Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

317/2004 Sb. znění účinné od 1. 1. 2021
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 541/2020 Sb.

1.1.2021

317

 

ZÁKON

ze dne 29. dubna 2004,

kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných

přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech),

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském

a o změně některých dalších zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském),

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o hnojivech (čl. 1-3)

Čl. I

Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 147/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 1) a 1a) zní:

(1) Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství1) podmínky uvádění do oběhu, skladování a používání hnojiv, statkových hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů, podmínky agrochemického zkoušení zemědělských půd, podmínky zjišťování půdních vlastností lesních pozemků a některé podmínky používání upravených kalů,1a) jakož i působnost orgánů odborného dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem včetně oprávnění ukládat sankce. Tento zákon se vztahuje i na hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a substráty, určené k použití jako suroviny k dalšímu zpracování.

__________

1)

Nařízení (ES) č. 2003/2003 Evropského Parlamentu a Rady z 13. října 2003 o hnojivech.

 

Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání splaškových kalů v zemědělství.

 

Směrnice Rady 91/692/EHS ze dne 23. prosince 1991, kterou se normalizují a racionalizují zprávy o provádění některých směrnic týkajících se životního prostředí.

 

Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů.

1a)

§ 32 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých souvisejících zákonů.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1b), a to včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou.

 

2.

V § 1 odst. 2 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

 

3.

V § 1 odstavec 3 zní:

(3) Ustanovení tohoto zákona se použijí na statková hnojiva a na upravené kaly jen tehdy, je-li to v nich výslovně uvedeno a v rozsahu jimi stanoveném. Na hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a substráty, které jsou určeny k použití jako suroviny k dalšímu zpracování, se použijí ustanovení § 7, 8, 12, 13, § 14 odst. 4 a 5, § 14a, § 14b odst. 2 písm. a) a b), § 14c a 15.“.

 

4.

V § 2 písm. b) se za slovo „původu“ vkládají slova „a další vedlejší produkty vzniklé chovem hospodářských zvířat,“.

 

5.

V § 2 písmeno f) zní:

f)

uváděním do oběhu nabízení hnojiv, statkových hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů k prodeji nebo jinému způsobu převodu, jejich prodej nebo jiný způsob převodu a skladování za účelem prodeje nebo jiného způsobu převodu,“.

 

6.

Poznámka pod čarou č. 2) se zrušuje, a to včetně odkazů na tuto poznámku pod čarou.

 

7.

V § 4 odst. 1 se slovo „bydliště“ nahrazuje slovem „pobyt“ a za slova „(dále jen žadatel“)“ se doplňují slova „ , pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak“.

 

8.

V § 4 odst. 2 písm. a) se slovo „bydliště“ nahrazuje slovem „pobyt“.

 

9.

V § 8 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámek pod čarou č. 12) a 12a) zní:

(3) Podnikatelé v zemědělství hospodařící na zemědělské půdě jsou při skladování hnojiv ve zranitelných oblastech12) povinni dodržovat ustanovení zvláštního právního předpisu.12a)

__________

12)

§ 33 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

12a)

Nařízení vlády č․ 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

10.

V § 8 odst. 4 se za větu první vkládá věta „Ve zranitelných oblastech12) musí být skladována v souladu se zvláštním právním předpisem.12a)“.

 

11.

V § 9 se v nadpisu slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci se doplňují slova „a upravených kalů“.

 

12.

V § 9 odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 12b) znějí:

(1) Podnikatelé v zemědělství a vlastníci lesních pozemků hospodařící na těchto pozemcích jsou povinni používat hnojiva, statková hnojiva a pomocné látky způsobem stanoveným tímto zákonem. Upravené kaly mohou podnikatelé v zemědělství hospodařící na zemědělské půdě používat jen v souladu s tímto zákonem a zvláštními právními předpisy.12b) Statkovými hnojivy a upravenými kaly nesmějí být při jejich používání vnášeny do půdy rizikové prvky nebo rizikové látky, které by mohly narušit vývoj kulturních rostlin nebo ohrozit potravní řetězec.

(2) Hnojiva, statková hnojiva a pomocné látky nesmějí být používány na zemědělské půdě a lesních pozemcích, pokud

a)

způsob jejich použití neumožňuje rovnoměrné pokrytí pozemku,

b)

jejich použití může vést ke vzniku škody na zemědělské půdě, lesním pozemku nebo na pozemcích sousedících s tímto pozemkem, popřípadě i v jeho širším okolí,

c)

půda, na kterou mají být aplikovány, je přesycená vodou, pokrytá vrstvou sněhu vyšší než 5 cm nebo promrzlá do hloubky větší než 8 cm.

