Čekejte, prosím...
A A A
396/2004 Sb. znění účinné od 4. 6. 2010
změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 175/2010 Sb.

4.6.2010

396

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 2. června 2004

o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků

 

Vláda nařizuje podle § 9 odst. 4 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, a zákona č. 277/2003 Sb.:

§ 1

Základní ustanovení

Ministerstvo průmyslu a obchodu a orgány dozoru1 postupují při výskytu nebezpečného nepotravinářského výrobku2 v souladu s pokyny Komise Evropských společenství3 (dále jen „pokyny Komise“). Orgány dozoru oznamují Ministerstvu průmyslu a obchodu prostřednictvím pouze jednoho kontaktního místa informace o výskytu nebezpečného nepotravinářského výrobku, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtách stanovených v příloze k tomuto nařízení.

§ 2

Obsah a forma informace

Informace podle § 1 oznamují orgány dozoru písemně v českém a anglickém jazyce a v souladu s pokyny Komise prostřednictvím jednotného formuláře pro oznámení, uvedeného v části IV. bodu 1 pokynů Komise, nebo formuláře pro reakce, uvedeného v části IV. bodu 2 pokynů Komise.

§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

 

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Urban v. r.Poznámky pod čarou:

§ 7 odst. 1 a § 11 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 277/2003 Sb.

§ 9 odst. 1 zákona č. 102/2001 Sb., ve znění zákona č. 277/2003 Sb.

Rozhodnutí Komise 2010/15/EU ze dne 16․ prosince 2009, kterým se stanoví pokyny pro řízení systému Společenství pro rychlou výměnu informací „RAPEX“ zřízeného podle článku 12 a pro postup oznamování stanovený podle článku 11 směrnice 2001/95/ES (směrnice o obecné bezpečnosti výrobků).

Poznámky pod čarou:
1

§ 7 odst. 1 a § 11 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 277/2003 Sb.

2

§ 9 odst. 1 zákona č. 102/2001 Sb., ve znění zákona č. 277/2003 Sb.

3

Rozhodnutí Komise 2010/15/EU ze dne 16․ prosince 2009, kterým se stanoví pokyny pro řízení systému Společenství pro rychlou výměnu informací „RAPEX“ zřízeného podle článku 12 a pro postup oznamování stanovený podle článku 11 směrnice 2001/95/ES (směrnice o obecné bezpečnosti výrobků).