Čekejte, prosím...
A A A
330/2004 Sb. znění účinné od 13. 11. 2006 do 11. 7. 2008

N(1.1.2005): Ustanovení § 12 odst. 3 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 493/2006 Sb.

13.11.2006

vyhláškou č. 244/2006 Sb.

31.5.2006

vyhláškou č. 247/2005 Sb.

21.6.2005

Více...

330

 

VYHLÁŠKA

ze dne 4. května 2004,

o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů

 

Ministerstvo zemědělství podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen „zákon“) stanoví:

§ 1

Předmět úpravy a základní pojmy

(1)

Tato vyhláška1 zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství (dále jen „Společenství“)1a a upravuje opatření proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.

(2)

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)

patotypem – geneticky ustálený soubor jedinců jednoho druhu škodlivého organismu, který se svými vlastnostmi liší od jiného geneticky ustáleného souboru jedinců téhož druhu,

b)

indexováním – jakýkoliv postup k prokázání přítomnosti fytoplazem, virů, viroidů nebo jim podobných škodlivých organismů v náchylných (indikátorových) rostlinách,

c)

hraněným dřevem – dřevo zbavené přirozeného zaobleného povrchu,

d)

zrnem – semena, která jsou rostlinnými produkty podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona,

e)

vstupním místem – místo, na kterém rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty poprvé vstupují na celní území Společenství: v případě letecké dopravy letiště, v případě námořní nebo říční dopravy přístav, v případě železniční dopravy železniční stanice, v případě ostatní dopravy sídlo celního úřadu, v jehož územní působnosti se překračuje pozemní hranice Společenství směrem na jeho území,

f)

úřadem vstupního místa – úřad v členském státě Evropské unie, jemuž podléhá vstupní místo,

g)

úřadem místa určení – úřad v členském státě Evropské unie v územní působnosti celního úřadu určení,

h)

celním úřadem vstupního místa – úřad vstupního místa definovaného pod písmenem e),

i)

celním úřadem určení – úřad místa určení1b,

j)

celně schváleným zacházením nebo použitím – celně schválené určení1c,

k)

tranzitem – doprava zboží, která podléhá dohledu celních orgánů, z jednoho místa na druhé v celním území Společenství1d.

(3)

Pro účely této vyhlášky se dále rozumí:

a)

evropskými zeměmi – Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Faerské ostrovy, Finsko, Francie, Gibraltar, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kazachstán (evropská část), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko (evropská část), Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Srbsko a Černá Hora, Španělsko (včetně Kanárských ostrovů), Švédsko, Švýcarsko, Turecko (evropská část), Ukrajina, Vatikán,

b)

neevropskými zeměmi středozemní oblasti – Alžírsko, Ceuta, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Melilla, Sýrie, Tunisko, Turecko,

c)

severoamerickými zeměmi – Grónsko, Kanada, Saint Pierre a Miquelon, Spojené státy americké (USA),

d)

americkými zeměmi – všechny země Severní, Střední a Jižní Ameriky, včetně ostrovů,

e)

kontinentálními americkými zeměmi – všechny země Severní, Střední a Jižní Ameriky, s výjimkou ostrovů,

f)

kontinentálními státy USA – Alabama, Aljaška, Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensylvánie, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virgínie, Washington, Washington D. C., Wisconsin, Wyoming, Západní Virgínie.

§ 2

Průzkum před založením porostu šlechtitelského,

rozmnožovacího nebo reprodukčního materiálu

(K § 6 odst. 1 zákona)

(1)

Průzkum podle § 6 odst. 1 zákona ke zjištění výskytu škodlivých organismů uvedených v příloze č. 1 části A a č. 2 části A, popřípadě škodlivých organismů, proti jejichž zavlékání a rozšiřování byla stanovena opatření podle § 7 odst. 3 zákona, jejichž přítomnost je překážkou uznání podle zvláštních právních předpisů2,3 se provádí

a)

u porostu rozmnožovacího materiálu ovocných druhů a révy vinné před založením porostu rostlin rodů Citrus L., Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Rubus L., Vitis L., určeného k produkci šlechtitelského rozmnožovacího materiálu, rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu, nebo

b)

u zdrojů reprodukčního materiálu lesních druhů, pokud náleží k rodům Abies Mill., Castanea Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Populus L., Prunus L., Pseudotsuga Carr. a Quercus L. před uznáním zdroje reprodukčního materiálu rostlin určeného pro vegetativní způsob reprodukce.

(2)

Státní rostlinolékařská správa (dále jen „rostlinolékařská správa“) zveřejňuje ve Věstníku Státní rostlinolékařské správy (dále jen „Věstník“) vzor žádosti o provedení průzkumu podle § 6 odst. 1 zákona, způsob, termín a adresu místa podání žádosti. Žádost obsahuje:

a)

jméno a příjmení žadatele, popřípadě obchodní firmu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, popřípadě obchodní firmu žadatele, jde-li o právnickou osobu,

b)

adresu žadatele určenou k doručování a sídlo, jde-li o právnickou osobu,

c)

jméno, příjmení a adresu osoby zmocněné žadatelem k jednání s rostlinolékařskou správou, určenou k doručování,

d)

identifikaci pozemku, na kterém má být založen porost rozmnožovacího materiálu, nebo uznán zdroj reprodukčního materiálu,

e)

název druhu rostliny, jejíž porost rozmnožovacího materiálu má být založen, nebo druhu rostliny, jejíž zdroj reprodukčního materiálu má být uznán.

§ 3

Škodlivé organismy, rostliny a rostlinné produkty,

které je zakázáno zavlékat a rozšiřovat

[K § 2 odst. 1 písm. e) a § 7 odst. 1 zákona]

(1)

Škodlivé organismy uvedené v příloze č. 1 části A a rostliny a rostlinné produkty, uvedené v příloze č. 2 části A, pokud jsou napadeny škodlivými organismy uvedenými v příloze č. 2 části A, je zakázáno zavlékat a rozšiřovat.

(2)

Škodlivé organismy uvedené v příloze č. 1 části B je zakázáno zavlékat do chráněných zón uvedených v téže části této přílohy a uvnitř těchto zón rozšiřovat.

(3)

Rostliny a rostlinné produkty uvedené v příloze č. 2 části B je zakázáno zavlékat do chráněných zón uvedených v téže části této přílohy a uvnitř těchto zón rozšiřovat, pokud jsou napadeny škodlivými organismy uvedenými v téže části této přílohy.

(4)

Škodlivé organismy uvedené v přílohách č. 1 a 2 se dělí na

a)

organismy, jejichž výskyt není znám v žádné části Společenství, jsou významné pro celé Společenství a jsou uvedeny v příloze č. 1 části A oddílu I a v příloze č. 2 části A oddílu I,

b)

organismy, jejichž výskyt je znám ve Společenství, ale nejsou endemické nebo usídlené v celém Společenství, jsou významné pro celé Společenství a jsou uvedeny v příloze č. 1 části A oddílu II a v příloze č. 2 části A oddílu II,

c)

ostatní organismy, které jsou významné pro určité chráněné zóny a jsou uvedeny v příloze č. 1 části B a v příloze č. 2 části B.

(5)

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, na které se vztahují ustanovení k dovozu a uvádění na trh s ohledem na definici dřeva podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona, jsou uvedeny v příloze č. 9.

§ 4

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty,

které je zakázáno dovážet a přemísťovat

(K § 7 odst. 5 až 7 zákona)

(1)

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v příloze č. 3 části A je zakázáno dovážet a přemisťovat, pokud pocházejí ze zemí uvedených v téže části této přílohy.

(2)

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v příloze č. 3 části B je zakázáno dovážet do chráněných zón uvedených v téže části této přílohy.

(3)

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v příloze č. 4 části A je zakázáno dovážet a přemisťovat, pokud nejsou splněny zvláštní požadavky uvedené v téže části této přílohy.

(4)

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v příloze č. 4 části B je zakázáno dovážet do chráněných zón uvedených v téže části této přílohy a uvnitř těchto zón přemisťovat, pokud nejsou splněny zvláštní požadavky uvedené v téže části této přílohy.

(5)

Malá množství rostlin, rostlinných produktů, potravin nebo krmiv pro zvířata původem ze třetích zemí, na která se nevztahuje ustanovení § 7 odst. 5 písm. c) a d) zákona, pokud nevykazují žádné příznaky napadení škodlivými organismy a pokud nejsou určena pro pokusné, vědecké anebo šlechtitelské účely podle § 8 zákona, jsou nejvýše:

1. ovoce a zelenina kromě hlíz bramboru (Solanum tuberosumL.)

2 kg

2. řezané květiny a části rostlin tvořící jednu kytici

1 kytice

3. osivo kromě semen bramboru (Solanum tuberosum L.)

5 sáčků v originálním balení pro drobný prodej.

§ 5

Povolování nakládání s karanténním materiálem

(K § 8 odst. 1, 2 a 4 zákona)

(1)

Povolit dovoz, přemisťování a přechovávání škodlivých organismů, rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů podle § 8 odst. 1 zákona (dále také jen „karanténní materiál“) a manipulaci s nimi může rostlinolékařská správa jedině za předpokladu, že je vyloučeno zjistitelné nebezpečí šíření škodlivých organismů uvedených v § 3 odst. 1 až 3.

