Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

516/2004 Sb. znění účinné od 1. 10. 2004 do 31. 12. 2006

516

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. září 2004,

kterým se mění nařízení vlády č. 108/1994 Sb.,

kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje k provedení zákoníku práce:

Čl. I

Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění nařízení vlády č. 461/2000 Sb. a nařízení vlády č. 342/2004 Sb., se mění takto:

1.

§ 1 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zrušuje.

 

2.

§ 2 se včetně nadpisu zrušuje.

 

3.

V § 3 písm. f) se slova „na mzdové vyrovnání3) nebo na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání.3)“ nahrazují slovy „na mzdové vyrovnání, na podporu v nezaměstnanosti a na podporu při rekvalifikaci3).“.

Poznámka pod čarou č. 3 zní:

__________

3) Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 405/2003 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci.

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.“.

 

4.

V § 13 odst. 3 se slova „a hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání“ nahrazují slovy „ , podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci“.

 

5.

V § 28 odst. 2 se slova „Fyzickým osobám se změněnou pracovní schopností,“ nahrazují slovy „Osobám se zdravotním postižením10a),“ a slova „pro povolání (činnosti)“ nahrazují slovy „na budoucí povolání10b)․“.

Poznámky pod čarou č. 10a a 10b znějí:

__________

10a) § 67 zákona č. 435/2004 Sb.

10b) § 71 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb.“.

 

6.

V § 35 odst. 2 písm. d) se slova „osobou se změněnou pracovní schopností“ nahrazují slovy „osobou se zdravotním postižením10a)“.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2004.

Předseda vlády:

JUDr. Gross v. r.

 

1. místopředseda vlády

a ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Škromach v. r.