Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

562/2004 Sb. znění účinné od 1. 7. 2015
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 332/2014 Sb.

1.7.2015

zákonem č. 428/2012 Sb.

1.1.2013

zákonem č. 264/2006 Sb.

1.1.2007

562

 

ZÁKON

ze dne 24. září 2004,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (čl. 1)

Čl. I

zrušen

ČÁST DRUHÁ

zrušena (čl. 2)

Čl. II

zrušen

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o důchodovém pojištění (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 20 odstavec 5 včetně poznámek pod čarou č. 20) až 20d) zní:

(5) Za povinnou školní docházku20) se pro účely tohoto zákona považuje též

a)

pokračování žáků, kteří po splnění povinné školní docházky nezískali základní vzdělání, v základním vzdělávání,20a) desátý ročník základního vzdělávání v základní škole speciální,20b) pokračování žáků se zdravotním postižením v základním vzdělávání20c) a kurz pro získání základního vzdělání organizovaný základní nebo střední školou ve formě denní výuky, který navštěvují osoby mladší 26 let, které nezískaly základní vzdělání,20d)

b)

období školních prázdnin bezprostředně navazujících na ukončení období školního vyučování školního roku, v němž dítě dovrší poslední rok povinné školní docházky, pokud dítě po celý kalendářní měsíc nevykonává výdělečnou činnost v rozsahu uvedeném v § 27 ani nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, nestalo-li se studentem střední školy.

__________

20)

§ 3643 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

20a)

§ 55 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.

20b)

§ 46 odst. 3 a § 48 zákona č. 561/2004 Sb.

20c)

§ 55 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

20d)

§ 55 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.“.

 

2.

V § 21 odst. 1 písm. a) se slova „studia při zaměstnání“ nahrazují slovy „dálkového, distančního, večerního“.

 

3.

V § 21 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „prováděná podle předpisů o zaměstnanosti.21a)“.

Poznámka pod čarou č. 21a) zní:

__________

21a)

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.“.

 

4.

V § 21 odstavce 2 a 3 včetně poznámek pod čarou č. 21b) až 21d) znějí:

(2) Středními školami se pro účely tohoto zákona rozumí střední školy a konzervatoře, jsou-li zapsány do rejstříku škol a školských zařízení.21b) Střední školy zřizované ministerstvy obrany, vnitra a spravedlnosti se považují za střední školy i po dobu, po kterou nejsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení.21c)

(3) Studiem na vysokých školách podle odstavce 1 se pro účely tohoto zákona rozumí studium na vysokých školách v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu.21d)

__________

21b)

§ 141159 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

21c)

§ 186 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

21d)

§ 4547 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).“.

Poznámky pod čarou č. 30) až 33) se zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ

zrušena (čl. 4)

Čl. IV

zrušen

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o daních z příjmů (čl. 5)

Čl. V

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb․, zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb. zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 1 písm. k) se slova „stipendia2a) ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje a z prostředků veřejné vysoké školy a obdobná plnění poskytovaná ze zahraničí,“ nahrazují slovy „stipendia2a) ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje, z prostředků vysoké školy, stipendia z prostředků právnické osoby, která vykonává činnost střední školy nebo vyšší odborné školy, anebo obdobná plnění ze zahraničí,“.

 

2.

V § 18 odst. 8 se za slova „veřejné vysoké školy,“ vkládají slova „školské právnické osoby podle zvláštního právního předpisu,17d)“.

Poznámka pod čarou č. 17d) zní:

__________

17d)

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o státním rozpočtu České republiky

na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů (čl. 6)

Čl. VI

V zákoně č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 85/1994 Sb., se část šestá zrušuje.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o státní statistické službě (čl. 7)

Čl. VII

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 81/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 22 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 12a) zní:

e)

školským právnickým osobám podle zvláštního právního předpisu,12a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,

__________

12a)

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

 

2.

V § 22 odstavec 3 zní:

(3) Identifikační čísla pro potřeby rejstříkových soudů, živnostenských úřadů, Ministerstva vnitra, Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zajišťuje Český statistický úřad.“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o státní sociální podpoře (čl. 8)

Čl. VIII

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 362/2004 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 12 odst. 1 písm. a) bodu 2 se slova „studia při zaměstnání“ nahrazují slovy „dálkového, distančního, večerního“.

