Čekejte, prosím...
A A A
439/2004 Sb. znění účinné od 24. 4. 2019

N(1.1.2005, 101/2000 Sb.): Ustanovení čl. I bodů 49 a 50 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 110/2019 Sb.

24.4.2019

 

439

 

ZÁKON

ze dne 24. června 2004,

kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

zrušena (čl. 1-2)

Čl. I

Zrušen

Čl. II

zrušen

Část druhá

Změna zákona o bankách (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb. a zákona č. 126/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 37 se odstavce 3, 4 a 5, včetně poznámek pod čarou 7c), 7d), 7e) zrušují a odstavec 2 zní:

(2) Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny pro účely bankovních obchodů zjišťovat a zpracovávat údaje o osobách, vyjma citlivých údajů o fyzických osobách, potřebné k tomu, aby bylo možné bankovní obchod uskutečnit bez nepřiměřených právních a věcných rizik pro banku. Údaje musí být přiměřené právním a věcným rizikům bankovního obchodu se subjektem údajů a relevantní pro posouzení těchto rizik. Na takto získané a zpracovávané údaje se vztahují ustanovení o bankovním tajemství (§ 38).“.

Poznámka pod čarou 7b) se zrušuje.

 

2.

V § 38 se na konci odstavce 10 doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 10b) zní: „Ustanovení zvláštního zákona10b) tím nejsou dotčena․“.

Poznámka pod čarou č. 10b) zní:

__________

10b

) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

3.

V § 38a odst. 1 se slova „Banky a pobočky zahraničních bank se mohou vzájemně informovat“ nahrazují slovy „V rámci plnění povinnosti postupovat při výkonu své činnosti obezřetně se banky a pobočky zahraničních bank mohou vzájemně informovat“.

 

4.

V § 38b odst. 1 se slovo „právnická“ zrušuje a za slovo „sídla“ se vkládají slova „nebo místa podnikání“.

Část třetí

Zmocnění k vyhlášení úplného znění

zákona (čl. 4)

Čl. IV

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

Část čtvrtá

Účinnost (čl. 5)

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 49 a 50, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.