Čekejte, prosím...
A A A
401/2004 Sb. znění účinné od 1. 8. 2004

401

 

VYHLÁŠKA

ze dne 23. června 2004,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 5 a § 16 písm. a) a b) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, se mění takto:

1.

V příloze č. 1 se v bodě 2 u zinku za číslovku „300“ doplňují indexy „4)“ a „5)“ na poznámky pod čarou „4“ a „5“, které znějí:

__________

4)

400 mg/kg pro statková hnojiva.

5)

500 mg/kg pro průmyslové komposty s využitím kalů z čistíren odpadních vod․“.

 

2.

V příloze č. 3 se v tabulkové části čísel typu 17.1.1. až 17.2.2. ve sloupci 7 slova „druh B nelze použít pro pneumatické rozmetání autocisternami“ zrušují.

 

3.

V příloze č. 3 se v tabulkové části čísla typu 18.1 doplňuje písmeno e), které zní:

Priloha_Sb_2004_401-P1.rtf“.

 

4.

V příloze č. 3 se v tabulkové části čísla typu 18.2 ve sloupci 5 za slova „celkový dusík“ doplňují slova „v sušině“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2004.

Ministr:

Ing. Palas v. r.