Čekejte, prosím...
A A A
30/2004 Sb. znění účinné od 1. 2. 2004 do 30. 12. 2006

30

 

VYHLÁŠKA

ze dne 21. ledna 2004,

kterou se mění vyhláška č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním nemocem,

ve znění vyhlášky č. 478/2002 Sb.

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 45 odst. 2, § 46 odst. 1, 2 a 6 a § 47 odst. 2 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění vyhlášky č. 478/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst. 1 písmeno d) zní:

d)

očkování při úrazech, poraněních a nehojících se ranách, jakož i před některými léčebnými výkony, zejména operacemi na konečníku a tlustém střevě, s cílem prevence vzniku ranných infekcí,“.

 

2.

V § 3 odstavec 3 zní:

(3) Přeočkování se provede v době od dovršení jedenáctého do dovršení dvanáctého roku věku dítěte po předchozím provedení tuberkulinového testu u dětí tuberkulin negativních.“.

 

3.

V § 4 odstavce 2 a 3 znějí:

(2) Přeočkování se provede očkovací látkou proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli v době od dovršení pátého do dovršení šestého roku věku dítěte.

(3) Další přeočkování proti tetanu se provede očkovací látkou proti tetanu v době od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku dítěte a pak u osob, které byly očkovány podle tohoto a předchozích odstavců vždy po každých 10 až 15 letech.“.

 

4.

V § 4 odst. 4 se slovo „dospělých“ nahrazuje slovem „zletilých“.

 

5.

V § 5 odstavec 2 zní:

(2) Přeočkování se provede v kalendářním roce následujícím po roce, v němž bylo provedeno základní očkování, a to opět ve dvou etapách v březnu a květnu, a dále u dětí od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku ve druhé etapě v květnu.“.

 

6.

§ 7 včetně nadpisu zní:

§ 7

Pravidelné očkování proti virové hepatitidě B

 

(1) První dávka očkovací látky se podá dětem v prvních měsících života podle typu očkovací látky, třetí dávka očkovací látky se podá nejpozději do konce tří let věku dítěte․ Jde-li o novorozence HBsAg pozitivních matek, očkování se provede ještě před podáním očkovací látky proti tuberkulóze (§ 3 odst. 1), a to nejpozději do 24 hodin po narození.

(2) V případě dětí, které nebyly proti virové hepatitidě B očkovány podle odstavce 1, se provede očkování v době od dovršení dvanáctého do dovršení třináctého roku věku dítěte.

(3) Očkování se provede i u fyzických osob

a)

které mají být zařazeny do pravidelných dialyzačních programů,

b)

nově přijatých do ústavů sociální péče s výjimkou domovů důchodců a domovů-penziónů pro důchodce,

c)

v případech sexuálních kontaktů s fyzickými osobami s onemocněním virovou hepatitidou B nebo nosičstvím HBsAg,

d)

žijících ve společné domácnosti s fyzickými osobami s onemocněním virovou hepatitidou B nebo nosičstvím HBsAg, je-li provedení tohoto očkování uloženo orgánem ochrany veřejného zdraví.“.

 

7.

§ 8 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2) zní:

§ 8

Pravidelné očkování proti chřipce a nákazám

vyvolaným Streptokokem pneumoniae

 

(1) Očkování proti chřipce se provede každý rok u fyzických osob umístěných v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, domovech důchodců a domovech-pensionech pro důchodce. Očkování se provede též u fyzických osob umístěných v ústavech sociální péče, pokud tyto osoby trpí chronickými nespecifickými onemocněními dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév a ledvin nebo diabetem.

(2) U fyzických osob uvedených v odstavci 1 se provede též očkování proti nákazám vyvolaným Streptokokem pneumoniae jen jedenkrát a dále se postupuje podle schváleného souhrnu údajů o přípravku.2)

__________

2)

§ 2 odst. 20 zákona č. 79/1997 Sb., ve znění zákona č. 149/2000 Sb. a zákona č. 129/2003 Sb.“.

