Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

80.

§ 55 včetně nadpisu zní:

§ 55

Oznámení o přeshraniční přepravě odpadů

 

(1) Oznámení o přeshraniční přepravě odpadů podává oznamovatel podle právních předpisů Evropských společenství upravujících dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu.39) Účastníkem řízení zahájeného oznámením podle tohoto odstavce je pouze oznamovatel.

(2) Postup stanovený právními předpisy Evropských společenství upravujícími dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu39) a tímto zákonem pro odpady uvedené v příloze III a IV nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole39) se přiměřeně vztahuje i na odpady stanovené prováděcím předpisem podle odstavce 6. Oznámení o přeshraniční přepravě těchto odpadů do České republiky podává příjemce. Účastníkem řízení zahájeného oznámením podle tohoto odstavce je pouze příjemce.

(3) Kromě náležitostí stanovených právními předpisy Evropských společenství upravujícími dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu,39) předloží oznamovatel ministerstvu

a)

smlouvu o environmentálně šetrném využití nebo odstranění odpadů; v případě přeshraniční přepravy odpadů ze státu, který není členským státem Evropské unie, musí smlouva obsahovat závazek oznamovatele vzít odpady zpět, jestliže přeshraniční přepravu nebude možno provést nebo dokončit předpokládaným způsobem,

b)

v případě přeshraniční přepravy odpadů do státu, který není členským státem Evropské unie, povolení k provozu zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů a

c)

potřebné adresy příslušných správních úřadů.

(4) Oznámení a jeho náležitosti se podávají ministerstvu v jazyce českém, slovenském nebo anglickém, nebo s úředně ověřeným překladem do některého z těchto jazyků.

(5) V případě přeshraniční přepravy odpadů z České republiky ministerstvo postoupí oznámení příslušnému správnímu úřadu pro příjem a jeho kopii zašle příjemci a příslušnému správnímu úřadu či úřadům pro tranzit. Oznámení nepostoupí, shledá-li důvod pro vznesení námitky proti přeshraniční přepravě odpadů z České republiky za účelem odstranění podle článku 4(3) nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole.39)

(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnosti ohledně oznámení, jeho náležitostí a dokladů doprovázejících přeshraniční přepravu odpadů. Ministerstvo může stanovit vyhláškou odpady uvedené v příloze II nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole,39) na jejichž přeshraniční přepravu do České republiky a z České republiky se z důvodu ochrany životního prostředí nebo ochrany zdraví vztahuje postup podle odstavce 2.“.

 

81.

§ 56 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 41) zní:

§ 56

Zákazy a námitky

 

(1) Jestliže oznamovatel nebo příjemce byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný v souvislosti s nakládáním s nebezpečnými odpady,41) ministerstvo může zakázat všechnu přeshraniční přepravu odpadů týkající se těchto osob.

(2) Odvolání proti rozhodnutí ministerstva o námitkách proti přeshraniční přepravě odpadů nemá odkladný účinek.

__________

41)

§ 181e odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

82.

§ 57 včetně nadpisu zní:

§ 57

Finanční záruka a pojištění

 

(1) Finanční záruka podle právních předpisů Evropských společenství upravujících dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu39) musí být složena nebo odpovídající pojištění podle těchto předpisů musí být prokázáno před zahájením přeshraniční přepravy odpadů.

(2) Má-li ministerstvo důvodné pochybnosti o tom, zda poskytnutá finanční záruka nebo pojištění je v souladu s právními předpisy Evropských společenství upravujícími dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu39) dostatečné, stanoví výši a druh finanční záruky nebo určí druh pojištění a výši pojistné částky pro tento účel.“.

 

83.

