Čekejte, prosím...
A A A
693/2004 Sb. znění účinné od 1. 1. 2005

693

 

ZÁKON

ze dne 9. prosince 2004,

kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb. a zákona č. 558/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 57 odst. 6 věta první včetně poznámek pod čarou č. 41), 42) a 43) zní: „Nárok na vrácení daně poplatník prokazuje dokladem o prodeji výrobků uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) a v § 45 odst. 2 písm. c), evidencí o skutečné spotřebě těchto výrobků, dokladem o zaevidování do evidence zemědělského podnikatele,41) popřípadě výpisem z obchodního rejstříku, a dokladem z evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů,42) jde-li o zemědělskou půdu, a dokladem o výměře lesních pozemků z katastru nemovitostí,43) jde-li o lesní pozemky, na nichž poplatník hospodaří na základě vlastnického práva, písemné nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu.

__________

41)

§ 2f zákona č․ 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.

Čl.

II bod 1 zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

42)

§ 3a3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

43)

Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

2.

V § 57 odst. 7 písm. a) se odkaz na poznámku pod čarou č. „43)“ nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. „41)“.

 

3.

V § 57 odst. 7 písmeno b) zní:

b)

ke změně v obhospodařování celkové výměry půdních bloků nebo lesních pozemků,“.

 

4.

V § 92 odst. 1 se slova „500 litrů“ nahrazují slovy „1000 litrů“.

 

5.

V § 97 odst. 3 se slova „500 litrů“ nahrazují slovy „1000 litrů“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Nároky na vrácení spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu, lesní školky a obnovu a výchovu lesa vzniklé za období do dne účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

2.

Tichá vína podle § 93 odst. 3 vyrobená před účinností tohoto zákona a zdaněná podle dosavadních právních předpisů mohou být přijata do daňového skladu při jeho zřízení, a to způsobem, jako by dosud nebyla zdaněna podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Gross v. r.