Čekejte, prosím...
A A A
216/2004 Sb. znění účinné od 28. 4. 2004

216

 

ZÁKON

ze dne 8. dubna 2004,

kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších

předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o krajích (krajské zřízení) (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 404/2002 Sb. a zákona č. 229/2003 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 odst. 1 se slovo „prapor“ nahrazuje slovem „vlajku“.

 

2.

V § 5 odst. 2 se slovo „prapor“ nahrazuje slovem „vlajku“.

 

3.

V § 5 odst. 3 se slovo „prapor“ nahrazuje slovem „vlajku“.

 

4.

V § 5 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Kraje a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku kraje․ Jiné subjekty mohou užívat znak kraje jen s jeho souhlasem. K užívání vlajky kraje není nutný jeho souhlas.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o obcích (obecní zřízení) (čl. 2)

Čl. II

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb. a zákona č. 22/2004 Sb., se mění takto:

1.

V nadpisu dílu 4 hlavě I se slovo „prapor“ nahrazuje slovem „vlajka“.

 

2.

V § 34a odst. 1 se slovo „prapor“ nahrazuje slovem „vlajku“.

 

3.

V § 34a odst. 2 se slovo „prapor“ nahrazuje slovem „vlajku“.

 

4.

V § 34a odst. 3 větě první se slovo „prapor“ nahrazuje slovem „vlajku“.

 

5.

V § 34a odst. 3 větě třetí se slovo „praporu“ nahrazuje slovem „vlajky“.

 

6.

V § 34a odst. 4 se slovo „prapor“ nahrazuje slovem „vlajku“.

 

7.

V § 142 odst. 1 se slovo „prapor“ nahrazuje slovem „vlajku“.

 

8.

V § 142 odst. 2 se slovo „prapor“ nahrazuje slovem „vlajku“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o hlavním městě Praze (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 22/2004 Sb., se mění takto:

1.

V nadpisu nad § 15 se slovo „prapor“ nahrazuje slovem „vlajka“.

 

2.

V § 15 odst. 1 se slovo „prapor“ nahrazuje slovem „vlajku“.

 

3.

V § 15 odst. 2 se slovo „prapor“ nahrazuje slovem „vlajku“.

 

4.

V § 15 odst. 3 se slovo „prapor“ nahrazuje slovem „vlajku“.

 

5.

V § 15 odst. 4 se slovo „prapor“ nahrazuje slovem „vlajku“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (čl. 4)

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.