§ 58 včetně nadpisu zní:

§ 58

Povinnost vrácení odpadů

 

(1) Je-li oznamovatel povinen podle článku 25 nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole39) vrátit odpady do České republiky, ministerstvo mu uloží rozhodnutím lhůtu ke splnění této povinnosti a stanoví místo v České republice, kam má být odpad vrácen. Opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(2) Je-li za nedovolenou přepravu odpadů z České republiky ve smyslu článku 26(1) nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole,39) odpovědný oznamovatel, uloží mu ministerstvo rozhodnutím lhůtu ke splnění povinnosti vrátit odpady do České republiky a stanoví místo v České republice, kam má být odpad vrácen. Opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(3) Je-li za nedovolenou přepravu odpadů do České republiky ve smyslu článku 26(1) nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole,39) odpovědný příjemce, uloží mu ministerstvo rozhodnutím lhůtu ke splnění povinnosti odstranit nebo využít přepravované odpady v souladu s tímto zákonem.

(4) Nesplní-li povinné osoby uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 svoji povinnost ve lhůtě určené ministerstvem, zajistí splnění těchto povinností ministerstvo. K zajištění splnění povinností může ministerstvo použít prostředky finanční záruky nebo pojištění podle § 57 tohoto zákona. Pokud finanční záruka nebyla složena nebo nebylo uzavřeno pojištění nebo výše finanční záruky nebo pojistného plnění nestačí, uloží ministerstvo povinné osobě rozhodnutím uhradit náklady před zajištěním splnění povinnosti ministerstvem.

(5) Pro vrácení odpadů podle odstavců 1 a 2 není nutný souhlas ministerstva podle právních předpisů Evropských společenství upravujících dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu.39)“.

 

84.

§ 59 včetně nadpisu zní:

§ 59

Zahájení přeshraniční přepravy odpadů

 

Okamžikem, kdy ministerstvo obdrží kopii zasílacího listu s vyplněným datem přepravy a dalšími příslušnými údaji v souladu s právními předpisy Evropských společenství upravujícími dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu39) před uplynutím lhůty pro podání odvolání, se oznamovatel vzdává práva odvolání (rozkladu) proti souhlasu ministerstva.“.

 

85.

§ 60 včetně nadpisu zní:

§ 60

Přeshraniční přeprava odpadů do států, které nejsou

členskými státy Evropské unie, a z těchto států

 

Ministerstvo financí může stanovit vyhláškou celní úřady pro přeshraniční přepravu odpadů do států, které nejsou členskými státy Evropské unie, a z těchto států.“.

 

86.

§ 61 až 65 se včetně nadpisů zrušují.

Poznámka pod čarou č. 42) se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

87.

V § 66 odst. 2 se v úvodní větě za slovo „inspekce“ vkládají slova „nebo příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností“ a písmeno a) zní:

a)

nevede v rozsahu a způsobem stanoveným v části šesté tohoto zákona evidenci odpadů a zařízení nebo neplní ve stanoveném rozsahu ohlašovací povinnost nebo nezašle ve stanovené lhůtě nebo ve stanoveném rozsahu příslušnému správnímu úřadu údaj týkající se zařízení k nakládání s odpady, nebo evidenci po stanovenou dobu nearchivuje,“.

 

88.

V § 66 odst. 3 písmeno e) zní:

e)

nevede ve stanoveném rozsahu evidenci PCB, odpadů PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci,“.

 

89.

V § 66 odst. 3 se doplňuje písmeno h), které zní:

h)

vydá osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu pro odpad, za který odpovídá jako původce nebo oprávněná osoba, nebo hodnotí nebezpečné vlastnosti, k jejichž hodnocení nebyla pověřena.“.

 

90.

V § 66 odst. 4 písmeno g) zní:

g)

poruší povinnosti stanovené právními předpisy Evropských společenství upravujícími dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu39) a tímto zákonem pro přeshraniční přepravu odpadu, neplní podmínky stanovené ministerstvem v rozhodnutí ve věci přeshraniční přepravy odpadů nebo nesplní povinnost uloženou rozhodnutím podle § 58.“.

 

91.

