Čekejte, prosím...
A A A
387/2004 Sb. znění účinné od 1. 7. 2004

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2004 s tím, že do 31. prosince 2004 se použijí pouze ustanovení § 1, 2 a 7, a to jen pro postupy a úkoly k zabezpečení voleb do zastupitelstev krajů v roce 2004 podle zvláštního právního předpisu.1)

387

 

ZÁKON

ze dne 10. června 2004

o změnách hranic krajů a o změně zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů

některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům

(zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 314/2002 Sb.,

o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,

a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změny hranic krajů (§ 1-2)

§ 1

Vymezení území kraje Vysočina a Jihomoravského kraje se mění takto:

území obcí Borač, Borovník, Černvír, Dolní Loučky, Doubravník, Drahonín, Horní Loučky, Kaly, Katov, Křižínkov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Lubné, Nedvědice, Níhov, Olší, Pernštejnské Jestřabí, Rojetín, Řikonín, Senorady, Skryje, Tišnovská Nová Ves, Újezd u Tišnova, Vratislávka a Žďárec přecházejí z území kraje Vysočina do území Jihomoravského kraje.

§ 2

Vymezení území Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje se mění takto:

území obcí Huzová, Norberčany a Moravský Beroun přecházejí z území Moravskoslezského kraje do území Olomouckého kraje.

Přechodná ustanovení

§ 3

(1)

Výkon funkce zřizovatele Základní umělecké školy, Dvořákova 349, Moravský Beroun, a Zvláštní školy, Masarykova 357, Moravský Beroun, přechází z Moravskoslezského kraje na Olomoucký kraj.

(2)

Kraje přizpůsobí k 1. lednu 2005 zřizovací listiny příspěvkových organizací uvedených v odstavci 1 změně vyplývající z odstavce 1.

§ 4

Správní řízení neskončená obecními úřady a krajskými úřady do 31. prosince 2004 dokončí orgány místně příslušné ode dne 1. ledna 2005.

§ 5

Příslušné obecní úřady a krajské úřady provedou do 1 měsíce ode dne 1. ledna 2005 spisovou rozluku u agend souvisejících s jejich působností, která je změnou hranic krajů dotčena, včetně rozluky informací obsažených na jiných nosičích dat.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o rozpočtovém určení daní (§ 6)

§ 6

Příloha č. 1 k zákonu č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 483/2001 Sb., se mění takto:

1.

Ve sloupci „Kraj“ se slovo „Praha“ nahrazuje slovy „Hlavní město Praha“ a slova „ČR celkem“ se nahrazují slovem „Úhrn“.

 

2.

Ve sloupci „Procento“ v řádce kraje Vysočina se číslo „7,099474“ nahrazuje číslem „7,094656“.

 

3.

Ve sloupci „Procento“ v řádce kraje Jihomoravského se číslo „10,005734“ nahrazuje číslem „10,010552“.

 

4.

Ve sloupci „Procento“ v řádce kraje Olomouckého se číslo „6,606500“ nahrazuje číslem „6,611897“.

 

5.

Ve sloupci „Procento“ v řádce kraje Moravskoslezského se číslo „9,656801“ nahrazuje číslem „9,651404“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o stanovení obcí s pověřeným

obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou

působností (§ 7)

§ 7

Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, se mění takto:

1.

V příloze č. 1 v odstavci s názvem „Moravskoslezský kraj“ se slova „Moravský Beroun,“ zrušují.

 

2.

V příloze č. 1 v odstavci s názvem „Olomoucký kraj“ se za slovo „Mohelnice,“ vkládají slova „Moravský Beroun,“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o hlavním městě Praze (§ 8)

§ 8

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 12 odstavec 1 zní:

(1) Připojení sousední obce k hlavnímu městu Praze nebo oddělení městské části, která územně sousedí s jinou obcí, od hlavního města Prahy je možné provést pouze zákonem․ Změny hranic hlavního města Prahy, při nichž nedochází k připojení sousední obce k hlavnímu městu Praze, nebo k oddělení městské části, která územně sousedí s jinou obcí, od hlavního města Prahy, se uskutečňují na základě dohody hlavního města Prahy a sousední obce po projednání s příslušnými katastrálními úřady. Uzavření dohody se oznámí Ministerstvu financí a příslušným finančním úřadům.“.

 

2.

V § 12 odst. 2 se slovo „odloučením“ nahrazuje slovem „oddělením“.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST (§ 9)

§ 9

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2004 s tím, že do 31. prosince 2004 se použijí pouze ustanovení § 1, 2 a 7, a to jen pro postupy a úkoly k zabezpečení voleb do zastupitelstev krajů v roce 2004 podle zvláštního právního předpisu.1

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.Poznámky pod čarou:

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb.