Čekejte, prosím...
A A A
80/2004 Sb. znění účinné od 25. 2. 2004

80

 

ZÁKON

ze dne 22. ledna 2004,

kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty,

ve znění zákona č. 122/2000 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

 

Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 se slova „nebo vědu“ nahrazují slovy „ , vědu nebo techniku“.

 

2.

V § 1 odstavec 2 zní:

(2) Tento zákon se nevztahuje na prodej a vývoz kulturních památek a národních kulturních památek,1) evidovaných sbírek muzejní povahy a sbírkových předmětů, které jsou jejich součástmi,2) archiválií,3) originálů uměleckých děl žijících autorů, a na předměty dovezené do České republiky, které byly propuštěny do režimu dočasného použití.“.

 

3.

§ 2 včetně poznámek pod čarou č. 3a) a 3b) zní:

§ 2

 

(1) Předměty kulturní hodnoty lze vyvézt z území České republiky, pouze jsou-li doloženy osvědčením k vývozu na dobu určitou nebo osvědčením k trvalému vývozu (dále jen „osvědčení“). Osvědčení nemůže být nahrazeno posudkem znalce.

(2) Osvědčení vydávají na základě žádosti podané fyzickou nebo právnickou osobou, která je vlastníkem předmětu kulturní hodnoty (dále jen „vlastník“), muzea, galerie, knihovny a pracoviště Národního památkového ústavu (dále jen „odborná organizace“), popřípadě Ministerstvo kultury (dále jen „ministerstvo“). Seznam odborných organizací s uvedením oborů, v nichž působí, a s vymezením jejich územní působnosti je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(3) Vlastník může na základě plné moci3a) pověřit třetí osobu vykonáním všech úkonů spojených s vývozem předmětu kulturní hodnoty.

(4) Osvědčení k vývozu na dobu určitou se vydá, pokud předmět kulturní hodnoty není předmětem chráněným podle zvláštních právních předpisů.3b)

(5) Osvědčení k trvalému vývozu se vydá, pokud předmět kulturní hodnoty není předmětem chráněným podle zvláštních právních předpisů,3b) nevykazuje znaky předmětu chráněného podle zvláštního právního předpisu,1) ani není uveden v bodě XVII přílohy č. 1 k tomuto zákonu.

__________

3a)

§ 31 a následující občanského zákoníku.

3b)

Zákon č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 122/2000 Sb.“.

Poznámka pod čarou č. 4) se zrušuje.

 

4.

V § 3 se slova „před jejich prodejem“ nahrazují slovy „k trvalému vývozu“ a slovo „vyhotoveních“ se nahrazuje slovy „stejnopisech označených B, C a D“.

 

5.

V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Nabídkou k prodeji podle odstavce 1 se rozumí i vystavení předmětů ve veřejných prodejních prostorách, na dražbách a sběratelských trzích․“.

 

6.

§ 4 zní:

§ 4

 

(1) Žádost o vydání osvědčení k vývozu na dobu určitou a žádost o vydání osvědčení k trvalému vývozu, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 3 a 4 k tomuto zákonu, předkládá vlastník odborné organizaci ve čtyřech stejnopisech označených A, B, C a D.

(2) Žádost podle odstavce 1 se předkládá oborově a místně příslušné odborné organizaci podle místa trvalého pobytu nebo sídla vlastníka. Je-li vlastníkem fyzická nebo právnická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt nebo sídlo, předloží se žádost místně příslušné odborné organizaci podle místa, kde se předmět kulturní hodnoty nacházel v době jeho nabytí. Nelze-li místní příslušnost odborné organizace podle věty druhé určit, předloží se žádost kterékoli oborově příslušné odborné organizaci.

(3) Vlastník je povinen umožnit ohledání předmětu kulturní hodnoty a poskytnout odborné organizaci, popřípadě ministerstvu potřebnou součinnost.“.

 

7.

V § 5 odst. 1 se slova „je jeden měsíc“ nahrazují slovy „odbornou organizací je 21 kalendářních dnů“.

 

8.