V § 68 se na konci odstavce 3 doplňuje věta, která zní: „Pokuta inspekcí uložená obci je příjmem Státního fondu životního prostředí.“.

 

92.

V § 68 odstavec 4 zní:

(4) Pokuty uložené obecním úřadem obce s rozšířenou působností jsou z 50 % příjmem obce, na jejímž katastrálním území došlo k porušení povinnosti, a z 50 % příjmem obce s rozšířenou působností, která pokutu uložila. Pokuta uložená obecním úřadem obce s rozšířenou působností obci je z 50 % příjmem Státního fondu životního prostředí a z 50 % příjmem obce s rozšířenou působností.“.

 

93.

V § 69 se za slova „zbaví autovraku“ vkládají slova „nebo umístí vozidlo vyřazené z registru vozidel“.

 

94.

V § 71 písmeno i) zní:

i)

obecní úřady a újezdní úřady.“.

 

95.

V § 72 odst. 1 písm. c) se slova „a kompetentního úřadu pro vývoz, dovoz a tranzit odpadů“ zrušují.

 

96.

V § 72 odst. 1 písmeno d) zní:

d)

vykonává funkci příslušného správního úřadu a kontaktního subjektu pro přeshraniční přepravu odpadů,“.

 

97.

V § 72 odst. 1 písmeno e) zní:

e)

rozhoduje o uložení povinnosti vrátit odpady do České republiky, o povinnosti zabezpečit environmentálně šetrné odstranění nebo využití odpadů podle § 58 a o povinnosti uhradit náklady na vrácení a environmentálně šetrné odstranění nebo využití odpadů,“.

 

98.

V § 72 odst. 1 písm. i) se za slova „skladech odpadů“ vkládají slova „převzatých autovracích a způsobech jejich zpracování, dopravcích odpadů“ a slova „zařízeních a látkách s obsahem PCB“ se nahrazují slovy „PCB, odpadech PCB a zařízeních obsahujících PCB a podléhajících evidenci“.

 

99.

V § 72 odst. 1 písm. j) se slova „zařízení a látek s obsahem PCB“ nahrazují slovy „PCB, odpadů PCB a zařízeních obsahujících PCB a podléhajících evidenci“.

 

100.

V § 72 odst. 1 písm. k) se slova „a prováděcím právním předpisem“ zrušují.

 

101.

V § 72 odst. 1 písm. l) se za slovo „návrh“ vkládají slova „závazné části“.

 

102.

V § 72 odst. 1 se písmeno m) zrušuje.

Dosavadní písmena n) až p) se označují jako písmena m) až o).

 

103.

V § 76 odst. 2 se slova „dovozů, vývozů a tranzitů odpadů“ nahrazují slovy „přeshraniční přepravy odpadů“ a za slovo „dokladů“ se vkládají slova „podle právních předpisů Evropských společenství upravujících dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu39) a“.

 

104.

§ 77 včetně poznámek pod čarou č. 46) a 47) zní:

§ 77

Celní orgány

 

(1) Celní úřady46)

a)

kontrolují vnitrostátní i přeshraniční přepravu odpadů,

b)

kontrolují dovoz baterií nebo akumulátorů ze států, které nejsou členskými státy Evropské unie,

c)

předávají podněty ministerstvu k uplatnění vrchního státního dozoru,

d)

ukládají nápravná opatření při porušení povinností vztahujících se k přepravě odpadů.

(2) Celní úřady kontrolují, zda při dovozu baterií nebo akumulátorů není porušován zákaz uvedený v § 31 odst. 5 a zda je dovážené zboží označeno podle § 31 odst. 2.

(3) Při vnitrostátní přepravě nebezpečných odpadů celní úřady kontrolují, zda je odpad vybaven doklady podle tohoto zákona a prováděcích právních předpisů a zda odpad odpovídá údajům v dokladech uvedeným.