 

2.

V § 12 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „prováděná podle předpisů o zaměstnanosti10a)“.

Poznámka pod čarou č. 10a) zní:

__________

10a)

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 10a) se označuje jako poznámka pod čarou č. 10b), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

3.

V § 12 odstavce 2 a 3 včetně poznámek pod čarou č. 39) až 43) znějí:

(2) Studiem na středních školách podle odstavce 1 se pro účely tohoto zákona rozumí studium

a)

na středních školách a konzervatořích,39) zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení,40)

b)

na středních školách zřizovaných ministerstvy obrany, vnitra a spravedlnosti,41)

c)

na vyšších odborných školách42) zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení.40)

(3) Studiem na vysokých školách podle odstavce 1 se pro účely tohoto zákona rozumí studium na vysokých školách v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu.43)

__________

39)

§ 5791 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

40)

§ 141159 zákona č. 561/2004 Sb.

41)

§ 8 odst. 3 a § 186 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

42)

§ 92107 zákona č. 561/2004 Sb.

43)

§ 4547 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).“.

 

4.

V § 13 odst. 1 se slova „podle § 12 písm. a)“ nahrazují slovy „(§ 12 odst. 2)“.

 

5.

V § 14 odst. 1 se slova „podle § 12 písm. a)“ nahrazují slovy „(§ 12 odst. 3)“.

 

6.

V § 14 odst. 2 písm. c) se část věty za středníkem zrušuje a středník se nahrazuje tečkou.

 

7.

§ 16 včetně poznámek pod čarou č. 11) až 11d) zní:

§ 16

 

(1) Za povinnou školní docházku11) se pro účely tohoto zákona považuje též

a)

pokračování žáků, kteří po splnění povinné školní docházky nezískali základní vzdělání, v základním vzdělávání,11a)

b)

desátý ročník základního vzdělávání v základní škole speciální,11b)

c)

pokračování žáků se zdravotním postižením v základním vzdělávání,11c)

d)

kurz pro získání základního vzdělání organizovaný základní nebo střední školou ve formě denní výuky, který navštěvují osoby mladší 26 let, které nezískaly základní vzdělání.11d)

(2) Za povinnou školní docházku se považuje též období školních prázdnin bezprostředně navazující na ukončení období školního vyučování školního roku, v němž dítě dovrší poslední rok povinné školní docházky. Dobu školních prázdnin uvedenou ve větě první nelze považovat za povinnou školní docházku, jestliže dítě v této době vykonávalo výdělečnou činnost nebo mělo nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci v rozsahu uvedeném v § 13 odst. 3 písm. a) až c). Věta druhá neplatí, pokračuje-li dítě po skončení výuky v uvedeném školním roce v soustavné přípravě na budoucí povolání.

__________

11)

§ 3643 zákona č. 561/2004 Sb.

11a)

§ 55 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.

11b)

§ 46 odst. 3 a § 48 zákona č. 561/2004 Sb.

11c)

§ 55 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

11d)

§ 55 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.“.

 

8.

V § 68 odst. 5 se za slovo „Potvrzení“ vkládají slova „o povinné školní docházce, jde-li o školní rok začínající v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo patnáctý rok věku, a o roky povinné školní docházky po tomto roce následující, a potvrzení“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o vysokých školách a o změně

a doplnění dalších zákonů

(zákon o vysokých školách) (čl. 9)

Čl. IX

V § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 147/2001 Sb., se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „anebo absolvovali akreditovaný vzdělávací program nebo jeho část ve vyšší odborné škole nebo studují akreditovaný vzdělávací program ve vyšší odborné škole v České republice nebo v zahraničí“.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o poskytování dotací soukromým

školám, předškolním a školským zařízením (čl. 10)

Čl. X

Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 255/2001 Sb., zákona č. 16/2002 Sb. a zákona č. 284/2002 Sb., se mění takto:

1.

§ 1 až 5 včetně poznámek pod čarou č. 1) až 6) znějí:

§ 1

 

(1) Dotace ze státního rozpočtu (dále jen „dotace“) se poskytuje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku,1) které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství (dále jen „svazek obcí“), nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy,2) (dále jen „právnické osoby“), pokud uzavřou smlouvu s krajským úřadem podle tohoto zákona. Dotace se neposkytuje na činnost jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky.