 

8.

§ 9 včetně nadpisu zní:

§ 9

Pravidelné očkování proti virové hepatitidě A

a virové hepatitidě B při poranění injekční jehlou

 

Očkování proti virové hepatitidě A aplikací 1 dávky a virové hepatitidě B aplikací 3 dávek se provede po poranění injekční jehlou po ověření stavu imunity u těch poraněných fyzických osob, u kterých vyšetření imunity neprokáže protilátky proti virové hepatitidě A nebo hladina antiHBs protilátek bude nižší než 10 IU/litr. Očkování proti virové hepatitidě B se neprovede, pokud byla fyzická osoba očkována v rozsahu podle § 7, 11 a 11a.“.

 

9.

§ 10 se zrušuje.

 

10.

V § 11 odst. 1 větě první se za slova „ošetřování osob, o něž mají pečovat,“ vkládají slova „při manipulaci se zdravotnickým odpadem a u osob činných v nízkoprahových programech pro uživatele drog“.

 

11.

V § 11 se odstavec 3 zrušuje.

 

12.

Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3) zní:

§ 11a

Zvláštní očkování proti virové hepatitidě A a virové

hepatitidě B

 

Zvláštní očkování proti virové hepatitidě A a virové hepatitidě B se provede u zaměstnanců základních složek integrovaného záchranného systému3) přijatých do pracovního nebo služebního poměru ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

__________

3)

§ 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.“.

 

13.

§ 13 včetně nadpisu zní:

§ 13

Zvláštní očkování proti chřipce a nákazám

vyvolaným Streptokokem pneumoniae

 

Zvláštní očkování proti chřipce a nákazám vyvolaným Streptokokem pneumoniae se provede u fyzických osob pracujících na pracovištích uvedených v § 20 odst. 3, a to v případě očkování proti chřipce každý rok, v případě očkování proti nákazám vyvolaným Streptokokem pneumoniae se postupuje podle schváleného souhrnu údajů o přípravku.2)“.

 

14.

V § 14 odst. 1 se na konci věty první tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „a v indikovaných případech v předoperační přípravě.“.

 

15.

V § 15 se odstavce 1 až 3 zrušují.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 1 a 2.

 

16.

V § 16 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Dokladem o trvalé kontraindikaci, který musí být součástí zdravotnické dokumentace, je písemné vyjádření odborného lékaře nebo záznam očkujícího lékaře o zjištění stanoviska odborného lékaře s uvedením jeho jména, příjmení a data sdělení stanoviska. Za odborného lékaře se považuje odborník v oboru neurologie, nebo v oborech imunologie, alergologie, neonatologie a infekce.“.

 

17.

V § 16 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Kontraindikacemi podání očkovací látky proti dávivému kašli se rozumí:

a)

závažné alergické reakce a hyperreakce po předchozí aplikaci vakcíny,

b)

encefalopatie, epilepsie nebo epileptický záchvat vyprovokovaný předchozí aplikací očkovací látky proti dávivému kašli,

c)

závažná onemocnění centrálního nebo periferního nervového systému s nejistou prognózou,

d) progredující neurologické onemocnění.“.

 

18.

V § 19 se odstavec 4 zrušuje.

 

19.

V § 20 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

 

20.

V § 20 odst. 1 se za slova „transfúzních stanic,“ vkládají slova „pracoviště stomatologická, patologicko-anatomická, soudního lékařství, psychiatrická a pracoviště zdravotnické záchranné služby“.

 

21.

V § 20 odst. 3 se za slova „dlouhodobě nemocných“ vkládají slova „domy s pečovatelskou službou,“.

 

22.

V § 22 se na konci doplňuje text: „a dále údaje o provedeném očkování, hrazeném fyzickou osobou, která požádala o provedení pravidelného, zvláštního nebo mimořádného očkování jinou očkovací látkou, než zajistil příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2004.

Ministryně:

MUDr. Součková v. r.