(4) Při přeshraniční přepravě odpadů celní úřady dále kontrolují,

a)

zda odpad je vybaven doklady podle právních předpisů Evropských společenství upravujících dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu,39) tohoto zákona a prováděcích právních předpisů,

b)

zda odpad odpovídá údajům uvedeným na průvodních dokladech podle právních předpisů Evropských společenství upravujících dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu,39) tohoto zákona a prováděcích právních předpisů,

c)

zda přepravované zboží, které není vybaveno doklady požadovanými pro přepravu odpadů, není odpadem,

d)

zda přeshraniční přeprava odpadu není v rozporu s právními předpisy Evropských společenství upravujícími dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu39) a tímto zákonem.

(5) Při kontrolách podle odstavců 3 a 4 jsou celní úřady oprávněny zastavovat vozidla, nařizovat odstavení vozidla na vhodné místo, kontrolovat doklady provázející odpad a zboží, doklady prokazující totožnost osoby přepravující odpad, provádět fyzickou kontrolu odpadů a zboží, odebírat a analyzovat vzorky a pořizovat fotodokumentaci.

(6) Pokud celní úřady zjistí při kontrole přepravy odpadů porušení právních předpisů Evropských společenství upravujících dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu39) nebo tohoto zákona, jsou v řízení oprávněny provádět šetření také na místě vzniku odpadů u původce, držitele nebo oznamovatele a na místě určení u konečného příjemce.

(7) Zjistí-li celní úřad, že přeshraniční přeprava je nedovolenou přepravou odpadů podle článku 26 nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole39) nebo že přeshraniční přeprava odpadů je uskutečňována v rozporu s povolením nebo ohrožuje-li tato přeprava bezprostředně životní prostředí, nařídí celní úřad přerušení přepravy a odstavení vozidla na místo k tomu určené a současně dá podnět k zahájení řízení o uložení pokuty inspekci. Celní úřad může použít i technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla. Celní úřad jedná s řidičem vozidla do doby, než dopravce určí jinou osobu oprávněnou jednat jeho jménem.

(8) Pokud bylo celním úřadem zjištěno, že přeprava bezprostředně ohrožuje životní prostředí, stanoví celní úřad opatření a lhůty pro zjednání nápravy rozhodnutím.

(9) Není-li v případě zjištěného porušení předpisů podle odstavce 7 bezprostředně ohroženo životní prostředí, může celní úřad rozhodnout o stanovení kauce ve výši od 10 000 Kč do 50 000 Kč. Po zaplacení kauce je celní úřad oprávněn zrušit přerušení přepravy a vydat vozidlo. O zaplacení kauce je celní úřad povinen vydat řidiči potvrzení. Vzor potvrzení o převzetí kauce stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

(10) Pokud celní úřad postupoval podle odstavce 7, musí být řízení o uložení pokuty ukončeno do 15 dnů ode dne zahájení řízení. V případě, kdy byla složena kauce podle odstavce 9, obsahuje rozhodnutí o uložení pokuty zápočet kauce na tuto pokutu.

(11) Vozidlo, které bylo odstaveno na místě k tomu určeném, se dopravci vydá

a)

po zaplacení pokuty uložené inspekcí nebo zaplacení kauce podle odstavce 9,

b)

na základě pravomocného rozhodnutí u uložení nápravného opatření podle odstavce 8,

c)

v případě postupu podle čl. 26 odst. 2 až 4 nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole.39)

(12) O zjištěném porušení právních předpisů Evropských společenství upravujících dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu39) nebo tohoto zákona při přepravě odpadů celní úřady neprodleně informují ministerstvo a inspekci.