__________

12b)

§ 33 odst. 1 a 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

 

Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě.“.

 

13.

V § 9 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) Ustanovení odstavce 2 platí pro používání upravených kalů na zemědělské půdě obdobně.

(4) Podnikatelé v zemědělství hospodařící na zemědělské půdě ve zranitelných oblastech12) jsou povinni používat hnojiva a statková hnojiva v souladu se zvláštním právním předpisem.12a)“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 5 až 7.

 

14.

V § 9 odst. 5 se slova „včetně statkových hnojiv“ nahrazují slovy „ , statkových hnojivech“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Podnikatelé v zemědělství hospodařící na zemědělské půdě jsou povinni vést evidenci též o upravených kalech použitých na zemědělské půdě.“.

 

15.

V § 9 odst. 6 se věta první nahrazuje větou „Evidence podle odstavce 5 se vede o množství, druhu a době použití hnojiv, statkových hnojiv, pomocných látek a upravených kalů podle jednotlivých pozemků, plodin a let a uchovává se nejméně 7 let.“.

 

16.

V § 9 odst. 7 se slova „a způsob vedení evidence o jejich použití“ nahrazují slovy „ , způsob vedení evidence o použití hnojiv, statkových hnojiv, pomocných látek a upravených kalů“.

 

17.

V § 10 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větami „V případech, kdy hrozí nebezpečí poškození půdní úrodnosti, zahrnuje rovněž mikrobiologické a fyzikální rozbory. Ministerstvo v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví vyhláškou z důvodu ochrany před vstupem nežádoucích látek do potravního řetězce rizikové prvky, rizikové látky a mikrobiologické a fyzikální parametry, sledované ústavem při agrochemickém zkoušení zemědělských půd, rozsah a způsob jejich sledování.“.

 

18.

V § 10 odst. 2 větě první se za slovo „chemické“ vkládají slova „ , mikrobiologické a fyzikální“.

 

19.

V § 10 odst. 2 písm. a) se slovo „bydliště“ nahrazuje slovem „pobyt“.

 

20.

V § 10 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Za účelem průběžného přezkoumávání těchto skutečností je osoba oprávněná k provádění chemických rozborů vzorků půd povinna účastnit se mezilaboratorních porovnávacích zkoušek organizovaných ústavem.13a)“.

Poznámka pod čarou č. 13a) zní:

__________

13a)

§ 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském).“.

 

21.

V § 10 odst. 8 se slova „a pro provádění chemických rozborů zemědělských půd.“ nahrazují slovy „ , pro provádění chemických, mikrobiologických a fyzikálních rozborů zemědělských půd a pro vyhodnocení výsledků těchto rozborů.“.

 

22.

V § 11 se na konci odstavce 4 doplňují věty „Vyhodnocení výsledků chemických rozborů předává ústav ministerstvu; údaje o obsahu rizikových prvků a rizikových látek předává též Ministerstvu životního prostředí. Na žádost vlastníka lesních pozemků, jejich nájemce nebo podnájemce ústav předá výsledky chemických rozborů týkající se lesních pozemků v jeho vlastnictví, nájmu nebo podnájmu; předání výsledků podléhá správnímu poplatku podle zvláštního právního předpisu.6)“.

 

23.

V § 12 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Odborný dozor při přezkoušení hnojiv, při uvádění hnojiv a statkových hnojiv do oběhu, při jejich skladování a používání, jakož i při používání upravených kalů vykonává ústav.“.

 

24.

V § 12 odst. 2 písm. a) se za slovo „hnojiva“ vkládají slova „a statková hnojiva skladují nebo“.

 

25.

V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c) podnikatelé v zemědělství hospodařící na zemědělské půdě, kteří používají upravené kaly.“.

 

26.

V § 12 odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 16) a 16a) zní:

(3) Zaměstnanci pracující v ústavu, kteří jsou pověřeni výkonem odborného dozoru, jsou oprávněni vstupovat po ohlášení do podniků, jejich organizačních složek a provozoven,16) zařízení, prostor a na pozemky, kde se hnojiva a statková hnojiva produkují, skladují, uvádějí do oběhu nebo používají, a na pozemky, kde se používají upravené kaly. Do objektů důležitých pro obranu státu mohou vstupovat za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.16a) Jsou oprávněni vyžadovat od osob uvedených v odstavci 2 potřebné doklady, informace a nezbytnou součinnost k nerušenému a rychlému výkonu dozoru, jakož i k odběru kontrolních vzorků.

