Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

432/2004 Sb. znění účinné od 1. 1. 2007 do 26. 7. 2016

Účinnost byla posunuta na základě čl. III vyhlášky č. 658/2004 Sb. na 1.1.2007

432

 

VYHLÁŠKA

ze dne 9. července 2004,

kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím

do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí

 

Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti, Bezpečnostní informační službou, Úřadem pro zahraniční styky a informace a Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 85 odst. 4 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:

§ 1

Seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím

Těhotným příslušnicím jsou zakázány činnosti

a)

v prostředí, v němž je tlak vzduchu vyšší než okolní atmosférický tlak o více než 20 kPa,

b)

v prostředí, v němž je koncentrace kyslíku v ovzduší nižší než 20 % objemových,

c)

vyžadující používání izolačních dýchacích přístrojů,

d)

spojené s fyzickou zátěží neúměrnou vzhledem ke změnám organismu v těhotenství

1.

vykonávané velkými svalovými skupinami s převažující dynamickou složkou svalové práce, které překračují pro celkovou fyzickou zátěž kritéria odpovídající kategorii druhé podle zvláštního právního předpisu1,

2.

spojené s přepravou břemen pomocí manipulace s jednoduchými bezmotorovými prostředky,

3.

spojené se zvedáním a přenášením břemen překračujících ukazatele uvedené v příloze této vyhlášky, při nichž přípustný minutový energetický výdej překračuje 14,5 kJ.min-1 netto,

4.

spojené s opakovaným zaujímáním podmíněně přijatelných nebo nepřijatelných pracovních poloh, kterými jsou například hluboký předklon, poloha vkleče, vleže, ve vypjatém stoji na špičkách, s rukama nad hlavou, zařazené do kategorie druhé a třetí podle zvláštního právního předpisu1, a dále činnosti spojené s opakovaným otáčením trupu o více než 10 stupňů,

5.

spojené s tlakem na břicho,

6.

při nichž nelze upravit pracovní místo s ohledem na antropometrické změny těla ženy,

7.

v pracovních polohách bez možnosti změny polohy, trvale vykonávané vsedě nebo vstoje,

8.

vykonávané ve vnuceném pracovním tempu2,

9.

spojené s psychickou zátěží, zařazené do třetí kategorie podle zvláštního právního předpisu1,

e)

spojené s expozicí hluku, zařazené do třetí nebo čtvrté kategorie podle zvláštního právního předpisu1,

f)

při nichž by mohly být vystaveny rázům3,

g)

spojené s expozicí vibracím,

1.

přenášeným na ruce, pokud jsou tyto činnosti zařazeny do třetí nebo čtvrté kategorie podle zvláštního právního předpisu1,

2.

celkovým horizontálním a vertikálním, jejichž hodnoty překračují nejvyšší přípustné hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem3 snížené o 10 dB,

h)

při nichž dochází za běžných pracovních podmínek ke značnému znečištění kůže minerálními oleji,

i)

při nichž se nakládá s karcinogeny a mutageny a při pracovních procesech s rizikem chemické karcinogenity, uvedené ve zvláštním právním předpisu2,

j)

při nichž se nakládá s chemickými látkami a chemickými přípravky

1.

způsobujícími akutní nebo chronické otravy s těžkými nebo nevratnými následky pro zdraví označovanými větami R 23, R 26, R 28, R 39, R 40 a R 48 podle zvláštního právního předpisu4,

2.

poškozujícími reprodukční schopnost anebo plod v těle matky označovanými větami R 60, R 61, R 62 a R 63 podle zvláštního právního předpisu4,

3.

poškozujícími kojence prostřednictvím mateřského mléka označovanými větou R 64 podle zvláštního právního předpisu4,

4.

vyvolávajícími těžká poškození zdraví při vstřebávání kůží označovanými větou R 24 nebo větou R 27 nebo majícími výrazné senzibilizující účinky na dýchací ústrojí nebo kůži označovanými větami R 42, R 43 podle zvláštního právního předpisu4,

5.

omezujícími dělení buněk,

6.

při kombinaci R vět uvedených v bodech 1 až 4,

k)

spojené s expozicí olovu a jeho ionizovaným sloučeninám,

l)

při výrobě léčiv a veterinárních přípravků obsahujících hormony, antibiotika a jiné biologicky vysoce účinné látky, pokud nelze na podkladě podrobného vyhodnocení expozice a rizika vyloučit, že nedojde za předvídatelných podmínek k poškození zdraví těhotné příslušnice nebo plodu,

m)

při výrobě cytostatik, jejich přípravě k injekční aplikaci, při jejím provádění a při ošetřování pacientů léčených cytostatiky,

n)

spojené s expozicí rtuti, oxidu uhelnatému a jiným chemickým látkám neuvedeným v písmenech i), j) a k), pokud jsou činnosti s nimi zařazeny do kategorií druhé až čtvrté podle zvláštního právního předpisu1,

o)

v kontrolovaných pásmech pracovišť se zdroji ionizujícího záření, kde podmínky činnosti nezajišťují pro plod stejný stupeň radiační ochrany jako pro každého jednotlivce z obyvatelstva,

p)

spojené s expozicí viru rubeoly nebo původci toxoplasmosy a činnosti spojené s expozicí jiným biologickým činitelům skupin 2 až 4 uvedeným ve zvláštním právním předpisu2, zařazené do třetí nebo čtvrté kategorie podle zvláštního právního předpisu1, pokud nelze u těhotné příslušnice prokázat imunitu proti biologickým činitelům, které přicházejí při dané činnosti v úvahu,