(2)

Nebezpečí šíření škodlivých organismů uvedených v odstavci 1 při jejich dovozu, přemisťování, přechovávání a manipulaci s nimi anebo při dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a manipulaci s nimi posuzuje rostlinolékařská správa na základě

a)

dostupných současných vědeckých poznatků o příslušných škodlivých organismech, zejména o jejich biologii a schopnosti aktivního šíření,

b)

zhodnocení odborných a technických předpokladů příjemce zásilky nebo osoby, která příslušné škodlivé organismy dováží nebo přechovává, k zamezení jejich rozšíření,

c)

šetření provedeného v případě potřeby v zemi původu zásilky,

d)

vyloučení možnosti skrytého napadení příslušnými škodlivými organismy vhodnými metodami včetně laboratorního testování.

(3)

Žádost o povolení dovozu karanténního materiálu obsahuje:

a)

datum narození, jméno, popřípadě jména a příjmení žadatele, popřípadě obchodní firmu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, popřípadě obchodní firmu žadatele a jméno, popřípadě jména a příjmení jejího odpovědného zástupce, jde-li o právnickou osobu, a dále identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b)

adresu žadatele určenou k doručování,

c)

jméno, popřípadě jména a příjmení osoby odpovědné za činnosti s karanténním materiálem,

d)

vědecký název škodlivých organismů nebo rostlin nebo názvy rostlinných produktů nebo jiných předmětů,

e)

typ karanténního materiálu,

f)

množství karanténního materiálu,

g)

místo původu karanténního materiálu s vhodnými písemnými doklady, včetně adresy bydliště, popřípadě sídlo vývozce,

h)

balení, způsob přepravy, předpokládaný termín dovozu,

i)

dobu trvání, podstatu a cíle činností s karanténním materiálem, obsahující alespoň shrnutí postupu práce a specifikaci pokusů pro výzkumné nebo šlechtitelské účely,

j)

adresu a popis místa, v němž bude karanténní materiál před předáním příjemci v případě potřeby udržován a úředně testován,

k)

místo prvního uložení nebo prvního pěstování po úředním uvolnění karanténního materiálu z režimu uvedeného v odstavci 7, v případech, kdy je to vhodné,

l)

navrhovaný postup zničení nebo ošetření karanténního materiálu po ukončení činností s tímto materiálem,

m)

navrhované vstupní místo.

(4)

Žádost o povolení přechovávání karanténního materiálu, jeho rozmnožování a jiné manipulace s ním obsahuje:

a)

datum narození, jméno, popřípadě jména a příjmení žadatele, popřípadě obchodní firmu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, popřípadě obchodní firmu žadatele a jméno, popřípadě jména a příjmení jejího odpovědného zástupce, jde-li o právnickou osobu, a dále identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b)

adresu žadatele určenou k doručování,

c)

jméno, popřípadě jména a příjmení osoby odpovědné za činnosti s karanténním materiálem,

d)

vědecký název škodlivého organismu,

e)

adresu a popis místa, v němž bude karanténní materiál přechováván, popřípadě v němž bude prováděno testování podle odstavců 11 a 12,

f)

dobu trvání, podstatu a cíle činností s karanténním materiálem, obsahující alespoň shrnutí postupu práce a specifikaci pokusů pro výzkumné nebo šlechtitelské účely,

g)

navrhovaný postup zničení škodlivého organismu a zničení nebo ošetření dotčených rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů po ukončení povolených činností s karanténním materiálem, je-li to účelné,

h)

návrh konkrétních postupů a opatření žadatele ke splnění zásad stanovených v příloze č. 5.

(5)

V místech a zařízeních, v nichž se karanténní materiál přechovává, rozmnožuje nebo se s ním jinak manipuluje, musí být zajištěno, aby všechny škodlivé organismy byly pod kontrolou a aby se zamezilo možnosti jejich úniku. Pro každou činnost uvedenou v žádosti podle odstavců 3 a 4 musí být rostlinolékařskou správou stanoveno riziko možnosti úniku škodlivých organismů uvedených v odstavci 1, vzhledem k typu karanténního materiálu a předpokládané činnosti, biologii škodlivých organismů, ke způsobům jejich šíření, k jejich interakci s okolím a k jiným důležitým faktorům spojeným s riziky, která vykazuje karanténní materiál.

(6)

Rostlinolékařská správa před vydáním svého rozhodnutí

a)

ověří, zda činnosti, pro něž má být karanténní materiál dovezen nebo pro něž mají být škodlivé organismy přechovávány, jsou v souladu s pojetím práce pro výzkumné, šlechtitelské, popřípadě diagnostické účely,

b)

prověří, zda podmínky, za nichž mají být činnosti s karanténním materiálem prováděny, odpovídají zásadám uvedeným v příloze č. 5,

c)

omezí povolené množství karanténního materiálu na množství nezbytné pro činnosti s tímto materiálem a nepřekračující kapacitu příslušného pracoviště stanovenou pro tyto účely,

d)

přezkoumá odbornou a technickou kvalifikaci osoby pověřené prováděním činností s karanténním materiálem.

(7)

V rozhodnutí o povolení dovozu karanténního materiálu anebo o povolení jeho přechovávání, rozmnožování a jiné manipulace s ním stanoví rostlinolékařská správa, v souladu se zásadami uvedenými v příloze č. 5 a s postupy podle odstavce 11, konkrétní podmínky, které při tom musí být splněny a dodržovány (dále jen „karanténní režim“), včetně způsobu ohlašování případného úniku škodlivých organismů uvedených v odstavci 1 z příslušných míst nebo zařízení, nebo jejich průniku do těchto míst nebo zařízení. Osoba pověřená prováděním činností s karanténním materiálem požádá o uvolnění tohoto materiálu z karanténního režimu v takovém předstihu, aby bylo možno vyloučit skryté napadení postupy podle odstavce 11 a provést kontrolu podle odstavce 13. Rostlinolékařská správa může též stanovit zvláštní požadavky, které musí dovážená zásilka splňovat, jakož i podmínky pro uvolnění karanténního materiálu z karanténního režimu. Povolení přechovávání, rozmnožování a jiné manipulace s karanténním materiálem se vydává na dobu pěti let ode dne jeho vydání.

(8)

Formulář oprávnění k dovozu nebo přemístění karanténního materiálu, které vystavuje rostlinolékařská správa podle § 8 odst. 2 zákona, je uveden v příloze č. 6. Při dovozu nebo přemísťování se karanténní materiál dopravuje do místa přechovávání bez časové prodlevy.

(9)

Je-li karanténní materiál zároveň rostlinou, rostlinným produktem nebo jiným předmětem, které musí být při dovozu opatřeny rostlinolékařským osvědčením podle § 23 zákona, musí být v části „Dodatkové prohlášení“ rostlinolékařského osvědčení uvedeno: „This material is imported under Directive 95/44/EC“ (Tento materiál je dovážen podle směrnice 95/44/ES) a dále musí být uvedeno, že jsou splněny zvláštní požadavky stanovené rozhodnutím rostlinolékařské správy o povolení dovozu a uvedené v oprávnění podle odstavce 8.

(10)

Pokud se při přemísťování karanténního materiálu na území členských států Evropské unie vystavuje rostlinolékařský pas podle § 12 odst. 1 a 2, uvede se v něm: „This material is moved under Directive 95/44/EC“ (Tento materiál je přemisťován podle směrnice 95/44/ES).

(11)

Postupy k vyloučení skrytého napadení karanténního materiálu, určeného pro pokusné, vědecké a šlechtitelské účely, škodlivými organismy, jsou uvedeny v příloze č. 7.

(12)

Podmínkou pro uvolnění karanténního materiálu z karanténního režimu je dodržení podmínek tohoto režimu, stanovených podle odstavce 7, a vyloučení skrytého napadení karanténního materiálu postupy podle odstavce 11, provedenými odborně vyškolenými zaměstnanci rostlinolékařské správy nebo pověřenými osobami podle § 71 odst. 1 písm. b) nebo § 72 odst. 5 písm. i) zákona, při nichž je karanténní materiál shledán prostým škodlivých organismů s výjimkou těch, jejichž výskyt na území České republiky je znám a které nejsou uvedeny v přílohách č. 1, 2 a 7 této vyhlášky anebo nejsou škodlivými organismy podle § 7 odst. 3 zákona.

(13)

Rostlinolékařská správa kontroluje ve vhodných termínech, vždy však před uvolněním karanténního materiálu z karanténního režimu, plnění podmínek stanovených podle odstavce 7, zejména zda

a)

postupy k vyloučení skrytého napadení byly prováděny odborně vyškolenými zaměstnanci rostlinolékařské správy nebo osobami pověřenými podle § 71 odst. 1 písm. b) nebo § 72 odst. 5 písm. i) zákona,

b)

karanténní materiál, určený k uvolnění z karanténního režimu, který nebyl shledán prostým škodlivých organismů podle odstavce 12, a všechny ostatní rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které s ním byly v kontaktu nebo které mohly být zamořeny, byly zničeny nebo podrobeny jinému opatření ke zničení příslušných škodlivých organismů, a to způsobem stanoveným rostlinolékařskou správou,

c)

jiný karanténní materiál a ostatní materiál shledaný zamořeným škodlivými organismy v průběhu činnosti a všechny ostatní rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, s kterými byl v kontaktu nebo které mohl zamořit, byly po ukončení činnosti zničeny nebo jinak ošetřeny způsobem stanoveným rostlinolékařskou správou,

d)

místa a zařízení, která sloužila k přechovávání, rozmnožování nebo jiné manipulaci s karanténním materiálem, byla v případě potřeby sterilizována nebo jinak ošetřena způsobem stanoveným rostlinolékařskou správou.

§ 6

Škodlivé organismy,

na které se vztahuje ohlašovací povinnost

(K § 9 zákona)

Škodlivé organismy, na které se vztahuje ohlašovací povinnost podle § 9 zákona, jsou uvedeny v přílohách č. 1 části A a č. 2 části A.

§ 7

Monitoring a průzkum

výskytu invazních škodlivých organismů

(K § 10 odst. 1 zákona)

Invazní škodlivé organismy podléhající monitoringu a průzkumu podle § 10 odst. 1 zákona jsou uvedeny v příloze č. 8.

§ 8

Evidence výskytu nebo nepřítomnosti

škodlivých organismů

(K § 10 odst. 4 zákona)

(1)

Evidence výskytu nebo nepřítomnosti škodlivých organismů uvedených v přílohách č. 1, 2 a 8 a evidence o prvním výskytu škodlivých organismů, jejichž výskyt na území České republiky nebyl dosud znám, obsahuje tyto údaje:

a)

rozsah a výsledky monitoringu a průzkumu, prováděných podle § 10 odst. 1 zákona,

b)

vědecký název, popřípadě též patotyp škodlivého organismu a jeho taxonomické zařazení,

c)

identifikaci pozemků a objektů, na kterých nebo ve kterých byl výskyt škodlivého organismu zjištěn,

d)

identifikaci vlastníka pozemků či objektů, uvedených v písmenu c), nebo osoby, která je užívá z jiného právního důvodu – jméno a příjmení, datum narození, popřípadě obchodní firmu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název popřípadě obchodní firmu, jde-li o právnickou osobu, a dále identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a adresu určenou k doručování,

e)

vědecký název druhu, popřípadě název odrůdy hostitelské rostliny,

f)

datum a způsob zjištění výskytu škodlivého organismu a identifikaci osoby, která jej zjistila,

g)

identifikaci osoby, která škodlivý organismus určila, popřípadě též osoby, která ověřila správnost určení, a datum určení, popřípadě jeho ověření,

h)

údaje o intenzitě výskytu škodlivého organismu,

i)

způsob a výsledek úředního ověření správnosti informací o výskytu škodlivých organismů, uvedených v odstavci 1, poskytnutých rostlinolékařské správě fyzickými a právnickými osobami.

(2)

Součástí evidence jsou též úřední doklady o nařízení a provedení mimořádných rostlinolékařských opatření nařízených podle § 76 odst. 2 zákona a o informacích o výskytu škodlivých organismů uvedených v odstavci 1, poskytnutých rostlinolékařské správě fyzickými a právnickými osobami.

§ 9

Oznamování výskytu škodlivých organismů

Evropské komisi

(K § 10 odst. 5 zákona)

Rostlinolékařská správa oznamuje Evropské komisi (dále jen „Komise“) a ostatním členským státům Evropské unie výskyt

a)

škodlivých organismů uvedených v příloze č. 1 části A oddílu I a v příloze č. 2 části A oddílu I na celém území České republiky,

b)

škodlivých organismů uvedených v příloze č. 1 části A oddílu II nebo části B a v příloze č. 2 části A oddílu II nebo části B na té části území České republiky, na níž jejich výskyt dosud nebyl znám.

§ 10

Registrace právnických a fyzických osob

(K § 12 odst. 2 a 7 zákona)

(1)

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, k nimž se váže povinnost registrace fyzických a právnických osob (dále jen „rizikové rostliny“) podle

a)

§ 12 odst. 1 písm. a) zákona, jsou uvedeny v příloze č. 9 části A,

b)

§ 12 odst. 1 písm. b) zákona, jsou uvedeny v příloze č. 9 části B,

c)

§ 12 odst. 1 písm. c) zákona, jsou uvedeny v příloze č. 10.

(2)

Rostlinolékařská správa zveřejňuje ve Věstníku a na svých internetových stránkách vzor žádosti o registraci podle § 12 odst. 7 zákona, způsob podání žádosti a adresu místa podání žádosti. Žádost obsahuje:

a)

datum narození, jméno, popřípadě jména a příjmení žadatele, popřípadě obchodní firmu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, popřípadě obchodní firmu žadatele, jde-li o právnickou osobu, a dále identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b)

adresu žadatele určenou k doručování a sídlo, jde-li o právnickou osobu,

c)

jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu osoby nebo osob zmocněných žadatelem k jednání s rostlinolékařskou správou, určenou k doručování,

d)

rozsah činností pro rizikové rostliny uvedené v příloze č. 9, které hodlá žadatel uvádět na trh, popřípadě

e)

informaci, zda žadatel zároveň žádá o udělení oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů podle § 17 odst. 1, 2 nebo 4 zákona; v tomto případě žadatel přiloží návrh vzoru rostlinolékařského pasu podle § 17 odst. 2 zákona.

(3)

Registr podle § 12 odst. 7 zákona obsahuje:

a)

datum narození, jméno, popřípadě jména a příjmení registrované osoby, popřípadě obchodní firmu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, popřípadě obchodní firmu registrované osoby, jde-li o právnickou osobu, a dále identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b)

adresu určenou k doručování a sídlo registrované osoby, jde-li o právnickou osobu,

c)

registrační číslo přidělené registrované osobě rostlinolékařskou správou,

d)

informaci, zda a jaké rizikové rostliny registrovaná osoba hodlá dovážet anebo uvádět na trh a zda jí bylo uděleno oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů podle § 17 zákona,

e)

údaje o ukončení, přerušení, obnovení nebo změně činnosti, pro kterou jsou registrované osoby registrovány.

(4)

Registr vede rostlinolékařská správa v elektronické formě.

§ 11

Povinnosti registrovaných osob

[K § 13 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona]

(1)

Registrované osoby vedou v rozsahu své registrace průběžně evidenci o rizikových rostlinách uvedených v příloze č. 9. Evidence obsahuje:

a)

záznamy o druzích, popřípadě odrůdách a o množství rizikových rostlin, včetně kategorií a generací rozmnožovacího nebo reprodukčního materiálu,4

b)

záznamy a doklady o původu, účelu výroby, pěstování, způsobu nakládání, dovozu a skladování rizikových rostlin a o jejich převodu nebo přechodu na jiné osoby,

c)

záznamy o místech podle zvláštního právního předpisu,5 kde se rizikové rostliny pěstují, vyrábějí, skladují nebo kde se s nimi jinak nakládá,

d)

záznamy a doklady vztahující se k péči o zdravotní stav rizikových rostlin a k jeho hodnocení a k zabezpečení jejich totožnosti, včetně záznamů o prohlídkách prováděných registrovanou osobou podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona,

e)

záznamy o rostlinolékařských kontrolách prováděných rostlinolékařskou správou a záznamy o rostlinolékařských pasech vystavených rostlinolékařskou správou nebo registrovanou osobou s údaji podle § 15 odst. 2 písm. d) až g) včetně data jejich vystavení.

(2)

Záznamy a doklady podle odstavce 1 uchovávají registrované osoby nejméně jeden rok ode dne, kdy došlo k poslednímu převodu nebo přechodu práv k rizikovým rostlinám.

(3)

Rostlinolékařská správa může v souladu s § 13 odst. 2 zákona nařídit registrované osobě provést nezbytné úkony ke splnění zvláštních požadavků podle přílohy č. 4 části A oddílu II a části B.

§ 12

Přemísťování rostlin, rostlinných produktů

a jiných předmětů

(K § 14 odst. 1 a 2 zákona)

(1)

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které nesmějí být přemísťovány na území členských států Evropské unie, pokud k nim, k jejich obalům nebo k dopravním prostředkům, které je přepravují, není připojen rostlinolékařský pas nebo náhradní rostlinolékařský pas, jsou uvedeny v příloze č. 9 části A bodě I.

(2)

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které nesmějí být přemisťovány do příslušné chráněné zóny uvedené v příloze č. 4 části B a uvnitř této zóny, pokud k nim, k jejich obalům nebo k dopravním prostředkům, které je přepravují, není připojen rostlinolékařský pas pro chráněnou zónu, jsou uvedeny v příloze č. 9 části A bodě II.

(3)

V souladu s § 14 odst. 2 zákona mohou být na území členských států Evropské unie bez rostlinolékařských pasů přemísťovány dodávky osiva opatřené doklady potvrzujícími splnění zvláštních požadavků podle přílohy č. 4 části A oddílu II.

