Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

39/2004 Sb. znění účinné od 1. 1. 2010

N(5.2.2004, 248/1992 Sb.): Ustanovení části čtvrté čl. VIII nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

N(1.5.2004, 363/1999 Sb.): Ustanovení části první čl. I § 5a až 5c, § 6c, § 7 odst. 1 věta druhá, § 7 odst. 2 až 4, § 8 odst. 4, § 10 odst. 2 až 7 a § 10 odst. 8 písm. c), § 13 odst. 9, § 21a, § 22 odst. 8, § 26 odst. 4, § 27 odst. 1 písm. e) a § 27 odst. 5 až 7, § 31 odst. 2 věta čtvrtá, § 32a, § 33 odst. 6 až 8, § 37 odst. 6, § 37a39b zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění tohoto zákona, a příloha č. 2 k zákonu č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění tohoto zákona nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

N(1.1.2005, 363/1999 Sb.): Ustanovení bodu 3 a § 35a odst. 2 písm. d) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění tohoto zákona nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 278/2009 Sb.

1.1.2010

39

 

ZÁKON

ze dne 17. prosince 2003,

kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví),

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (čl. 1-4)

Čl. I

zrušen

Čl. II

zrušen

Čl. III

zrušen

Čl. IV

zrušen

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 5-6)

Čl. V

Příloha k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 242/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona č. 173/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 129/2003 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 148/2003 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 219/2003 Sb., zákona č. 276/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb. a zákona č. 356/2003 Sb., se mění takto:

1.

V položce 64 písmeno b) zní:

b)

Podání žádosti

o registraci pojišťovacího zprostředkovatele se základním kvalifikačním stupněm odborné způsobilosti

Kč 2 000,–

o registraci pojišťovacího zprostředkovatele se středním nebo vyšším kvalifikačním stupněm odborné způsobilosti

Kč 10 000,–

o registraci samostatného likvidátora pojistných událostí

Kč 10 000,–

o udělení souhlasu s nabytím účasti v pojišťovně

Kč 20 000,–

o schválení převodu pojistného kmene pojišťovny

Kč 20 000,–

o schválení záměru sloučení, splynutí, rozdělení nebo přeměny pojišťovny nebo zajišťovny, nejedná-li se o rozdělení pojišťovny provozující souběžně životní a neživotní pojištění

Kč 20 000,–

o udělení souhlasu s jiným finančním umístěním nebo o udělení souhlasu s tvorbou jiné rezervy

Kč 5 000,–

o udělení předchozího souhlasu se změnou člena statutárního nebo dozorčího orgánu nebo osoby, která má vykonávat funkci prokuristy tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny, anebo pověřeného zástupce pobočky pojišťovny se sídlem v jiném státě, než je stát Evropského hospodářského prostoru

Kč 5 000,–“.

2.

V položce 64 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

Vydání osvědčení o středním nebo vyšším kvalifikačním stupni odborné způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele

Kč 1 000,–“.

Dosavadní písmena c) až j) se označují jako písmena d) až k).

 

3.

V položce 64 „Osvobození“ se slova „podle písmene j)“ nahrazují slovy „podle písmene k)“.

 

4.

V položce 64 „Zmocnění“ se slova „podle písmene d)“ nahrazují slovy „podle písmene e)“.

 

5.

V položce 64 „Poznámky“ v bodu 2 se slova „podle písmene c)“ nahrazují slovy „podle písmene d)“.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Poplatky splatné přede dnem nabytí účinnosti se vybírají podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o některých podmínkách podnikání

v oblasti cestovního ruchu (čl. 7)

Čl. VII

V § 8 zákona č. 159/1999 Sb․, o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 11) zní:

(1) Pojištění lze sjednat pouze u pojišťovny, která je podle zvláštního právního předpisu11) oprávněna provozovat pojištění záruky. Pojistné podmínky pro povinné pojištění záruky je pojišťovna povinna předložit Ministerstvu financí na jeho vyžádání ke kontrole. Ministerstvo financí spolupracuje při kontrole pojistných podmínek pro pojištění záruky s ministerstvem.

__________

11)

Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámka pod čarou č. 12) se zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o investičních společnostech

a investičních fondech (čl. 8)

Čl. VIII

Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 151/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 124/1998 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb. a zákona č. 438/2003 Sb., se mění takto:

1.

V § 35 odst. 3 se za slovo „podle“ vkládají slova „§ 35l odst. 2 nebo“.

 

2.

V § 35l odst. 1 větě první se slova „do konce roku 2002“ nahrazují slovy „bez zbytečného odkladu“.

 

3.

V § 35l odst. 2 se číslo „2003“ nahrazuje číslem „2004“.

 

4.

V § 35l se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Podílníci otevřeného podílového fondu, který vznikl přeměnou z investičního fondu podle odstavce 1, neručí za případné závazky investičního fondu, které nebyly vypořádány do výmazu investičního fondu z obchodního rejstříku nebo za závazky investičního fondu, které vznikly před touto přeměnou a objeví se v budoucnu. Za tyto závazky ručí investiční společnost, která přeměněný otevřený podílový fond obhospodařuje, a tyto závazky zahrne do majetku příslušného podílového fondu.“.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST (čl. 9)

Čl. IX

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2004, s výjimkou ustanovení části čtvrté čl. VIII, které nabývá účinnosti dnem vyhlášení, ustanovení části první čl. I § 5a až 5c, § 6c, § 7 odst. 1 věta druhá, § 7 odst. 2 až 4, § 8 odst. 4, § 10 odst. 2 až 7 a § 10 odst. 8 písm. c), § 13 odst. 9, § 21a, § 22 odst. 8, § 26 odst. 4, § 27 odst. 1 písm. e) a § 27 odst. 5 až 7, § 31 odst. 2 věta čtvrtá, § 32a, § 33 odst. 6 až 8, § 37 odst. 6, § 37a39b zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění tohoto zákona, a příloha č. 2 k zákonu č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění tohoto zákona, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, a bodu 3 a § 35a odst. 2 písm. d) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění tohoto zákona, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.