Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

342/2004 Sb. znění účinné od 3. 6. 2004 do 31. 12. 2006

342

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 5. května 2004,

kterým se mění nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce

a některé další zákony, ve znění nařízení vlády č. 461/2000 Sb.

 

Vláda nařizuje k provedení § 128 odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce:

Čl. I

V § 21 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci pracovní volno za účelem vyslání národního experta9a) do instituce Evropské unie, do jiné mezinárodní vládní organizace, do mírové či záchranné operace nebo za účelem humanitární pomoci v zahraničí, přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku․ O poskytnutí pracovního volna zaměstnavatel vydá zaměstnanci písemné potvrzení, v němž uvede údaj o délce trvání pracovního volna. Délka takto poskytnutého pracovního volna nesmí přesáhnout dobu 4 let.“.

__________

9a)

Například Rozhodnutí Rady 2003/479/ES o pravidlech používaných pro přidělení národních expertů a příslušníků armád ke Generálnímu sekretariátu Rady.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

 

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Škromach v. r.