§ 13

Soustavná rostlinolékařská kontrola

(K § 15 odst. 1 zákona)

(1)

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které musí být před uvedením na trh podrobeny soustavné rostlinolékařské kontrole, jsou uvedeny v příloze č. 9 části A bodě I. Touto kontrolou se zjišťuje napadení škodlivými organismy uvedenými v přílohách č. 1 části A a č. 2 části A, popřípadě napadení škodlivými organismy, proti jejichž zavlékání a rozšiřování byla stanovena opatření podle § 7 odst. 3 zákona, a ověřuje se splnění zvláštních požadavků uvedených v příloze č. 4 části A oddílu II.

(2)

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které musí být před přemístěním do chráněné zóny podrobeny soustavné rostlinolékařské kontrole, jsou uvedeny v příloze č. 9 části A bodě II. Touto kontrolou se zjišťuje napadení škodlivými organismy uvedenými v odstavci 1 a v přílohách č. 1 části B a č. 2 části B a ověřuje se splnění zvláštních požadavků uvedených v odstavci 1 a v příloze č. 4 části B.

(3)

Zvláštní požadavky, k ověřování jejichž plnění se provádějí prohlídky podle § 15 odst. 1 zákona, jsou uvedeny v příloze č. 4 části A oddílu II a části B.

(4)

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, jejichž soustavnou rostlinolékařskou kontrolu může rostlinolékařská správa provést na pozemcích a v objektech osob registrovaných podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona, jsou uvedeny v příloze č. 10.

§ 14

Oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů

(K § 17 odst. 1 a 2 zákona)

(1)

Rostlinolékařská správa vystaví rostlinolékařský pas osobě registrované podle § 12 odst. 1 písm. a) a b) zákona na základě její žádosti podané pracovišti rostlinolékařské správy příslušnému

a)

k místu provádění rostlinolékařské kontroly při dovozu, jde-li o dovážené rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, nebo

b)

k místu, na němž se pozemky nebo objekty, na kterých nebo ve kterých se rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, na které mají být pasy vystaveny, nalézají,

a to v dostatečném předstihu před jejich očekávaným přemístěním.

(2)

Rostlinolékařská správa může udělit na dobu neurčitou písemné oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů a rostlinolékařských pasů pro chráněnou zónu podle § 17 odst. 2 zákona, popřípadě náhradních pasů podle § 17 odst. 4 zákona, pokud o oprávnění požádá žadatel o registraci v žádosti o registraci podle § 10 odst. 2 nebo registrovaná osoba na základě žádosti, jejíž vzor je uveden v příloze č. 11.

§ 15

Formy a náležitosti rostlinolékařských pasů

(K § 16 odst. 2 a k § 18 odst. 2 zákona)

(1)

Rostlinolékařský pas tvoří úřední návěska, popřípadě též doprovodný dokument, které obsahují údaje uvedené v odstavci 2, popřípadě v odstavci 3. Návěska musí být nepoužitá a musí být zhotovena z materiálu, který zabraňuje jejímu znehodnocení nebo poškození, a musí být připevněna k příslušným rostlinám, rostlinným produktům a jiným předmětům, k jejich obalům nebo k dopravním prostředkům tak, aby nemohla být použita znovu. Za doprovodný dokument se považuje jakýkoliv dokument obvykle používaný v obchodním styku. Doprovodný dokument není potřebný, jestliže veškeré údaje podle odstavce 2 jsou uvedeny na návěsce.

(2)

Rostlinolékařský pas tvořený jen návěskou obsahuje tyto údaje:

a)

označení „ES Rostlinolékařský pas“,

b)

označení kódu členské země,

c)

označení odpovědné úřední organizace ochrany rostlin členské země nebo její rozlišovací značka, pro rostlinolékařské pasy vystavené v České republice označení „Státní rostlinolékařská správa“ nebo „SRS“,

d)

registrační číslo přidělené registrované osobě odpovědnou úřední organizací ochrany rostlin členské země pro rostlinolékařské pasy vystavené v České republice rostlinolékařskou správou,

e)

identifikaci partie rostliny, rostlinného produktu nebo jiného předmětu (např. pořadové číslo dodávky nebo týdne příslušného roku nebo číslo partie nebo balení),

f)

vědecký botanický název rostliny,

g)

množství rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů,

h)

rozlišovací značku „ZP“(Zona Protecta = chráněná zóna) s vyznačením územní platnosti rostlinolékařského pasu, popřípadě také název příslušné chráněné zóny, pro kterou rostlina, rostlinný produkt nebo jiný předmět splňuje příslušné požadavky (pouze pro rostlinu, rostlinný produkt nebo jiný předmět určené do chráněné zóny),

i)

rozlišovací značku „RP“(Replacement Passport = náhradní pas), a pokud je odlišné, registrační číslo původního pěstitele, dovozce nebo výrobce, a pokud se změnil zdravotní stav dodávky, registrační číslo osoby zodpovědné za tuto změnu (pouze pro rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, u nichž byl původní rostlinolékařský pas nahrazen jiným pasem),

j)

označení země původu nebo vyvážející země (pouze pro rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, dovezené ze třetích zemí).

(3)

Pokud je rostlinolékařský pas tvořen návěskou a doprovodným dokumentem, musí

a)

část pasu tvořená návěskou obsahovat alespoň údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) až e) a

b)

část pasu tvořená doprovodným dokumentem údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) až g), popřípadě také údaje uvedené v odstavci 2 písm. h) až j).

Na doprovodném dokumentu mohou být uvedeny také údaje požadované za účelem označování podle zvláštních právních předpisů,2,3 které však musí být zřetelně odděleny od údajů uvedených v odstavci 2.

(4)

Údaje podle odstavce 2 musí být vyplněny úplně a čitelně hůlkovým písmem, jsou-li příslušné kolonky v rostlinolékařském pasu předtištěny, nebo strojopisem, a to v některém z úředních jazyků Evropské unie, s výjimkou botanického názvu rostliny nebo rostlinného produktu, který se uvede v latinském jazyce. Případné opravy nebo výmazy v rostlinolékařském pasu musí být úředně ověřeny, jinak je rostlinolékařský pas neplatný.

(5)

Pro hlízy bramboru (Solanum tuberosum L.) určené k pěstování (sadbové brambory) a uvedené v bodě 18.1. přílohy č. 4 části A oddílu II může být rostlinolékařský pas nahrazen úřední návěskou podle zvláštního právního předpisu6, pokud tato návěska potvrzuje splnění zvláštních požadavků stanovených v příloze č. 4 části A. Za toto potvrzení se od 1. ledna 2006 považuje označení „ES Rostlinolékařský pas“ na návěsce. Údaje o souladu s podmínkami stanovenými pro sadbové brambory, určené k přesunu do příslušné chráněné zóny a k přemisťování uvnitř této zóny, stanovené s ohledem na škodlivé organismy významné pro sadbové brambory, se uvedou buď na této návěsce nebo na jakémkoliv dokumentu používaném v obchodním styku.

(6)

Pro osivo slunečnice (Helianthus annus L.) uvedené v bodě 26. přílohy č. 4 části A oddílu II může být rostlinolékařský pas nahrazen úřední návěskou podle zvláštního právního předpisu6, pokud tato návěska potvrzuje splnění zvláštních požadavků stanovených v příloze č. 4 části A. Za toto potvrzení se od 1. září 2005 považuje označení „ES Rostlinolékařský pas“ na návěsce.

(7)

Pro osivo rajčete (Lycopersicon lycopersicum L. Karsten ex. Farw.) a osivo fazolu (Phaseolus L.) uvedené v bodech 27.1., 27.2. a 29. přílohy č. 4 části A oddílu II může být rostlinolékařský pas nahrazen úřední návěskou podle zvláštního právního předpisu6, pokud tato návěska potvrzuje splnění zvláštních požadavků stanovených v příloze č. 4 části A. Za toto potvrzení se od 1. září 2005 považuje označení „ES Rostlinolékařský pas“ na návěsce.

(8)

Pro osivo vojtěšky (Medicago sativa L.) uvedené v bodech 28.1. a 28.2. přílohy č. 4 části A oddílu II může být rostlinolékařský pas nahrazen úřední návěskou podle zvláštního právního předpisu6, pokud tato návěska potvrzuje splnění zvláštních požadavků stanovených v příloze č. 4 části A. Za toto potvrzení se od 1. září 2005 považuje označení „ES Rostlinolékařský pas“ na návěsce.

§ 16

Nahrazování rostlinolékařských pasů

(K § 19 odst. 1 a 2 zákona)

(1)

Škodlivé organismy podle § 19 odst. 1 zákona jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2.

(2)

Osoba registrovaná podle § 12 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona žádá o nahrazení rostlinolékařského pasu, rostlinolékařského pasu pro chráněnou zónu nebo náhradního rostlinolékařského pasu v dostatečném časovém předstihu místně příslušné pracoviště rostlinolékařské správy, popřípadě pracoviště rostlinolékařské správy v místě provádění dovozní rostlinolékařské kontroly podle § 25 zákona při dovozu příslušných rostlin.

§ 17

Způsob plnění povinností fyzických a právnických

osob, souvisejících s vystavováním

rostlinolékařských pasů

(K § 20 odst. 2 zákona)

(1)

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které jsou oprávněny kupovat nebo jiným způsobem získávat osoby uvedené v § 20 odst. 2 zákona jen tehdy, jsou-li opatřené rostlinolékařskými pasy nebo rostlinolékařskými pasy pro příslušnou chráněnou zónu, pokud mají být do této zóny přemístěny, anebo náhradními rostlinolékařskými pasy, jsou uvedené v příloze č. 9 části A bodech I a II.