(2) Dotace se poskytuje k financování neinvestičních výdajů souvisejících s výchovou a vzděláváním ve školách a se službami a vzděláváním, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo s ním přímo souvisí, nebo zajišťováním ústavní a ochranné výchovy nebo preventivně výchovné péče ve školských zařízeních (dále jen „školské služby“) a s běžným provozem školy a školského zařízení s výjimkou nájemného v rámci smlouvy o koupi najaté věci uzavřené po 1. lednu 1997 a reklamy, a u právnických osob, které poskytují vzdělávání a školské služby pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením,3) i s rehabilitací.

(3) Dotace právnické osobě, která vykonává činnost základní umělecké školy, se poskytuje na zabezpečení výuky určené pro žáky plnící povinnou školní docházku nebo vzdělávající se ve střední škole.

 

§ 2

 

(1) Žádost o poskytnutí dotace na příští školní rok předkládá právnická osoba krajskému úřadu

a)

do 31. ledna, nebo

b)

do 30 dnů od doručení rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku.

(2) Žádost obsahuje

a)

název, sídlo, identifikační číslo a číslo účtu právnické osoby, popřípadě adresu a číslo účtu odloučeného pracoviště,

b)

doklad o zařazení do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení podle dosavadních právních předpisů nebo doklad o zápisu do školského rejstříku,

c)

doklad o zápisu právnické osoby do obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, popřípadě návrh na zápis do takového rejstříku a doklad o zřízení právnické osoby,

d)

předpokládaný celkový počet dětí, žáků nebo studentů ve školním roce, na který je dotace požadována, a počet dětí, žáků nebo studentů v jednotlivých třídách, odděleních nebo studijních skupinách, vzdělávajících se v jednotlivých oborech vzdělání, u školských zařízení předpokládaný počet lůžek, ubytovaných nebo stravovaných dětí, žáků nebo studentů v jednotlivých školských zařízeních.

 

§ 3

 

(1) Ve smlouvě o poskytnutí dotace se uvádějí zejména činnosti, na které se dotace poskytuje, jejich rozsah, počet dětí, žáků nebo studentů ve školním roce, na který se dotace poskytuje, a výše dotace stanovená procentním podílem podle § 4.

(2) Smlouva o poskytnutí dotace se neuzavře, pokud právnická osoba, která čerpala dotaci v předchozím školním roce, nepředloží do 15. října za předchozí školní rok

a)

vyúčtování dotace postupem stanoveným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo),2a)

b)

výroční zprávu o činnosti školy,4)

c)

rozbor hospodaření s dotací poskytnutou podle tohoto zákona, zpracovaný podle osnovy stanovené ministerstvem,2a)

d)

informaci o projednání výroční zprávy o činnosti školy ve školské radě, pokud je zřízena.

(3) Krajský úřad uzavře smlouvu nebo informuje právnickou osobu o důvodech neuzavření smlouvy do 30 dnů od obdržení žádosti.

 

§ 4

 

(1) Dotace právnickým osobám, s výjimkou právnických osob vykonávajících činnost mateřské školy nebo školského zařízení, které jinak podle zvláštního právního předpisu5) zřizuje obec nebo svazek obcí, se stanoví procentním podílem z normativu jako ročního objemu neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů připadajících na jedno dítě, žáka nebo studenta ve srovnatelném oboru vzdělání a formě vzdělávání ve škole nebo ve srovnatelné školské službě ve školském zařízení zřizovaném krajem nebo ministerstvem. Dotace se zvýší o procentní podíl z normativu na zdravotní postižení dětí, žáků a studentů stanoveného pro děti, žáky nebo studenty škol a školských zařízení zřizovaných krajem nebo ministerstvem.

