Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

46/2004 Sb. znění účinné od 1. 1. 2007

N(1.1.2005, 65/1965 Sb.): Ustanovení čl. I bodu 29 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 264/2006 Sb.

1.1.2007

46

 

ZÁKON

ze dne 14. ledna 2004,

kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně

některých zákonů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

(čl. 1-2)

Čl. I

zrušeno

Čl. II

zrušeno

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o úřednících územních

samosprávných celků (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, se mění takto:

1.

V § 7 odst. 1 písm. b) se za slovo „poměru“ vkládají slova „na dobu neurčitou“.

 

2.

V § 9 odst. 2 písm. c) se za slovo „seznam“ vkládají slova „a pořadí“.

 

3.

V § 17 odst. 5 větě první se slovo „nejvýše“ nahrazuje slovem „nejméně“․

 

4.

V § 40 se slova „o smlouvě podle § 29 odst. 2 věty druhé a třetí a odstavce 3“ nahrazují slovy „§ 29a“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 4)

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou čl. I bodu 29, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.