(2)

Evidenci o rostlinolékařských pasech podle § 20 odst. 2 písm. a) zákona tvoří záznamy s údaji podle § 15 odst. 2 písm. d) až g).

(3)

Osoby uvedené v § 20 odst. 2 zákona ohlašují rostlinolékařské správě písemně nákup nebo jiné nabytí rostlin uvedených v příloze č. 9 části A bodě III, pokud tyto rostliny pocházejí ze třetí země, a to do 7 dnů ode dne jejich nákupu nebo jiného nabytí. Vzor ohlášení je uveden v příloze č. 12.

§ 18

Zásilky podléhající dovozní

rostlinolékařské kontrole

(K § 21 odst. 1 a 3 zákona)

(1)

Rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, které musí být při dovozu do České republiky ze třetích zemí podrobeny dovozní rostlinolékařské kontrole, jsou uvedeny v příloze č. 9 části B.

(2)

Rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty podle odstavce 1 smí být propuštěny do celního režimu volného oběhu, aktivního a pasivního zušlechťovacího styku, přepracování pod celním dohledem anebo dočasného použití, jakož i do celního režimu volného oběhu v souvislosti s ukončením režimu pasivního zušlechťovacího styku, pokud

a)

nejsou napadeny nebo kontaminovány škodlivými organismy uvedenými v příloze č. 1 části A anebo škodlivými organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování je zakázáno, vyskytují-li se na určitých rostlinách nebo rostlinných produktech uvedených v příloze č. 2 části A,

b)

nejsou rostlinami, rostlinnými produkty nebo jinými předměty, uvedenými v příloze č. 3 části A a pocházejícími ze zemí uvedených v téže části této přílohy,

c)

splňují zvláštní požadavky uvedené v příloze č. 4 části A, popřípadě opatření stanovené podle § 26 odst. 1 a 3 zákona a

d)

jsou opatřené rostlinolékařským osvědčením podle § 23 zákona, popřípadě originálem jiného dokladu nebo označením, je-li takový případ stanoven v příloze č. 4 části A a jsou-li splněny technické náležitosti stanovené v téže části této přílohy.

(3)

V případě dovozu rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů do chráněné zóny se dovozní rostlinolékařská kontrola vztahuje také na škodlivé organismy uvedené v příloze č. 1 části B, v příloze č. 2 části B a na rostliny a rostlinné produkty uvedené v příloze č. 3 části B, pocházející ze zemí v této příloze uvedených, a na splnění zvláštních požadavků podle přílohy č. 4 části B.

(4)

zrušen

§ 19

Dovozní rostlinolékařská kontrola

[K § 22 odst. 3 písm. d), e) a odst. 4 zákona]

(1)

Záznam o dovozní rostlinolékařské kontrole se provede v rostlinolékařském dokladu o přesunu uvedeném v příloze č. 9a, a to v jednom z úředních jazyků Společenství.

(2)

Jedno vyhotovení dokladu podle odstavce 1 uchová úřad místa určení po dobu jednoho roku ode dne ukončení kontroly.

(3)

Rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, na které se po ukončení dovozní rostlinolékařské kontroly zásilky nebo partie vztahují ustanovení § 14 odst․ 1 a 2 a § 19 zákona, jsou uvedeny v příloze č. 9 části A bodech I a II.

§ 20

Rostlinolékařské osvědčení a rostlinolékařské

osvědčení pro reexport

(K § 23 zákona)

(1)

Rostlinolékařské osvědčení anebo rostlinolékařské osvědčení pro reexport, jímž je opatřena dovážená zásilka,

a)

je platné, pokud je vystaveno 14 dní a méně přede dnem, kdy rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty v něm zahrnuté opustily třetí zemi, ve které bylo toto osvědčení vydáno,

b)

musí v případě, že je vydáno smluvní stranou mezinárodní smlouvy7, kterou je Česká republika vázána, odpovídat vzoru stanovenému v příloze č. 12a části A anebo B,

c)

musí být předtištěno a vyplněno nejméně v jednom z úředních jazyků Evropské unie způsobem stanoveným Mezinárodním standardem FAO pro fytosanitární opatření č. 12 Směrnice pro rostlinolékařská osvědčení, a to bez ohledu na formát osvědčení.

d)

zrušeno

(2)

Při úředně neověřených změnách, přepisech a výmazech textu je rostlinolékařské osvědčení anebo rostlinolékařské osvědčení pro reexport, jímž je opatřena dovážená zásilka, považováno za neplatné. Kopie nebo duplikát rostlinolékařského osvědčení anebo rostlinolékařského osvědčení pro reexport smí být vydán pouze s uvedením označení „kopie“ nebo „duplikát“ a originálním otiskem úředního razítka a podpisu odpovědného úředníka u tohoto označení.

(3)

Dováží-li se do České republiky zásilka ze třetí země jiné než země jejího původu a byla-li tato zásilka na území vyvážející země skladována, přeložena, přebalena nebo rozdělena, musí být tato zásilka opatřena originálem rostlinolékařského osvědčení pro reexport vyvážející země a rostlinolékařským osvědčením ze země původu zásilky nebo jeho ověřenou kopií.

(4)

Rostlinolékařské osvědčení nebo rostlinolékařské osvědčení pro reexport, týkající se rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, stanovených v příloze č. 4 části A oddílu I, a popřípadě části B, musí upřesňovat v kolonce „dodatkové prohlášení“, které zvláštní požadavky z možných alternativních zvláštních požadavků pro danou komoditu byly splněny, a jde-li o ošetření přípravky na ochranu rostlin, také vyplněním části „Dezinsekční anebo dezinfekční ošetření“ tohoto osvědčení.

(5)

Bez dotčení odstavce 1 písm. b) je rostlinolékařské osvědčení anebo rostlinolékařské osvědčení pro reexport, vydané podle vzoru stanoveného v příloze č. 12a části C anebo D, platné do 31. prosince 2009.

§ 21

Oznámení dovozců

[K § 24 odst. 1, 2 a k § 25 odst. 7 písm. c) zákona]

(1)

Dovozce rostlin uvedených v příloze č. 9 části A bodě III, které jsou při uvedení na trh opatřeny rostlinolékařskými pasy podle § 14 odst. 1 nebo 2 zákona, oznámí písemně do 14 dnů po jejich prodeji nebo jiném způsobu jejich převodu na jinou osobu rostlinolékařské správě jejich odběratele; v oznámení dovozce uvede jméno a příjmení, trvalý pobyt, popřípadě bydliště, popřípadě obchodní firmu odběratele, který je fyzickou osobou, nebo název, popřípadě obchodní firmu a sídlo odběratele, který je právnickou osobou, a dále identifikační číslo, bylo-li přiděleno. Adresu místa podání oznámení zveřejní rostlinolékařská správa ve Věstníku.

(2)

Náležitosti oznámení a náležitosti podle § 24 odst. 2 písm. a) a b) zákona jsou uvedeny v příloze č. 9b.

(3)

Příslušné položky rostlinolékařského dokladu o přesunu (viz příloha č. 9a) vyplní a podepíše dovozce zásilky, popřípadě jiná osoba pověřená dovozcem pod dohledem úřadu vstupního místa a po předchozím souhlasu úřadů vstupního místa a místa určení.

§ 21a

Požadavky na dopravu a skladování partií a zásilek

[K § 25 odst. 7 písm. b) zákona]

(1)

Obal nebo dopravní prostředek zásilky nebo partie musí být uzavřený nebo s neporušenou celní závěrou, aby během dopravy na schválené místo podle § 25 odst. 3 zákona nemohlo dojít k zavlečení či rozšíření škodlivých organismů a aby totožnost zásilky nebo partie zůstala nezměněna.

(2)

Skladování zásilky nebo partie v místě podle § 25 odst. 3 zákona musí probíhat odděleně od zboží Společenství i zásilek, které jsou napadené škodlivými organismy nebo u nichž existuje takové podezření.

§ 22

Místa provádění dovozní rostlinolékařské kontroly

[K § 25 odst. 1 a odst. 7 písm. d) zákona]

(1)

Minimální požadavky na technické a odborné vybavení a zařízení vstupních míst podle § 25 odst. 1 zákona jsou uvedeny v příloze č. 14.

(2)

Minimální požadavky na technické a odborné vybavení a zařízení místa podle § 25 odst. 2 zákona a schváleného místa podle § 25 odst. 5 zákona jsou uvedeny v příloze č. 15.

§ 22a

Žádost o schválení místa k provedení kontroly

totožnosti a kontroly zdravotního stavu zásilky

nebo partie

(K § 25a odst. 1 zákona)

Náležitosti žádosti o schválení místa k provedení kontroly totožnosti a kontroly zdravotního stavu zásilky nebo partie, jiného než stanoveného v § 25 odst. 1 a 2 zákona, jsou uvedeny v příloze č. 15a.

