Čekejte, prosím...
A A A
504/2004 Sb. znění účinné od 1. 10. 2004 do 31. 12. 2016

504

 

VYHLÁŠKA

ze dne 10. září 2004,

kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 382/2001 Sb.,

o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

 

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 33 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, (dále jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, se mění takto:

1.

V příloze č. 1, list č. 1 se ve vysvětlivce pod slovy „Evidenční číslo“ v hlavičce formuláře slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo městská část hl. m. Prahy“.

2.

V příloze č. 1, list č. 1 se slova „Kód okresu (CZ-NUTS 4)“ nahrazují slovy „Kód ORP (SOP)“.

3.

V příloze č. 1 v části „Způsob vyplňování formuláře v příloze č. 1“ se nahrazuje v oddílu „Původce“ i v oddílu „Uživatel kalů“ věta „Kód okresu (CZ-NUTS 4) – uvádí se kód okresu (CZ-NUTS 4), na jehož území se firma nachází, podle číselníku okresů ČR (CZ-NUTS 4 podle Klasifikace územních statistických jednotek vydané Českým statistickým úřadem).“ větou, která zní: „Kód ORP (SOP) – uvádí se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hl․ m. Prahy, na jehož správním území se sídlo původce nebo oprávněné osoby nachází, podle číselníků, které byly zavedeny sdělením Českého statistického úřadu, vyhlášeného ve Sbírce zákonů pod č. 471/2002 Sb.“.

4.

V příloze č. 1 v části „Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 1“ se nahrazuje v oddílu „Původce“ i v oddílu „Uživatel kalů“ věta „Kód okresu (CZ-NUTS 4) samostatné provozovny – uvádí se kód okresu (CZ-NUTS 4), na jehož území se provozovna firmy nachází, podle číselníku okresů ČR (CZ-NUTS 4 podle Klasifikace územních statistických jednotek vydané Českým statistickým úřadem).“ větou, která zní: „Kód ORP (SOP) samostatné provozovny – uvádí se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností, nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na jehož správním území se sídlo samostatné provozovny původce nebo oprávněné osoby nachází, podle číselníků, které byly zavedeny sdělením Českého statistického úřadu, vyhlášeného ve Sbírce zákonů pod č. 471/2002 Sb.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2004.

Ministr:

RNDr. Ambrozek v. r.