__________

16)

§ 7 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb.

§

17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb. a zákona č. 356/1999 Sb.

16a)

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.“.

 

27.

V § 12 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Ústav rovněž dozírá, zda podnikatelé v zemědělství hospodařící na zemědělské půdě ve zranitelných oblastech12) dodržují podmínky pro skladování a používání hnojiv a statkových hnojiv stanovené zvláštním právním předpisem;12a) ustanovení odstavce 1 věty druhé a odstavce 3 platí obdobně.“.

 

28.

V § 12 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Ústav rovněž dozírá, zda osoby uvedené v odstavci 2 dodržují povinnosti stanovené právním předpisem Evropských společenství s bezprostředními účinky.“.

 

29.

V § 13 odstavec 1 zní:

(1) Ústav uloží výrobcům, dovozcům, dodavatelům,1b) podnikatelům v zemědělství nebo vlastníkům lesních pozemků hospodařícím na těchto pozemcích, kteří produkují, uvádějí do oběhu, skladují nebo používají hnojiva a statková hnojiva, nebo podnikatelům v zemědělství hospodařícím na zemědělské půdě, kteří používají upravené kaly, zvláštní opatření, zejména je oprávněn

a)

zakázat použití hnojiva, statkového hnojiva nebo upraveného kalu, pokud nevyhovuje podmínkám stanoveným tímto zákonem,

b)

nařídit odstranění zjištěných závad při skladování hnojiva nebo statkového hnojiva.“.

 

30.

§ 14 včetně nadpisu zní:

Přestupky a jiné správní delikty

 

§ 14

 

(1) Vlastník zemědělské půdy se dopustí přestupku tím, že nestrpí odběry půdních vzorků pro agrochemické zkoušení zemědělských půd podle § 10 odst. 5.

(2) Vlastník lesních pozemků, jejich nájemce nebo podnájemce se přestupku dopustí tím, že nestrpí úkony související se zjišťováním půdních vlastností lesních pozemků podle § 11 odst. 3.

(3) Vlastník lesních pozemků hospodařící na těchto pozemcích se přestupku dopustí tím, že

a)

nevede soustavně a řádně evidenci o hnojivech, statkových hnojivech a pomocných látkách použitých na zemědělské půdě nebo lesních pozemcích podle § 9 odst. 5 věty první a § 9 odst. 6,

b)

poruší ustanovení o skladování hnojiv, statkových hnojiv a pomocných látek podle § 8 nebo ustanovení o jejich používání podle § 9 odst. 1 a 2.

(4) Vlastník lesních pozemků se přestupku dopustí tím, že ve lhůtě určené podle § 13 nesplní zvláštní opatření uložené ústavem k odstranění zjištěných nedostatků.

(5) Za přestupek podle odstavců 1, 2 a odst. 3 písm. a) lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč, za přestupek podle odstavce 3 písm. b) lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč a za přestupek podle odstavce 4 lze uložit pokutu do výše 500 000 Kč.“.

 

31.

Za § 14 se vkládají nové § 14a až 14c, které včetně poznámek pod čarou č. 17) až 18a) znějí:

§ 14a

 

Pokutu za jiný správní delikt ve výši podle § 14 odst. 5 lze uložit

a)

právnické osobě, dopustí-li se některého z protiprávních jednání uvedených v § 14 odst. 1 až 4,

b)

podnikateli v zemědělství, dopustí-li se některého z protiprávních jednání uvedených v § 14 odst. 1, 3 a 4,

c)

výrobci, dovozci nebo dodavateli,1b) dopustí-li se protiprávního jednání uvedeného v § 14 odst. 4.

 

§ 14b

 

(1) Podnikateli v zemědělství hospodařícímu na zemědělské půdě lze uložit pokutu za jiný správní delikt do výše

a)

50 000 Kč, jestliže nevede soustavně a řádně evidenci o upravených kalech použitých na zemědělské půdě podle § 9 odst. 5 a 6,

b)

100 000 Kč, jestliže poruší ustanovení o používání upravených kalů na zemědělské půdě podle § 9 odst. 1, 2 a 3,

c)

500 000 Kč, jestliže nesplní jinou povinnost stanovenou právním předpisem Evropských společenství s bezprostředními účinky.