§ 23

Naložení se zásilkou

po provedení dovozní rostlinolékařské kontroly

(K § 26 odst. 6 zákona)

(1)

Rostlinolékařská správa oznamuje v souladu s § 26 odst. 6 zákona zadržení zásilky nebo partie podle § 26 odst. 1 zákona dále svým věcně příslušným územním útvarům a vstupním místům, a to včetně opatření, kterému bylo nařízeno zásilku nebo partii podrobit. Oznámení odesílá všem adresátům do dvou pracovních dnů od data zadržení zásilky nebo partie, v případě rozhodnutí o naložení se zásilkou nebo s partií podle § 26 odst. 1 písm. d) zákona přednostně rychleji.

(2)

Vzor úředního oznámení o zadržení zásilky nebo partie podle odstavce 1 je uveden v příloze č. 16, jeho úplné vyplnění se řídí doporučením v pokynech pro experty a úřední organizace ochrany rostlin členských států Evropské unie. Rostlinolékařská správa použije přednostně pro odeslání oznámení o zadržení zásilky nebo partie informační sítě, vytvořené Komisí pro tento účel.

§ 24

Zvláštní ustanovení

[K § 27 odst. 1 písm. c) zákona]

Malá množství rostlin nebo rostlinných produktů podle § 27 odst. 1 písm. c) zákona, na která se nevztahují ustanovení § 21 odst. 1 a 3 zákona, jsou uvedena v § 4 odst. 5.

§ 25

Vývoz

(K § 28 odst. 1, 2 a 4 zákona)

(1)

Žádost o vystavení rostlinolékařského osvědčení podle vzoru v příloze č. 17 části A, které je v zelené barvě, nebo rostlinolékařského osvědčení pro reexport podle vzoru v příloze č. 17 části B, které je v hnědé barvě, podává vývozce písemně nebo i ústně, na místně příslušném pracovišti rostlinolékařské správy. Rozsah šetření k ověření splnění požadavků dovážející třetí země je závislý na těchto požadavcích a může zahrnovat prohlídky porostů, jejichž produkce je určena k vývozu, nebo odběr vzorků a jejich následné testování.

(2)

Pokud je zásilka původem ze třetí země nebo členského státu Evropské unie na území České republiky rozdělena, skladována, přeložena nebo přebalena, musí být tato zásilka při vývozu z České republiky do třetí země opatřena originálem rostlinolékařského osvědčení pro reexport a originálem rostlinolékařského osvědčení ze země původu zásilky nebo jeho ověřenou kopií. Pokud však

a)

rostlinolékařské osvědčení ze země původu zásilky v plném rozsahu potvrzuje zdravotní stav zásilky podle platných karanténních požadavků dovážející třetí země, nebo

b)

je v České republice možno v plném rozsahu potvrdit zdravotní stav zásilky podle platných karanténních požadavků dovážející třetí země,

smí být tato zásilka opatřena pouze rostlinolékařským osvědčením vydaným rostlinolékařskou správou, název země původu je v tomto případě uveden v tomto osvědčení v hranaté závorce.

(3)

V případě vývozu dřevěného obalového materiálu do třetí země, která má stanoveny úřední fytosanitární požadavky na ošetření tohoto materiálu proti škodlivým organismům, popřípadě na označení takto ošetřeného materiálu, se za odpovídající ošetření a označení považuje ošetření a označení provedené v souladu s těmito požadavky anebo s požadavky mezinárodního standardu přijatého na základě ustanovení mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.7 Dřevěný obalový materiál pro vývoz do třetích zemí je nutno ošetřit v technickém zařízení podle § 68 odst. 2 zákona uznaném rostlinolékařskou správou. Rostlinolékařská správa zveřejňuje seznam technických zařízení uznaných podle § 68 odst. 2 zákona ve Věstníku.

§ 26

Stanovení a udržování chráněných zón

a podmínky pro přemísťování rostlin,

rostlinných produktů nebo jiných předmětů

přes chráněnou zónu s konečným cílem

mimo ni bez rostlinolékařského pasu

platného pro tuto zónu

(K § 29 odst. 4 a k § 30 odst. 1 zákona)

(1)

Při provádění průzkumu k vymezení a udržování chráněné zóny se v případě škodlivých organismů živočišného původu jiných než háďátka, které škodí na lesních dřevinách a na rostlinných produktech z nich a napadají lesní kultury rostoucí zpravidla ve volné přírodě, postupuje podle odstavců 2 až 5. V případě jiných škodlivých organismů stanoví rostlinolékařská správa pro provádění průzkumu po vyhodnocení potřebných odborných údajů vhodné instrukce, které zveřejní ve Věstníku.

(2)

Průzkum se provádí v příslušné chráněné zóně. K zajištění průzkumu se celé území chráněné zóny rovnoměrně rozdělí na čtverce s pravidelnou sítí pozorovacích bodů. U každého pozorovacího bodu se zaznamená jeho pořadové číslo, přesná zeměpisná šířka a délka, topografické údaje a v případě potřeby popis místa. Je-li to potřebné, rostlinolékařská správa shromažďuje též doplňující informace vztahující se k prováděnému průzkumu, pozorovací body mohou být označeny a je možné vyhotovit mapy s vyznačením rozmístění těchto pozorovacích bodů.

(3)

Posuzování vhodnosti výběru pozorovacího bodu podle odstavce 2 se provádí podle těchto kritérií:

a)

území v okolí pozorovacího bodu musí být dostatečně rozlehlé,

b)

pozorovací bod musí být umístěn tak, aby bylo možné provádět potřebná šetření,

c)

v případě potřeby mohou být zvoleny další body, například v místech, v nichž existuje velké nebezpečí zavlečení příslušného škodlivého organismu.

(4)

Je-li to vhodné s ohledem na druh (druhy) škodlivého organismu, zaznamenávají se meteorologické údaje, zvláště srážky a teplota, a údaje charakterizující půdu, a to přednostně v místě pozorovacího bodu. Tyto údaje mohou být také získávány z nejbližšího místa, kde se tyto proměnné veličiny pravidelně měří. Zaznamenávají se také výjimečné jevy (např. sucho, silné deště atd.), které mohou ovlivnit pozorování.

(5)

Průzkum v pozorovacím bodu je zaměřen přinejmenším na:

a)

reprezentativní počet jedinců rostlin nebo jednotek rostlinných produktů,

b)

jednu nebo více hlavních hostitelských rostlin nebo rostlinných produktů příslušného škodlivého organismu, popřípadě je rozšířen i na další hostitele ke zjištění příznaků napadení příslušným škodlivým organismem,

a zahrnuje:

1.

vizuální prohlídky k zjištění příznaků výskytu příslušných škodlivých organismů, prováděné v době, kdy lze předpokládat, že tyto příznaky budou nejzřetelnější,

2.

ve sporných případech laboratorní testování vzorků,

3.

v případě potřeby použití pastí, které příslušné škodlivé organismy přilákají, přičemž výběr typu a počtu pastí a způsob jejich použití se řídí biologií škodlivého organismu.

(6)

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty podle § 30 odst. 1 zákona jsou stanoveny v příloze č. 9 části A bodu II a části B bodu II. Technické podmínky a opatření k zamezení rozšíření škodlivých organismů při přemísťování těchto rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů přes chráněnou zónu s konečným cílem mimo ni bez rostlinolékařského pasu platného pro tuto zónu jsou stanoveny v příloze č. 18.

§ 26a

Sdělování opatření

[K § 72 odst. 10 písm. e) zákona]

Opatření provedené rostlinolékařskou správou u rostlin stanovených v příloze č. 7 se nesdělují Komisi a ostatním členským státům.

§ 27

Škodlivé organismy

(K § 74 odst. 7 zákona)

Škodlivé organismy, pro něž představují rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty nebezpečí šíření na základě zjištění učiněného při kontrole prováděné podle § 74 odst. 5 a 6 zákona, jsou

a)

škodlivé organismy uvedené v přílohách č. 1 části A a č. 2 části A,

b)

škodlivé organismy podle § 7 odst. 3 zákona a

c)

škodlivé organismy, které na území České republiky nebyly dosud zjištěny a představují pro rostliny nebo rostlinné produkty, na tomto území pěstované, vyráběné nebo skladované, popřípadě pro životní prostředí, riziko podle § 10 odst. 2 zákona.

§ 28

Mimořádná rostlinolékařská opatření a způsob

a rozsah odborného šetření

(K § 76 odst. 6 a 7 zákona)

(1)

Rostlinolékařská správa může upustit od nařízení mimořádných rostlinolékařských opatření podle § 76 odst. 6 písm. a) zákona v případě škodlivých organismů uvedených v přílohách č. 1 a 2.

(2)

K posouzení nutnosti a rozsahu nařízení nebo vyhlášení mimořádných rostlinolékařských opatření při zjištění nebo podezření z výskytu škodlivých organismů podle § 7 a § 10 odst. 1 zákona rostlinolékařská správa

a)

ověří správnost určení škodlivého organismu na základě úředního laboratorního diagnostického vyšetření,

b)

zjistí původ jeho výskytu,

c)

provede průzkum jeho územního rozšíření v místě a v okolí místa výskytu, popřípadě na dalších místech,

d)

posoudí možnosti jeho dalšího šíření a možnosti jeho eradikace,

e)

v případě potřeby ověří patotyp škodlivého organismu,

f)

posoudí případný kalamitní charakter přemnožení škodlivého organismu a

g)

v případě potřeby prověří vlastnické nebo uživatelské vztahy fyzických a nebo právnických osob k pozemkům v místě výskytu škodlivého organismu.