q)

v prostorách, kde jsou překračovány nejvyšší přípustné hodnoty elektromagnetického záření a elektromagnetických polí stanovené pro obyvatelstvo zvláštním právním předpisem5,

r)

zařazené podle zvláštního právního předpisu6 jako rizikové, pokud se na ně nevztahuje ustanovení písmene p),

s)

vykonávané za podmínek, při nichž jsou překračovány operativní teploty to max v důsledku tepelné zátěže z technologie,

t)

vykonávané po dobu delší než čtyři hodiny za pracovní dobu v prostorách, v nichž je teplota vzduchu udržována uměle na hodnotě 4 °C a nižší,

u)

vykonávané po dobu delší než jednu hodinu souhrnně za pracovní dobu při teplotách nižších než -5 °C,

v)

se zvýšeným rizikem úrazů

1.

při výrobě a zpracování výbušnin a výbušných předmětů a při zacházení s nimi,

2.

s kapalinami označovanými větami R 11 a R 12 podle zvláštního právního předpisu4, nejde-li o jejich používání v laboratořích nebo při poskytování zdravotní nebo veterinární péče,

3.

při nichž hrozí zhroucení konstrukce, staveb nebo pády předmětů,

4.

ve výškách nad 1,5 m, měřeno od úrovně podlahy po úroveň chodidel, a nad volnou hloubkou,

5.

na zařízeních vysokého elektrického napětí,

6.

s nebezpečnými zvířaty, jejichž seznam je uveden ve zvláštním právním předpisu7,

7.

související s chovem zvířat, která by mohla být příčinou zvýšeného nebezpečí úrazu8,

8.

při porážení zvířat na jatkách,

9.

v prostoru uzavřených nádob a nádrží,

10.

při dezinsekci a deratizaci prostorů plyny,

11.

při ošetřování pacientů umístěných v uzavřených psychiatrických odděleních zdravotnických zařízení․

§ 2

Seznam činností zakázaných příslušnicím

do konce devátého měsíce po porodu

a příslušnicím, které kojí

(1)

Příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu jsou zakázány činnosti uvedené v § 1 písm. a) až d), písm. f) a g) a písm. s) až v).

(2)

Příslušnicím, které kojí, jsou zakázány činnosti uvedené v § 1 písm. h) až n) a písm. o), jde-li o činnost v kontrolovaném pásmu pracovišť s otevřenými radionuklidovými zářiči.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Ministr:

JUDr. Gross v. r.

Příloha

Část A

Nejvyšší přípustné hmotnostní limity pro zvedání a přenášení břemen těhotnými příslušnicemi a příslušnicemi do konce devátého měsíce po porodu v pracovní poloze vstoje nebo vsedě

 

Hmotnost ručně zvedaných a přenášených břemen(kg)

Délka vertikální dráhy břemene

Maximální počet zdvihů za 1 minutu

Kumulativní hmotnost (kg) břemen zvedaných a přenášených za dobu služby

 

podlaha-zápěstí1)

3

 

od 5 do 7,5

zápěstí-rameno1)

5

2500

 

podlaha-zápěstí1)

4

 

od 2,5 do 5

zápěstí-rameno1)

7

 

 

podlaha- rameno1)

3

2000

 

podlaha-zápěstí

5

 

 

podlaha-rameno

4

 

od 1,5 do 2,5

podlaha-nad rameno

3

 

 

zápěstí-rameno

8

1800

 

zápěstí-nad rameno

4

 

 

rameno-nad rameno

3

 

1)Jiné vertikální dráhy nejsou pro tuto hmotnost břemene přípustné.

 

Při pracovní poloze vsedě nesmí být hmotnost břemene větší než 2,5 kg.

Činnost spojenou s ručním zvedáním a přenášením břemen lze vykonávat při dodržení počtu zdvihů a vzdálenosti přenášení v nepřetržitém pracovním cyklu nejdéle po dobu 15 minut; mezi jednotlivými na sebe navazujícími pracovními cykly je nutné ruční manipulaci s břemeny vyloučit na dobu 15 minut u břemen u hmotnosti 5 až 7,5 kg a na dobu 10 minut u břemen o hmotnosti 2 až 5 kg. Činnost spojenou s ručním zvedáním a přenášením břemen lze vykonávat při dodržení hmotnostních limitů pouze do doby naplnění limitních hodnot kumulativních hmotností ve stanovené době služby.

Od ukončeného dvacátého týdne těhotenství je nutno vyloučit manipulaci břemene na podlahu a z podlahy.

Pro účely této vyhlášky se pokládá za výšku zápěstí žen vstoje 79 cm, za výšku ramen 134 cm. Při pracovní poloze vsedě se tyto hodnoty výšek snižují o 40 cm s tolerancí 5 cm podle výšky sedadla.

 

Část B

Největší přípustná vzdálenost pro přenášení břemen těhotnými příslušnicemi2)

 

Hmotnost ručně přenášených břemen

Hmotnost ručně přenášených břemen (kg)

Největší vzdálenost (m)

7,5

5

5

15

2,5

20

2)Přenášení a zvedání břemen se posuzuje odděleně.Poznámky pod čarou:

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb.

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb.

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb.

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb.

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

Nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.

Vyhláška č. 75/1996 Sb., kterou se stanoví nebezpečné druhy zvířat.

Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat.

Poznámky pod čarou:
1

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

2

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb.

3

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb.

4

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.

5

Nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.

6

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7

Vyhláška č. 75/1996 Sb., kterou se stanoví nebezpečné druhy zvířat.

8

Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat.