Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

422/2004 Sb. znění účinné od 1. 4. 2012
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 375/2011 Sb.

1.4.2012

422

 

ZÁKON

ze dne 10. června 2004,

kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

(čl. 1)

Čl. I

zrušena

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů (čl. 2)

Čl. II

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb. a zákona č. 165/2004 Sb., se mění takto:

1.

§ 14 včetně poznámek pod čarou č. 4a), 5) a 6) zní:

§ 14

 

(1) Do knihy narození se zapisuje

a)

jméno, popřípadě jména a příjmení dítěte,

b)

den, měsíc a rok narození dítěte,

c)

rodné číslo, místo narození a pohlaví dítěte,

d)

jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení, data a místa narození, rodná čísla, státní občanství a místo trvalého pobytu rodičů,

e)

datum zápisu a podpis matrikáře.

(2) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. d) se do knihy narození nezapisují v případě, že matka dítěte požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem.4a)

(3) Zápis do knihy narození se provede

a)

na základě písemného hlášení o narození živého nebo mrtvého dítěte,5) nebo

b)

na základě ústního oznámení o narození dítěte mimo zdravotnické zařízení, nebyla-li jeho matce ani následně poskytnuta zdravotní péče; o tomto oznámení sepíše matrikář s oznamovatelem zápis.

(4) Písemné hlášení o narození dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem, obsahuje informaci, že se jedná o takový případ․

(5) Při ústním oznámení je oznamovatel povinen prokázat svoji totožnost.

(6) Je-li oznamovatel neslyšící, nebo němý, popřípadě učiní-li oznámení v jiném než českém, nebo slovenském jazyce, je nutná přítomnost tlumočníka.6)

__________

4a)

§ 67b odst. 20 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

5)

§ 5 vyhlášky č. 11/1988 Sb., o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí matky.

6)

Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů.“.

2.

V § 17 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 6a) zní:

§ 17

 

(1) Zápis dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,6a) do knihy narození se provede podle zprávy zdravotnického zařízení, v němž byl porod ukončen, obsahující údaje uvedené v § 14 odst. 1, přičemž údaje uvedené v § 14 odst. 1 písm. d) se do knihy narození nezapíší.

__________

6a)

§ 67b odst. 20 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 422/2004 Sb.“.

Čl. III

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb. a zákona č. 455/2003 Sb., se mění takto:

1.

V § 13 odst. 1 se za slova „zdravotní stav“ vkládají slova „ a zdravotní péče uvedená v odstavci 3“.

2.

V § 13 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 23b) zní:

(3) Ze zdravotního pojištění se hradí též zdravotnická péče související s těhotenstvím a porodem dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem.23b) Tuto péči hradí zdravotní pojišťovna, kterou na základě identifikačních údajů pojištěnce o úhradu požádá příslušné zdravotnické zařízení. Povinnost mlčenlivosti stanovená v § 67b odst. 20 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, tím není dotčena.

__________

23b)

§ 67b odst. 20 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 422/2004 Sb.“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (čl. 4)

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.