§ 29

Náhrada majetkové újmy

vzniklé v souvislosti s uložením

mimořádných rostlinolékařských opatření

a náležitosti žádosti o tuto náhradu

(K § 76 odst. 11 zákona)

(1)

Náhradu majetkové újmy tvoří:

a)

náhrada za zničené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty nebo za prokázanou ztrátu příjmů způsobenou jejich zničením nebo jejich ošetřením postupy stanovenými mimořádným rostlinolékařským opatřením, včetně nařízení jejich jiného než původně zamýšleného použití,

b)

náhrada výdajů hospodárně vynaložených na provedení nařízených mimořádných rostlinolékařských opatření.

(2)

Náhrada majetkové újmy se poskytuje na základě písemné žádosti dotčené fyzické nebo právnické osoby.

(3)

Žádost podle odstavce 2 obsahuje:

a)

datum narození, jméno a příjmení žadatele, popřípadě obchodní firmu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, popřípadě obchodní firmu žadatele a jméno a příjmení jejího odpovědného zástupce, jde-li o právnickou osobu, a dále identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b)

adresu žadatele určenou k doručování a sídlo, jde-li o právnickou osobu,

c)

název peněžního ústavu a číslo účtu žadatele včetně směrového kódu peněžního ústavu, pokud je účet zřízen,

d)

údaj, zda je žadatel plátcem daně z přidané hodnoty,

e)

místo provedení mimořádných rostlinolékařských opatření: obec, katastrální území, číslo parcely, popřípadě přesnější označení místa,

f)

popis a dobu plnění mimořádných rostlinolékařských opatření,

g)

finanční vyjádření majetkové újmy.

(4)

K žádosti podle odstavce 2 se přikládají:

a)

doklad o podnikání (například výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo výpis z evidence osob provozujících zemědělskou výrobu),

b)

osvědčení finančního úřadu o registraci plátce daně,

c)

doklady o vlastnictví příslušných pozemků nebo objektů nebo o jejich užívání z jiného právního důvodu,

d)

účetní, případně daňové doklady, které prokazují vyčíslenou majetkovou újmu utrpěnou v důsledku provedení mimořádných rostlinolékařských opatření.

§ 30

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se

1.

Vyhláška č. 89/2002 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole.

2.

Vyhláška č. 355/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 89/2002 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole.

3.

Vyhláška č. 195/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 89/2002 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

§ 31

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 12 odst. 3, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Ministr:

Ing. Palas v. r.

Příloha č. 1

Škodlivé organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování je zakázáno
Příloha č. 2

Škodlivé organismy, jejichž zavlékáni a rozšiřování je zakázáno, pokud se vyskytují na určitých rostlinách nebo rostlinných produktech
Příloha č. 3

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které je zakázáno dovážet a přemísťovat
Příloha č. 4

Zvláštní požadavky, které musí být splněny při dovozu a přemísťování rostlin. rostlinných produktů a jiných předmětů
Příloha č. 5

Podmínky pro přechováváni a jinou manipulaci se škodlivými organismy, rostlinami rostlinnými produkty a jinými předměty pro pokusné a vědecké účely nebo pro práci ve šlechtění odrůd
Příloha č. 6

Formulář oprávnění k dovozu anebo k přemístění škodlivých organismů, rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, určených pro pokusné a vědecké účely nebo pro práci ve šlechtění odrůd
Příloha č. 7

Postupy k vyloučení skrytého napadení určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, určených pro pokusné a vědecké účely nebo pro práci ve šlechtění odrůd, škodlivými organismy, za účelem jejich uvolnění z karanténního režimu

Příloha č. 8

Invazní škodlivé organismy podléhající monitoringu a průzkumu podle § 10 odst 1 zákona

Rostliny:

1.

Hydrocotyle ranunculoides L.

2.

Lysichiton americanus Hultén & H. St. John.

Příloha č. 9

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které musejí být před uvedením na trh podrobeny soustavné rostlinolékařské kontrole přednostně v místech jejich produkce, pocházejí-li ze Společenství, nebo musejí být před povolením vstupu na území Společenství podrobeny rostlinolékařské kontrole v zemi původu nebo v odesílající zemi, pocházejí-li z území mimo Společenství, a jejichž dovozci, pěstitelé, výrobci a obchodníci s nimi musejí být registrováni podle § 12 odst. 1 písm. a), b), popřípadě d) zákona
Příloha č. 9a a 9b

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které musejí být před uvedením na trh podrobeny soustavné rostlinolékařské kontrole přednostně v místech jejich produkce, pocházejí-li ze Společenství, nebo musejí být před povolením vstupu na území Společenství podrobeny rostlinolékařské kontrole v zemi původu nebo v odesílající zemi, pocházejí-li z území mimo Společenství, a jejichž dovozci, pěstitelé, výrobci a obchodníci s nimi musejí být registrováni podle § 12 odst. 1 písm. a), b), popřípadě d) zákona
Příloha č. 10

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, jejichž soustavnou rostlinolékařskou kontrolu může rostlinolékařská správa provést podle § 15 odst. 3 zákona a jejichž pěstitelé a provozovatelé jejich společných obchodních skladů, odesílacích středisek a balíren musí být registrováni podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona
Příloha č. 11

Vzor žádosti o oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů
Příloha č. 12

Vzor ohlášení nákupu nebo jiného nabytí rostlin rostlinolékařské správě
Příloha č. 12a

Vzory rostlinolékařského osvědčení a rostlinolékařského osvědčení pro reexport, jímž je opatřena dovážená zásilka

Příloha č. 13

zrušena

Příloha č. 14

Minimální požadavky na technické a odborné vybavení a zařízení vstupního místa podle § 25 odst. 1 zákona pro provádění dovozní rostlinolékařské kontroly zásilek
Příloha č. 15

Minimální požadavky na technické a odborné vybavení a zařízení místa podle § 25 odst. 2 zákona a schváleného místa podle § 25 odst. 5 zákona pro provádění kontroly totožnosti a kontroly zdravotního stavu zásilek
Příloha č. 15a

Vzor žádosti o schválení místa navrženého k provádění kontroly totožnosti a kontroly zdravotního stavu zásilky nebo partie rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů mimo vstupní místo
Příloha č. 16

Vzor úředního oznámení o zadržení zásilky
Příloha č. 17

Vzory rostlinolékařských osvědčení
Příloha č. 18

Podmínky pro přemísťování rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů přes chráněnou zónu s konečným cílem mimo ni, bez rostlinolékařského pasu platného pro tuto zónu
Příloha č. 19

Abecední seznam rostlin


Poznámky pod čarou:

Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty.

Směrnice Komise 92/70/EHS ze dne 30. července 1992, kterou se stanoví podrobná pravidla pro průzkumy prováděné za účelem uznávání chráněných zón ve Společenství.

Směrnice Komise 92/90/EHS ze dne 3. listopadu 1992, kterou se stanoví povinnosti, jimž podléhají producenti a dovozci rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, a kterou se stanoví podrobnosti pro jejich registraci.

Směrnice Komise 92/105/EHS ze dne 3. prosince 1992, kterou se stanoví míra sjednocení rostlinolékařských pasů užívaných pro přemísťování některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů na území Společenství a podrobné postupy pro vydávání těchto rostlinolékařských pasů, jakož i podmínky a podrobné postupy pro jejich nahrazování.

Směrnice Komise 93/50/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se určují některé rostliny neuvedené v příloze V části A směrnice Rady 77/93/EHS, jejichž producenti nebo sklady či expediční střediska v produkčních oblastech těchto rostlin musejí být zapsáni do úředního registru.

Směrnice Komise 93/51/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se stanoví pravidla pro přemísťování určitých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů přes chráněnou zónu a pro přemísťování těchto rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů v rámci chráněné zóny, ze které pocházejí.

Směrnice Komise 94/3/ES ze dne 21. ledna 1994, kterou se zavádí postup pro oznamování zadržení zásilky nebo škodlivého organismu pocházejících ze třetích zemí a představujících bezprostřední nebezpečí pro zdraví rostlin.

Směrnice Komise 95/44/ES ze dne 26. července 1995, kterou se stanoví podmínky, na základě kterých lze pro pokusné nebo vědecké účely a pro práci ve šlechtění odrůd dovážet některé škodlivé organismy, rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v přílohách I až V směrnice Rady 77/93/EHS do Společenství nebo některých chráněných zón Společenství nebo je na těchto územích přemísťovat.

Směrnice Komise 97/46/ES ze dne 25. července 1997, kterou se mění směrnice 95/44/ES, kterou se stanoví podmínky, na základě kterých lze pro pokusné nebo vědecké účely a pro práci ve šlechtění odrůd dovážet některé škodlivé organismy, rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v přílohách I až V směrnice Rady 77/93/EHS do Společenství nebo některých chráněných zón Společenství nebo je na těchto územích přemísťovat.

Směrnice Komise 98/22/ES ze dne 15. dubna 1998, kterou se stanoví ve Společenství minimální podmínky pro provádění rostlinolékařských kontrol rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, pocházejících ze třetích zemí, na jiných inspekčních místech, než jsou místa určení.

Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

Směrnice Komise 2001/33/ES ze dne 8. května 2001, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

Směrnice Komise 2002/28/ES ze dne 19. března 2002, kterou se mění směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

Směrnice Komise 2002/36/ES ze dne 29. dubna 2002, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

Směrnice Rady 2002/89/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se mění směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

Směrnice Komise 2003/22/ES ze dne 24. března 2003, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

Směrnice Komise 2003/47/ES ze dne 4. června 2003, kterou se mění přílohy II, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

Směrnice Komise 2003/116/ES ze dne 4. prosince 2003, kterou se mění přílohy II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o škodlivý organismus Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Směrnice Komise 2004/31/ES ze dne 17. března 2004, kterou se mění přílohy I, II, III, IV a V směrnice Rady 2000 /29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

Směrnice Komise 2004/70/ES ze dne 28. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

Směrnice Komise 2004/102/ES ze dne 5. října 2004, kterou se mění přílohy II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

Směrnice Komise 2004/103/ES ze dne 7. října 2004 o kontrolách totožnosti a rostlinolékařských kontrolách rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v části B přílohy V směrnice Rady 2000/29/ES, které lze provádět jinde než ve vstupním místě do Společenství nebo v místě jeho blízkosti, a o podmínkách souvisejících s těmito kontrolami.

Směrnice Komise 2004/105/ES ze dne 15. října 2004, kterou se stanoví vzory úředních rostlinolékařských osvědčení nebo rostlinolékařských osvědčení pro zpětný vývoz doprovázející rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty ze třetích zemí uvedené ve směrnici Rady 2000/29/ES.

Směrnice Rady 2005/15/ES ze dne 28. února 2005, kterou se mění příloha IV směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

Směrnice Komise 2005/16/ES ze dne 2. března 2005, kterou se mění přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

Směrnice Komise 2005/17/ES ze dne 2. března 2005, kterou se mění některá ustanovení směrnice 92/105/EHS týkající se rostlinolékařských pasů.

Směrnice Komise 2005/77/ES ze dne 11. listopadu 2005, kterou se mění příloha V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

Směrnice Komise 2006/14/ES ze dne 6. února 2006, kterou se mění příloha IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

Směrnice Komise 2006/35/ES ze dne 24. března 2006, kterou se mění přílohy I až IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

Čl. 340b odst. 3 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.

Čl. 4 bod 15 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 91 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů.

Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů.

§ 2 písm. l) a u) zákona č. 219/2003 Sb.

§ 2 písm. a) zákona č. 149/2003 Sb.

§ 6 odst. 1 písm. a) až d) a písm. f), § 7 písm. a), c), d), h) a § 10 odst. 1 vyhlášky č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů.

Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů.

§ 14 vyhlášky č. 175/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 40/2005 Sb.

§ 14 vyhlášky č. 175/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 40/2005 Sb.

§ 14 vyhlášky č. 175/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 40/2005 Sb.

§ 14 vyhlášky č. 175/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 40/2005 Sb.

Rozhodnutí Rady 2004/597/ES ze dne 19. července 2004, kterým se schvaluje přistoupení Evropského společenství k Mezinárodní úmluvě o ochraně rostlin, revidované a schválené rezolucí 12/97 z 29. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) v listopadu 1997.

Rozhodnutí Rady 2004/597/ES ze dne 19. července 2004, kterým se schvaluje přistoupení Evropského společenství k Mezinárodní úmluvě o ochraně rostlin, revidované a schválené rezolucí 12/97 z 29. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) v listopadu 1997.

Poznámky pod čarou:
1

Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty.

1a

Směrnice Komise 92/70/EHS ze dne 30. července 1992, kterou se stanoví podrobná pravidla pro průzkumy prováděné za účelem uznávání chráněných zón ve Společenství.

Směrnice Komise 92/90/EHS ze dne 3. listopadu 1992, kterou se stanoví povinnosti, jimž podléhají producenti a dovozci rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, a kterou se stanoví podrobnosti pro jejich registraci.

Směrnice Komise 92/105/EHS ze dne 3. prosince 1992, kterou se stanoví míra sjednocení rostlinolékařských pasů užívaných pro přemísťování některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů na území Společenství a podrobné postupy pro vydávání těchto rostlinolékařských pasů, jakož i podmínky a podrobné postupy pro jejich nahrazování.

Směrnice Komise 93/50/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se určují některé rostliny neuvedené v příloze V části A směrnice Rady 77/93/EHS, jejichž producenti nebo sklady či expediční střediska v produkčních oblastech těchto rostlin musejí být zapsáni do úředního registru.

Směrnice Komise 93/51/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se stanoví pravidla pro přemísťování určitých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů přes chráněnou zónu a pro přemísťování těchto rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů v rámci chráněné zóny, ze které pocházejí.

Směrnice Komise 94/3/ES ze dne 21. ledna 1994, kterou se zavádí postup pro oznamování zadržení zásilky nebo škodlivého organismu pocházejících ze třetích zemí a představujících bezprostřední nebezpečí pro zdraví rostlin.

Směrnice Komise 95/44/ES ze dne 26. července 1995, kterou se stanoví podmínky, na základě kterých lze pro pokusné nebo vědecké účely a pro práci ve šlechtění odrůd dovážet některé škodlivé organismy, rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v přílohách I až V směrnice Rady 77/93/EHS do Společenství nebo některých chráněných zón Společenství nebo je na těchto územích přemísťovat.

Směrnice Komise 97/46/ES ze dne 25. července 1997, kterou se mění směrnice 95/44/ES, kterou se stanoví podmínky, na základě kterých lze pro pokusné nebo vědecké účely a pro práci ve šlechtění odrůd dovážet některé škodlivé organismy, rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v přílohách I až V směrnice Rady 77/93/EHS do Společenství nebo některých chráněných zón Společenství nebo je na těchto územích přemísťovat.

Směrnice Komise 98/22/ES ze dne 15. dubna 1998, kterou se stanoví ve Společenství minimální podmínky pro provádění rostlinolékařských kontrol rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, pocházejících ze třetích zemí, na jiných inspekčních místech, než jsou místa určení.

Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

Směrnice Komise 2001/33/ES ze dne 8. května 2001, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

Směrnice Komise 2002/28/ES ze dne 19. března 2002, kterou se mění směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

Směrnice Komise 2002/36/ES ze dne 29. dubna 2002, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

Směrnice Rady 2002/89/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se mění směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

Směrnice Komise 2003/22/ES ze dne 24. března 2003, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

Směrnice Komise 2003/47/ES ze dne 4. června 2003, kterou se mění přílohy II, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

Směrnice Komise 2003/116/ES ze dne 4. prosince 2003, kterou se mění přílohy II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o škodlivý organismus Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Směrnice Komise 2004/31/ES ze dne 17. března 2004, kterou se mění přílohy I, II, III, IV a V směrnice Rady 2000 /29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

Směrnice Komise 2004/70/ES ze dne 28. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

Směrnice Komise 2004/102/ES ze dne 5. října 2004, kterou se mění přílohy II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

Směrnice Komise 2004/103/ES ze dne 7. října 2004 o kontrolách totožnosti a rostlinolékařských kontrolách rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v části B přílohy V směrnice Rady 2000/29/ES, které lze provádět jinde než ve vstupním místě do Společenství nebo v místě jeho blízkosti, a o podmínkách souvisejících s těmito kontrolami.

Směrnice Komise 2004/105/ES ze dne 15. října 2004, kterou se stanoví vzory úředních rostlinolékařských osvědčení nebo rostlinolékařských osvědčení pro zpětný vývoz doprovázející rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty ze třetích zemí uvedené ve směrnici Rady 2000/29/ES.

Směrnice Rady 2005/15/ES ze dne 28. února 2005, kterou se mění příloha IV směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

Směrnice Komise 2005/16/ES ze dne 2. března 2005, kterou se mění přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

Směrnice Komise 2005/17/ES ze dne 2. března 2005, kterou se mění některá ustanovení směrnice 92/105/EHS týkající se rostlinolékařských pasů.

Směrnice Komise 2005/77/ES ze dne 11. listopadu 2005, kterou se mění příloha V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

Směrnice Komise 2006/14/ES ze dne 6. února 2006, kterou se mění příloha IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

Směrnice Komise 2006/35/ES ze dne 24. března 2006, kterou se mění přílohy I až IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

1b

Čl. 340b odst. 3 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.

1c

Čl. 4 bod 15 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů.

1d

Čl. 91 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

2

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů.

3

Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů.

4

§ 2 písm. l) a u) zákona č. 219/2003 Sb.

§ 2 písm. a) zákona č. 149/2003 Sb.

5

§ 6 odst. 1 písm. a) až d) a písm. f), § 7 písm. a), c), d), h) a § 10 odst. 1 vyhlášky č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

6

§ 14 vyhlášky č. 175/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 40/2005 Sb.

7

Rozhodnutí Rady 2004/597/ES ze dne 19. července 2004, kterým se schvaluje přistoupení Evropského společenství k Mezinárodní úmluvě o ochraně rostlin, revidované a schválené rezolucí 12/97 z 29. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) v listopadu 1997.