(13) Celní úřady zboží nepropustí do navrženého režimu podle zvláštního právního předpisu,47) jestliže

a)

zboží, které není deklarováno jako odpad, je odpadem,

b)

zboží deklarované jako odpad není vybaveno doklady podle právních předpisů Evropských společenství upravujících dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu,39) podle tohoto zákona a prováděcích právních předpisů nebo odpad neodpovídá údajům uvedeným v těchto dokladech,

c)

vývoz zboží, deklarovaného jako odpad, do států, které nejsou členskými státy Evropské unie, nebo dovoz tohoto zboží z těchto států je zakázán, nebo

d)

dovozem baterií nebo akumulátorů ze států, které nejsou členskými státy Evropské unie, je porušen zákaz uvedený v § 31 odst. 5 nebo není dodrženo označení baterií nebo akumulátorů podle § 31 odst. 2.

(14) Celní úřady si při kontrole podle předchozích odstavců mohou vyžádat odbornou pomoc inspekce.

(15) V případě pochybností, zda přepravované zboží není odpadem, požádá celní úřad o rozhodnutí krajský úřad místně příslušný místu provedení kontroly.

(16) V případě, že celní úřad rozhodne o nepropuštění do navrženého režimu podle odstavce 13, jsou povinny právnické i fyzické osoby vyvézt neprodleně odpad zpět do státu, který není členským státem Evropské unie. O nepropuštění zboží do navrženého režimu podle odstavce 13 celní úřady neprodleně informují ministerstvo.

(17) Ministerstvo financí poskytne ministerstvu informace ze svých evidencí a informačních systémů o odpadech, které byly vyvezeny z České republiky do států, které nejsou členskými státy Evropské unie, nebo které byly z těchto států dovezeny do České republiky, dále o bateriích nebo akumulátorech, které byly dovezeny do České republiky ze států, které nejsou členskými státy Evropské unie.

(18) Ministerstvo dává Ministerstvu financí podněty k provedení kontrol podle zvláštních právních předpisů.

__________

46)

Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky.

47)

Zákon č. 13/1993 Sb.“.

 

105.

V § 78 odst. 1 písm. a) se slova „a prováděcími právními předpisy“ zrušují.

 

106.

V § 78 odst. 1 písm. b) se slovo „návrhu“ nahrazuje slovem „schváleného“ a po prvním uvedení slova „ministerstvu“ se doplňuje čárka a zbývající část věty se zrušuje.

 

107.

V § 78 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

 

108.

V § 78 odst. 2 písm. a) se za slovo „zařízení“ vkládají slova „a k plánu úprav skládky“.

 

109.

V § 78 odst. 2 písm. h) se za slova „rozhoduje v pochybnostech“ vkládají slova „s výjimkou stanovenou v § 77 odst. 5“.

 

110.

V § 78 odst. 2 písm. i) se na konci věty čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova „udělení souhlasu může vázat na podmínky,“.

 

111.

V § 78 odst. 2 písmeno j) zní:

j)

uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů podle § 16 odst. 2 původci, který nakládá s odpady v množství větším než 100 tun nebezpečného odpadu za rok. Udělení souhlasu může vázat na podmínky,“.

 

112.

V § 78 odst. 2 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní:

k)

uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů podle § 18 odst. 2. Udělení souhlasu může vázat na podmínky,“.

Dosavadní písmena k) až m) se označují jako písmena l) až n).

 

113.

V § 78 odst. 2 písm. l) se za slovy „odst. 1“ středník zrušuje a vkládají se slova „ , 2 a 3“.

 

114.

V § 78 odst. 2 se za písmeno m) vkládá nové písmeno n), které zní:

n)

může omezit nebo zakázat provoz zařízení k nakládání s odpady z výroby oxidu titaničitého, pokud monitorování složek životního prostředí prokáže akutní toxicitu přesahující mezní hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem nebo jiné, stejně závažné zhoršení stavu životního prostředí,“.

Dosavadní písmeno n) se označuje jako písmeno o).

 

115.

V § 78 odst. 2 se doplňují písmena p) a r), která znějí:

p)

vede, pravidelně aktualizuje a zveřejňuje seznam osob oprávněných ke zpracování autovraků,

r)

sděluje své připomínky k návrhu plánu odpadového hospodářství původce.“.

 

116.

