Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

632/2004 Sb. znění účinné od 1. 1. 2005 do 31. 7. 2017

632

 

VYHLÁŠKA

ze dne 1. prosince 2004,

kterou se mění vyhláška č. 371/2002 Sb., kterou se stanoví postup při znehodnocování

a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 79 odst. 4 k provedení § 39 odst. 2 písm. a) a b) a § 39 odst. 3 písm. a) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních):

Čl. I

Vyhláška č. 371/2002 Sb., kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů, se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 písmeno c) zní:

c)

úderník a zápalník se odstraní nebo úderník s pevným zápalníkem se zkrátí minimálně o zápalník.“.

 

2.

V § 1 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo zásobníková šachta trvale uzpůsobena proti vložení zásobníku“.

 

3.

V § 5 písm. a) se slova „a kontrolní měřidla včetně místa provedení“ nahrazují slovy „ , montážní a demontážní přípravky a materiál“.

 

4.

V § 5 písmeno c) zní:

c)

zbraň, hlavní část zbraně, zakázaný doplněk zbraně nebo vzorek střeliva ve stavu před znehodnocením; pokud rozměry nebo hmotnost nedovolují jejich předložení, sdělí se dostupné místo jejich uložení.“.

 

5.

§ 6 včetně nadpisu zní:

§ 6

Podmínky pro přidělení kontrolní

znehodnocovací značky

 

(1) Držitel zbrojní licence na ničení nebo znehodnocování zbraní nebo střeliva podá žádost o přidělení kontrolní znehodnocovací značky s registračním číslem u Úřadu․ K žádosti předloží zbrojní licenci nebo její ověřenou kopii.

(2) Držitel zbrojní licence na znehodnocenou zbraň, hlavní část zbraně a zakázaný doplněk zbraně nebo jejich řezy vyrazí kontrolní znehodnocovací značku viditelným a trvalým způsobem, a to alespoň na jedné hlavní části zbraně nebo na zakázaném doplňku zbraně.

(3) Znehodnocené střelivo nebo řez střeliva se označuje viditelně a trvale na nábojnici a střele od ráže 12,7 mm; u ostatních typů střeliva na jejich těle.

(4) Umístění kontrolní znehodnocovací značky na zbrani nebo na střelivu se uvádí v potvrzení (§ 7). Vzor kontrolní znehodnocovací značky je uveden v příloze č. 1“.

 

6.

V § 8 odstavec 4 zní:

(4) Podle typu střeliva se zvolí alespoň jeden z těchto postupů ničení, a to

a)

delaborací s následným roztavením,

b)

výbuchem, nebo

c)

spálením.“.

 

7.

V příloze č. 2 bodě 2 písmeno a) zní:

a)

identifikační údaje o držiteli licence

1.

jméno a příjmení, datum narození, bydliště, u podnikatelů místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, je-li fyzickou osobou,

2.

název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, je-li právnickou osobou.“.

 

8.

V příloze č. 2 bodě 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

umístění kontrolní znehodnocovací značky na zbrani nebo střelivu, a“.

Na konci dosavadního písmene b) se spojka „a“ nahrazuje čárkou a dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Ministr:

Ing. Urban v. r.