(2) Dotace právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřských škol nebo školských zařízení, které jinak podle zvláštního právního předpisu5) zřizuje obec nebo svazek obcí, se stanoví procentním podílem z normativu jako ročního objemu neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů připadajících na jedno dítě ve srovnatelné mateřské škole zřizované obcí nebo na jedno dítě nebo žáka ve srovnatelné školské službě ve školském zařízení zřizovaném obcí. Dotace se zvýší o procentní podíl z normativu na zdravotní postižení dětí, žáků a studentů stanoveného pro děti, žáky nebo studenty škol a školských zařízení zřizovaných obcí.

(3) Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jinak zřizuje obec nebo svazek obcí, mohou požádat obec nebo svazek obcí o další dotaci na úhradu neinvestičních výdajů.

(4) Dotace se poskytuje pouze pro děti, žáky nebo studenty ve školách, oborech vzdělání a školských službách zapsaných ve školském rejstříku. Normativy na příslušný kalendářní rok stanoví ministerstvo nejpozději do 31. ledna a zveřejní je ve Věstníku ministerstva.

(5) Výše procentního podílu z normativu podle odstavců 1 a 2 se stanoví pro

a)

střední školy poskytující střední vzdělání, školy, které uskutečňují vzdělávací programy pro žáky se zdravotním postižením, a základní školy speciální na 80 %,

b)

ostatní střední školy neuvedené v písmenu a) a vyšší odborné školy na 60 %,

c)

základní školy na 60 %,

d)

školská zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovnou péči na 80 %,

e)

mateřské školy nebo školská zařízení, které jinak podle zvláštního právního předpisu5) zřizuje obec nebo svazek obcí, na 60 %,

f)

ostatní školy a školská zařízení na 50 %.

 

§ 5

 

(1) Mezi krajským úřadem a právnickou osobou se při splnění podmínek stanovených v odstavcích 3 a 4 uzavře smlouva o zvýšení dotace, a to v termínu stanoveném v odstavci 6.

(2) Procentní podíl stanovený v § 4 odst. 5 se zvýší

a)

u středních škol poskytujících střední vzdělání, škol, které uskutečňují vzdělávací programy pro žáky se zdravotním postižením, a základních škol speciálních na 100 %,

b)

u ostatních středních škol neuvedených v písmenu a) a vyšších odborných škol na 90 %,

c)

u základních þkol a u základních uměleckých škol na 100 %,

d)

u školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči na 100 %,

e)

u mateřských škol nebo školských zařízení, které jinak podle zvláštního právního předpisu zřizuje obec nebo svazek obcí, na 100 %,

f)

u ostatních škol a školských zařízení na 80 %.

(3) Dotace se zvýší podle odstavce 2, pokud právnická osoba splňuje následující podmínky

a)

dostává dotace podle § 4,

b)

má poslední výsledky hodnocení České školní inspekce alespoň průměrné a v posledním protokolu o kontrole Českou školní inspekcí nebylo zjištěno závažné porušení platných právních předpisů,

c)

je obecně prospěšnou společností nebo školskou právnickou osobou nebo, má-li jinou právní formu, se zaváže ve smlouvě o poskytnutí zvýšení dotace k vynaložení celého svého zisku za příslušný kalendářní rok na vzdělávání a školské služby, popřípadě u škol nebo školských zařízení uskutečňujících vzdělávací programy pro žáky se zdravotním postižením i na rehabilitaci.

(4) Smlouvu o zvýšení dotace lze uzavřít s právnickou osobou na 1 školní rok, pokud před uzavřením smlouvy alespoň po dobu 1 školního roku byla zařazena do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení podle dosavadních právních předpisů nebo zapsána ve školském rejstříku a poskytovala vzdělávání a školské služby v souladu se svým zařazením do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení nebo zápisem do školského rejstříku. Pokud právnická osoba vykonává činnost více škol a školských zařízení, posuzuje se splnění podmínek pro poskytnutí zvýšení dotace u každé školy, oboru vzdělání a školského zařízení samostatně.

(5) Pokud ve školském rejstříku dojde ke změně právnické osoby, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení, je možné s novou právnickou osobou uzavřít smlouvu o zvýšení dotace, pouze pokud škola nebo školské zařízení poskytovala vzdělávání nebo školské služby nejméně po dobu 1 školního roku a pokud nedojde ke změně žádných jiných skutečností podstatných pro zápis do školského rejstříku.

