Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

588/2004 Sb. znění účinné od 29. 11. 2004

588

 

ZÁKON

ze dne 4. listopadu 2004,

kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti

státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů

(zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 3 písm. b) se slova „uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu“ nahrazují slovy „podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2a)“.

Poznámka pod čarou č. 2a) zní:

__________

2a)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se ustanovení o výborech, jež jsou nápomocny Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí stanovených v aktech přijímaných postupem podle článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, přizpůsobují rozhodnutí 1999/468/ES, kterým se mění čl. 15 směrnice Rady 92/51/EHS.

Příloha C směrnice Rady 92/51/EHS, v platném znění․“.

 

2.

V § 8 odst. 2 se slova „uvedeném v příloze č. 3 k tomuto zákonu“ nahrazují slovy „podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství6a)“.

Poznámka pod čarou č. 6a) zní:

__________

6a)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003, kterým se mění čl. 15 směrnice Rady 92/51/EHS.

Příloha D směrnice Rady 92/51/EHS, v platném znění.“.

 

3.

V § 11 odst. 3 se slova „uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu“ nahrazují slovy „podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2a)“.

 

4.

Příloha č. 1 k zákonu č. 18/2004 Sb. se zrušuje.

 

5.

Příloha č. 3 k zákonu č. 18/2004 Sb. se zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Gross v. r.