Čekejte, prosím...
A A A
325/2004 Sb. znění účinné od 30. 5. 2004
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 179/2012 Sb.

30.5.2004

 

325

 

VYHLÁŠKA

ze dne 4. května 2004,

k provedení zákona o ochraně chmele

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 9§ 5 odst. 4 zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění zákona č. 68/2000 Sb. a zákona č. 322/2004 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Chmelařské oblasti a chmelařské polohy [K § 9 písm. b) zákona]

Chmelařské oblasti a chmelařské polohy jsou vymezeny katastrálními územími uvedenými v příloze č. 1.

§ 2

Evidence chmelnic [K § 9 písm. c) a d) zákona]

(1)

Chmelnice se evidují podle chmelařských oblastí, katastrálních území a producentů.

(2)

Evidence chmelnic obsahuje

a)

údaj o chmelařské oblasti a chmelařské poloze,

b)

evidenční číslo chmelnice,

c)

čísla parcel podle katastru nemovitostí,

d)

údaje o odrůdě, kategorii a generaci rozmnožovacího materiálu,

e)

údaje o sponu; sponem se rozumí vzdálenost rostlin v řadě a vzdálenost řad rostlin mezi sebou,

f)

rok založení chmelnice a název chmelnice,

g)

plochu chmelnice; způsob stanovení plochy chmelnice je uveden v předpisech Evropských společenství,1

h)

plochu produkční, jejíž hranici tvoří spojnice každých dvou sousedních kotev v obvodu konstrukce,

i)

jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu, je-li producentem osoba fyzická, nebo obchodní firmu (název), sídlo a identifikační číslo (IČ a DIČ), je-li producentem osoba právnická.

(3)

Chmelnice neosázené chmelovými rostlinami, chmelnice na přechodnou dobu bez konstrukce a chmelnice neobhospodařované vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „Ústav“) v evidenci jako „dočasně bez produkce“.

(4)

Pro každé katastrální území vede Ústav samostatný soubor evidenčních čísel chmelnic.

(5)

Vzor žádosti o zařazení chmelnice do evidence a o převodu chmelnice na jiného producenta je uveden v příloze č. 2.

(6)

Zrušení chmelnice nebo změny dalších údajů stanovených v příloze č. 3 ohlásí producent oznámením, jehož vzor je uveden v příloze č. 3.

(7)

Přiděleným evidenčním číslem označí producent na všech čtyřech rohových sloupech konstrukce chmelnici tak, aby toto číslo nebylo poškozeno zejména projíždějícími mechanizačními prostředky.

§ 3

Označování (K § 5 odst. 4 zákona)

(1)

Producent označí jednotlivé obaly s chmelem označovacími štítky, které mu na základě žádosti uvedené v příloze č. 4 vydá Ústav, a vyhotoví prohlášení o počtu a váze označených obalů podle katastrálních území a odrůd chmele, jehož vzor je uveden v příloze č. 5.

(2)

Doklad o počtu a váze označených obalů podle katastrálních území a odrůd chmele doprovází jednotlivé partie chmele po celou dobu jeho zpracování až do vydání ověřovací listiny.

§ 4

Označovací materiál [K § 9 písm. e) zákona]

(1)

Označovací materiál, kterým se označuje obal se chmelem, má tyto vlastnosti:

a)

označovací štítek, který obsahuje označení Česká republika, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, odrůdu chmele, chmelařskou oblast, popřípadě chmelařskou polohu, katastrální území obce, ve které byl chmel vypěstován, ročník sklizně, pořadové číslo obalů s chmelem a čárový kód,

b)

plomba je acetátová červená o velikosti 15 mm a

c)

šňůrka (šňůrovina) je silonová – propylenová, modrá nebo červená 1,8 mm silná, minimálně 30 cm dlouhá.

(2)

Uspořádání označovacího štítku a plomb na obalu se chmelem je následující

a)

na žoku:

1.

označovací štítek bude plombami připevněn ve výšce cca 150 cm v místech švu tak, že jeho tisk bude ve vodorovné poloze, a zároveň bude šev zajišťovat a

2.

plomba na hlavě žoku bude připevněna tak, aby při otevření žoku musela být porušena,

b)

na hranolu:

1.

označovací štítek musí být na rovné ploše hlavy hranolu přelepen přes motouz, který spojuje složené okraje obalového materiálu tak, aby při otevření hranolu musel být označovací štítek porušen,

2.

označovací štítek je zároveň plombou․

§ 5

Ověřování

(1)

Pro účely ověření chmele a chmelových produktů Ústav zajistí

a)

kontrolu úplnosti údajů na žádosti o ověření chmele a chmelových produktů,

b)

kontrolu původu chmele podle štítků a kontrolu chmelových produktů podle ověřovací značky a vážní listiny,

c)

odstranění štítků, značek a plomb z obalů,

d)

dohled na úpravy chmele a na zpracování chmelových produktů,

e)

zapečetění nebo zaplombování obalů s chmelem a chmelových produktů,

f)

označení obalů s chmelem údajem o tom, zda jde o chmel upravený nebo neupravený,

g)

zjištění hmotnosti, vydání vážní listiny a ověřovací listiny.

(2)

Ústav zabezpečuje ověření chmele nebo chmelových produktů v jím určeném ověřovacím středisku (§ 2 odst. 2 zákona). Na základě provedeného ověření vydá Ústav ověřovací listinu.

(3)

Písemné doklady o ověřování chmele nebo chmelových produktů, jakož i text na ověřovací značce, pečeti i ověřovací listině se vyhotovují v českém jazyce, popřípadě uvádějí na žádost dvojjazyčně, a to v jazyce českém a německém nebo českém a anglickém.

(4)

Vzor žádosti o ověření chmele a chmelových produktů je uveden v příloze č. 6.

(5)

Vzor žádosti o ověření chmele a chmelových produktů dovezených ze země, která není členským státem Evropské unie (třetí země), je uveden v příloze č. 7.

§ 6

Podmínky pro uznání ověřovacích středisek [K § 9 písm. a) zákona]

(1)

Ústav provádí ověření chmele v součinnosti s jím určeným ověřovacím střediskem, které zabezpečuje jeho výkon. Písemné doklady o ověření (ověřovací listinu) vydává Ústav.

(2)

Ověřovací středisko (známkovna chmele) musí splňovat tyto podmínky:

a)

dostatečné osvětlení,

b)

vybavenost ověřeným stanoveným měřidlem podle zvláštního právního předpisu2 a

c)

prostorově odpovídat množství ověřovaného chmele nebo chmelových produktů.

§ 7

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 318/2000 Sb., kterou se provádí zákon o ochraně chmele.

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

Ing. Palas v. r.Poznámky pod čarou:

Čl. 1 odst. 3 písm. a) a b) nařízení Komise (ES) č. 609/99 ze dne 19. března 1999 o poskytování podpory pro producenty chmele.

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

Čl. 1 odst. 3 písm. a) a b) nařízení Komise (ES) č. 609/99 ze dne 19. března 1999 o poskytování podpory pro producenty chmele.

2

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.