(6) Pokud právnická osoba předloží krajskému úřadu do 31. ledna žádost o zvýšení dotace na příští školní rok spolu s doklady osvědčujícími splnění podmínek podle odstavců 3 a 4, uzavře krajský úřad smlouvu o zvýšení dotace do 31. března. V případě, že právnická osoba do 31. ledna podmínky podle odstavce 4 nesplní, lze smlouvu o zvýšení dotace uzavřít do 15. září za předpokladu, že právnická osoba splní tyto podmínky do 31. srpna.

(7) Pokud právnická osoba vykonává činnost více škol a školských zařízení, stanoví se procentní výše zvýšené dotace pro jednotlivé školy, obory vzdělání a školská zařízení zvlášť.

__________

1)

§ 141 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

2)

§ 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).

2a)

§ 170 zákona č. 561/2004 Sb.

3)

§ 16 zákona č. 561/2004 Sb.

4)

§ 10 zákona č. 561/2004 Sb.

5)

§ 178179 zákona č. 561/2004 Sb.

6)

§ 20 zákona č. 561/2004 Sb.“.

 

2.

§ 6 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6a), 7) a 8) zní:

§ 6

Pravidla pro poskytování dotace

 

(1) Dotace se poskytuje na školní rok zálohově na jednotlivá čtvrtletí kalendářního roku, nejpozději poslední den prvního měsíce prvního, druhého a třetího čtvrtletí a patnáctý den druhého měsíce čtvrtého čtvrtletí. Roční výše poskytované dotace se stanoví podle § 4 a 5.

(2) Dotace se poskytuje podle skutečného počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole nebo školském zařízení, v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, lůžek nebo stravovaných, uvedeného ve školních matrikách pro příslušný školní rok, nejvýše však do výše povoleného počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole nebo školském zařízení, v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, lůžek nebo stravovaných, uvedeného ve školském rejstříku. Do skutečného počtu podle věty první se započítávají i cizinci, kterým se podle zvláštního právního předpisu6a) poskytuje vzdělávání nebo školské služby za stejných podmínek jako státním občanům České republiky.

(3) Pokud dojde v průběhu školního roku ke změně počtu dětí, žáků, studentů ve srovnání s počtem, na který se poskytuje dotace, právnická osoba neprodleně tuto skutečnost oznámí a hodnověrně prokáže krajskému úřadu. Dotace se upraví od počátku čtvrtletí následujícího po změně, kdy došlo k přeplatku či nedoplatku, a tento je vyúčtován podle odstavce 7. U žáků a studentů závěrečných ročníků se dotace poskytuje až do konce školního roku bez ohledu na to, že maturitní nebo závěrečná zkouška byla konána již v květnu nebo červnu. To platí též, bylo-li v květnu nebo červnu konáno absolutorium. Koná-li se absolutorium v jiném období, je dotace poskytována jen do konce kalendářního čtvrtletí, v němž je absolutorium konáno.

(4) Pokud v průběhu školního roku zjistí Česká školní inspekce nebo jiný kontrolní orgán závažné nedostatky v činnosti právnické osoby, může krajský úřad podle charakteru nedostatků odstoupit od smlouvy o poskytnutí zvýšení dotace, popřípadě také od smlouvy podle § 3, nedojde-li k jiné dohodě.

(5) Pokud právnická osoba, která není obecně prospěšnou společností nebo školskou právnickou osobou, nedoloží vynaložení zisku na vzdělávání a školské služby, popřípadě u škol a školských zařízení, které uskutečňují vzdělávací programy pro žáky se zdravotním postižením, i na rehabilitaci, potvrzené auditorem,7) a to nejpozději do 10. srpna následujícího kalendářního roku, může krajský úřad odstoupit od smlouvy o zvýšení dotace. Zvýšení dotace, které bylo na základě takové smlouvy poskytnuto, podléhá ustanovení zvláštního právního předpisu8) o neoprávněném použití finančních prostředků státního rozpočtu.

