Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

399/2004 Sb. znění účinné od 1. 8. 2004 do 31. 12. 2013

399

 

VYHLÁŠKA

ze dne 23. června 2004,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a

způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 16 písm. c) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 476/2000 Sb. a vyhlášky č. 473/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Toto ustanovení se nevztahuje na tuhá volně ložená organická hnojiva.

 

2.

V § 4 odst. 1 se za slova „produkci hnoje“ vkládají slova „ , popřípadě jiných tuhých statkových hnojiv“.

 

3.

V § 4 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Pokud nejsou k dispozici údaje o skutečné produkci statkových hnojiv, použijí se střední hodnoty z tabulek A a B přílohy č. 3.“.

 

4.

Nadpis části druhé zní:

ČÁST DRUHÁ

POUŽÍVÁNÍ HNOJIV, STATKOVÝCH HNOJIV,

POMOCNÝCH PŮDNÍCH LÁTEK,

POMOCNÝCH ROSTLINNÝCH PŘÍPRAVKŮ

A SUBSTRÁTŮ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ

A LESNÍCH POZEMCÍCH A VEDENÍ

EVIDENCE O POUŽITÍ HNOJIV,

STATKOVÝCH HNOJIV, POMOCNÝCH

PŮDNÍCH LÁTEK, POMOCNÝCH

ROSTLINNÝCH PŘÍPRAVKŮ, SUBSTRÁTŮ

A UPRAVENÝCH KALŮ“.

 

5.

V § 5 odstavec 4 zní:

(4) Při aplikaci kejdy nebo močůvky na povrch orné půdy je nutné jejich zapracování do půdy nejpozději do 24 hodin s výjimkou řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory. Při aplikaci hnoje a průmyslových kompostů bude zapracování provedeno do 48 hodin.

 

6.

§ 7 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4 až 6 zní:

§ 7

Vedení evidence o použití hnojiv, statkových hnojiv,

pomocných půdních látek, pomocných rostlinných

přípravků, substrátů a upravených kalů

 

(1) Fyzické osoby, které provozují zemědělskou nebo lesní výrobu a jsou zapsány do evidence podle zvláštního právního předpisu4), jakož i právnické osoby, které provozují zemědělskou nebo lesní výrobu podnikatelsky5), (dále jen „podnikatel v zemědělství“) a vlastníci lesních pozemků hospodařící na těchto pozemcích jsou povinni vést evidenci o použití hnojiv a statkových hnojiv, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravků a substrátů (dále jen „pomocné látky“) na zemědělské půdě a lesních pozemcích, jakož i o použití upravených kalů6) na zemědělské půdě podle vzoru vedení evidence, který je uveden v příloze č․ 1.

(2) Pokud nejsou k dispozici výsledky rozborů pro účely určení obsahu živin v použitých statkových hnojivech, používají se obsahy živin podle tabulky uvedené v příloze č. 2.

__________

4)

§ 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

5)

§ 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6)

§ 33 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

7.

Přílohy č. 1 až 3 znějí:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 274/1998 Sb.

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 274/1998 Sb.

 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 274/1998 Sb.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2004.

Ministr:

Ing. Palas v. r.