(2)

Výrobci, dovozci nebo dodavateli1b) lze uložit pokutu za jiný správní delikt do výše

a)

100 000 Kč, jestliže neskladuje hnojiva a pomocné látky způsobem podle § 8,

b)

500 000 Kč, jestliže nedodrží podmínky označování a balení hnojiva nebo další povinnosti stanovené v § 7,

c)

5 000 000 Kč, jestliže do oběhu uvedl hnojivo nebo pomocnou látku, které nebyly registrovány, jak stanoví § 3 odst. 1 písm. a) a § 3 odst. 3.

 

§ 14c

 

(1) Na přestupky a jejich projednávání podle § 14 se vztahuje zvláštní právní předpis.17)

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě nebo fyzické osobě, která je podnikatelem, se přihlédne k závažnosti protiprávního jednání, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž bylo spácháno.

(3) Protiprávní jednání právnické osoby nebo fyzické osoby, která je podnikatelem, se projedná podle správního řádu.

(4) Protiprávní jednání právnické osoby nebo fyzické osoby, která je podnikatelem, nelze projednat, uplynuly-li od jeho spáchání 3 roky.

(5) Přestupky a jiné správní delikty v prvním stupni projednává a uložené pokuty vybírá ústav.

(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu České republiky. Pokuty vymáhá územní finanční orgán18) podle zvláštních právních předpisů.18a)

__________

17)

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

18)

Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

18a)

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

32.

V § 16 se v úvodní části textu slova „§ 8 odst. 4, § 9 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 8 odst. 5, § 9 odst. 7“.

 

33.

V § 16 písmena c) a d) znějí:

c)

podrobnosti skladování hnojiv a statkových hnojiv, způsobu používání hnojiv, statkových hnojiv a pomocných látek na zemědělské půdě a lesních pozemcích, způsobu vedení evidence o použití hnojiv, statkových hnojiv, pomocných látek a upravených kalů,

d)

rizikové prvky, rizikové látky a mikrobiologické a fyzikální parametry sledované ústavem při agrochemickém zkoušení zemědělských půd, rozsah a způsob jejich sledování, postupy pro odběr vzorků, pro provádění chemických, mikrobiologických a fyzikálních rozborů zemědělských půd a pro vyhodnocení výsledků těchto rozborů,“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o správních deliktech, která ústav zahájil přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III

Zmocňovací ustanovení

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

ČÁST DRUHÁ

zrušena (čl. 4)

Čl. IV

zrušen

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o Ústředním kontrolním

a zkušebním ústavu zemědělském (čl. 5-6)

Čl. V

Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých dalších zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 21/2004 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 2 odst. 1 písm. f) se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g)

klasifikace těl jatečných zvířat.“.

 

2.

V poznámce pod čarou č. 4) se doplňují slova „Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

3.

V § 2 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Ústav dále plní úkoly vyplývající pro něj z bezprostředně závazných právních předpisů Evropských společenství, zejména vykonává dozor nad plněním povinností vyplývajících pro fyzické a právnické osoby z těchto bezprostředně závazných právních předpisů Evropských společenství.“.

 

4.

V § 3 odst. 4 se za slova „zkušební stanice“ vkládají slova „ , ověřovací střediska (známkovny chmele)“.

 

5.

V § 7 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

(6) Zjistí-li Ústav při provádění kontroly porušení zákona, uloží za to sankci stanovenou podle zvláštních právních předpisů.4) V případě, že došlo k nápravě protiprávního stavu v souladu s uloženým opatřením nebo bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti, může Ústav upustit od uložení pokuty.

(7) Při porušení bezprostředně závazných právních předpisů Evropských společenství může Ústav uložit sankci až do výše 1 000 000 Kč.“.

Čl. VI

Zmocňovací ustanovení

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých dalších zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o zemědělství (čl. 7)

Čl. VII

V § 2c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb., se doplňuje odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 4v) zní:

(7) Práva a povinnosti vzniklé na základě mezinárodní smlouvy4v) přecházejí ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona z Ministerstva zemědělství na Fond, pokud k jejich přechodu již nedošlo na základě smlouvy.

__________

4v)

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2002 Sb.m.s., o sjednání Víceleté finanční dohody mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství.“.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST (čl. 8)

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.