(6) Výše dotace může být v průběhu školního roku, kdy je poskytována, snížena, poskytována na kratší období, než které je uvedeno v odstavci 1, nebo zvýšena v souladu s regulačními opatřeními k čerpání výdajů státního rozpočtu, o nichž rozhodla vláda nebo ministr financí. Výše dotace může být v průběhu školního roku, kdy je poskytována, snížena nebo poskytována na kratší období, než které je uvedeno v odstavci 1, také v případě, že právnická osoba nedodrží ustanovení odstavce 7.

(7) Právnická osoba předloží krajskému úřadu vyúčtování poskytnuté dotace podle skutečnosti kalendářního roku postupem stanoveným Ministerstvem financí pro zúčtování vztahů se státním rozpočtem.

__________

6a)

§ 20 zákona č. 561/2004 Sb.

7)

Zákon č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

8)

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

3.

Za § 7 se vládá nový § 7a, který zní:

§ 7a

 

Působnost stanovená tímto zákonem krajskému úřadu je výkonem přenesené působnosti kraje.“.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů

souvisejících se zákonem o krajích, zákonem

o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem

o hlavním městě Praze (čl. 11)

Čl. XI

V zákoně č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 217/2000 Sb., zákona č. 143/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 99/2004 Sb., se části dvacátá pátá, dvacátá šestá a dvacátá sedmá zrušují.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně

některých souvisejících zákonů (čl. 12)

Čl. XII

V zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb., se část šestnáctá zrušuje.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních

rozpočtů (čl. 13)

Čl. XIII

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 se na konci odstavce 2 doplňují slova „ , a zřizování příspěvkových organizací v oblasti školství svazkem obcí“.

 

2.

V § 23 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 16a) zní:

e)

zřizovat školské právnické osoby podle zvláštního právního předpisu.16a)

__________

16a)

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).“.

 

3.

V § 28 odst. 6 se na začátek věty vkládají slova „Nestanoví-li zvláštní zákon jinak,“.

 

4.

Za § 39 se vkládá nový § 39a, který včetně poznámek pod čarou č. 19a) a 19b) zní:

§ 39a

 

(1) Svazek obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, může zřizovat příspěvkové organizace, které vykonávají činnost školy nebo školského zařízení, a to za podmínek stanovených zvláštním zákonem.19a)

(2) O zřízení, změně a zrušení příspěvkové organizace podle odstavce 1 rozhoduje nejvyšší orgán svazku obcí, vymezený stanovami;19b) tento orgán také schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace.

(3) Ostatní úkoly zřizovatele, pokud nejsou stanovami vyhrazeny nejvyššímu orgánu svazku obcí, plní vůči příspěvkovým organizacím podle odstavce 1 výkonný orgán svazku obcí, vymezený stanovami.19b)

(4) Pokud není stanoveno jinak, vztahují se na příspěvkové organizace podle odstavce 1 ustanovení § 27 až 37 obdobně.

__________

19a)

Zákon č. 561/2004 Sb.

19b)

§ 50 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).“.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o svobodě náboženského vyznání

a postavení církví a náboženských společností

a o změně některých zákonů (zákon o církvích

a náboženských společnostech) (čl. 14)

Čl. XIV

Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 4/2003 Sb., se mění takto:

1.

V § 27 se doplňuje odstavec 10, který včetně poznámky pod čarou č. 19) zní:

(10) Ministerstvo vnitra poskytuje ministerstvu v rozsahu potřebném pro řízení o návrhu na registraci církve a náboženské společnosti, pro řízení o návrhu na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv a pro potřeby ověření osobních údajů členů orgánů církví a náboženských společností, statutárních orgánů církevních právnických osob a svazů církví a náboženských společností, a to i v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup z informačního systému evidence obyvatel,19) o občanech a cizincích s povolením k pobytu na území České republiky tyto údaje:

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

pohlaví,

d)

místo a okres narození u občana, popřípadě místo a stát narození cizince a občana, který se narodil v cizině,

e)

rodné číslo,

f)

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

g)

adresu místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

h)

číslo a platnost povolení k pobytu, druh pobytu, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

i)

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

__________

19)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

2.

Část druhá se zrušuje.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo

ochranné výchovy ve školských zařízeních

a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních

a o změně dalších zákonů (čl. 15)

Čl. XV

V zákoně č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, se část třetí zrušuje.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

ÚČINNOST (čl. 16)

Čl. XVI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Gross v. r.