V § 78 odst. 2 se doplňuje písmeno s), které zní:

s)

kontroluje u provozovatele skládky placení poplatků za ukládání odpadů na skládky.“.

 

117.

V § 78 se v úvodní části odstavce 4 a v § 78 odst. 5 slova „právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání udělil“ nahrazují slovy „spadá do jeho kompetence podle tohoto zákona“.

 

118.

V § 78 odst. 4 písm. b) se za slovo „předpisech“ vkládají slova „nebo provozovatel skládky nemá vytvořenou finanční rezervu podle § 49 až 51“.

 

119.

V § 79 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů podle § 16 odst. 2, nejde-li o případ podle § 78 odst. 2 písm. j), udělení souhlasu může vázat na podmínky,“.

Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena d) až i).

 

120.

V § 79 odst. 1 písm. d) se za slova „odpadů a způsobů nakládání s nimi,“ vkládají slova „autovraků a způsobů jejich zpracování,“ a za slova „skladů odpadů,“ se vkládají slova „dopravců odpadů“.

 

121.

V § 79 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zruší rozhodnutí o udělení souhlasu, který spadá do jeho kompetence podle odstavce 1 písm. b), v případě, že osoba, které byl souhlas udělen, opakovaně porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo opakovaně neplní podmínky, na které je souhlas vázán.“.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

 

122.

V § 79 odst. 5 a 6 se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

 

123.

V nadpisu § 80 a úvodní části textu se na konci doplňují slova „a újezdní úřad“.

 

124.

V § 80 na konci písmena d) se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

kontroluje u provozovatele skládky placení poplatků za ukládání odpadů na skládky.“.

 

125.

V § 80 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 49) zní:

(2) Veřejnou správu v rozsahu § 78 odst. 2 písm. a) až f), § 78 odst. 3, 4, 5 a 6, § 79 odst. 1 písm. a) až e), g) až i), k) až n), § 79 odst. 2 až 7 a § 80 odst. 1 pro potřeby zajišťování obrany státu a výcviku ozbrojených sil na území vojenského újezdu49) vykonává újezdní úřad. Ustanovení § 17 a 17a se na újezdní úřad a obyvatele újezdu nevztahují.

__________

49)

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.“.

 

126.

V § 81 odst. 3 se slova „dovozu, vývozu a tranzitu odpadů“ nahrazují slovy „přeshraniční přepravy odpadů“ a za slova „vyplývajících z“ se vkládají slova „právních předpisů Evropských společenství upravujících dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu,39)“.

 

127.

V § 82 odst. 2 se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

 

128.

V § 83 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 13 se označují jako odstavce 2 až 12.

 

129.

V příloze č. 2 se v bodě H 12 slovo „vzduchem,“ zrušuje.

 

130.

V příloze č. 2 se v bodě H 13 za slovo „při“ vkládají slova „nebo po“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

zrušen zákonem č. 7/2005 Sb.

2.

Provozovatelé dopravních firem již provozovaných ke dni účinnosti tohoto zákona jsou povinni zaslat údaje o této firmě obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle sídla nebo bydliště provozovatele do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Skládky provozované ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, které nesplňují podmínky provozování skládek stanovené tímto zákonem a prováděcím právním předpisem, lze do 16. července 2009 provozovat na základě plánu úprav skládky, schváleného místně příslušným krajským úřadem po projednání s dotčenými orgány veřejné správy. Provozovatel skládky předloží návrh plánu úprav skládky příslušnému krajskému úřadu ke schválení do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4.

Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů vydaná do 1. ledna 2002 pozbývají platnosti uplynutím 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5.

Souhlasy vydané podle § 16 odst. 2 před dnem účinnosti tohoto zákona se považují za souhlasy podle tohoto zákona.

6.

zrušen zákonem č. 7/2005 Sb.

7.

zrušen zákonem č. 7/2005 Sb.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou čl. I bodů 77 až 86 – části deváté, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.