V § 5 odst. 2 větě první se slova „zjistí, že předmět kulturní hodnoty by mohl být prohlášen za kulturní památku,5)“ nahrazují slovy „po posouzení předmětu kulturní hodnoty“, slovo „a“ se nahrazuje čárkou a ve větě druhé se slova „informuje žadatele“ nahrazují slovy „současně písemně vyrozumí vlastníka“.

Poznámka pod čarou č. 5) se zrušuje.

 

9.

V § 5 odstavec 3 zní:

(3) Ministerstvo ve lhůtě 3 měsíců od doručení žádosti odborné organizaci vydá vlastníku osvědčení, nebo vykazuje-li předmět kulturní hodnoty znaky předmětu chráněného podle zvláštního právního předpisu1) a byla-li podána žádost o vydání osvědčení k trvalému vývozu, osvědčení nevydá a zahájí řízení podle zvláštního právního předpisu.1) Osvědčení nevydá rovněž v případě, že předmět kulturní hodnoty je předmětem chráněným podle zvláštních právních předpisů.3b)“.

 

10.

V § 5 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Byla-li podána žádost o vydání osvědčení k trvalému vývozu a osvědčení nebylo vydáno z důvodu, že se jedná o předmět kulturní hodnoty, který je uveden v bodě XVII přílohy č. 1 k tomuto zákonu, vydá o tom ministerstvo ve lhůtě stanovené v odstavci 3 rozhodnutí.“.

 

11.

V § 6 odst. 1 větě první se za slovo „se“ vkládá slovo „vlastníku“, slova „vyhotoveních potvrzením příslušné části tiskopisu“ se nahrazují slovy „stejnopisech označených B, C a D“, dosavadní věta druhá se zrušuje a v dosavadní větě třetí se slova „jednu kopii vydaného osvědčení“ nahrazují slovy „stejnopis označený A“.

 

12.

V § 6 odstavec 2 zní:

(2) Osvědčení je žadateli vydáno za poplatek 500 Kč. Toto ustanovení se nevztahuje na vydání osvědčení podle § 2 odst. 4, § 3 odst. 1 a § 5 odst. 3. Příjemcem poplatku je odborná organizace.“.

 

13.

V § 6 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) Osvědčení k vývozu na dobu určitou lze vydat nejdéle na dobu 5 let.

(4) Osvědčení k trvalému vývozu platí po dobu 3 let ode dne jeho vydání.“.

 

14.

§ 7 zní:

§ 7

 

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která předmět kulturní hodnoty vyváží (dále jen „vývozce“), je povinna předložit stejnopisy označené B, C a D celnímu úřadu propouštějícímu tento předmět do režimu vývozu nebo do režimu pasivního zušlechťovacího styku, a v případě, že tímto celním úřadem bude vnitrozemský celní úřad, i pohraničnímu celnímu úřadu, u kterého předmět kulturní hodnoty vystupuje do zahraničí a který výstup do osvědčení vyznačí.

(2) Celní úřad propouštějící předmět kulturní hodnoty do režimu vývozu nebo do režimu pasivního zušlechťovacího styku potvrdí všechny předložené stejnopisy osvědčení. Pohraniční celní úřad odešle stejnopis označený B ministerstvu nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění vývozu. Stejnopis označený C provází předmět kulturní hodnoty, stejnopis označený D si vývozce ponechá pro případnou kontrolu.

(3) Zpětný dovoz předmětu kulturní hodnoty vyvezeného na dobu určitou potvrdí celní úřad na stejnopisech označených C a D. Stejnopis označený C náleží vlastníkovi, stejnopis označený D je povinna fyzická nebo právnická osoba, která předmět kulturní hodnoty dováží (dále jen „dovozce“), odevzdat ve lhůtě 15 dnů po uplynutí doby stanovené v osvědčení pro vývoz na dobu určitou odborné organizaci, která osvědčení vydala, nebo ministerstvu, pokud osvědčení vydalo. Dovozce je rovněž povinen na vyžádání předložit předmět kulturní hodnoty po zpětném dovozu ke kontrole a identifikaci odborné organizaci, která osvědčení vydala, nebo ministerstvu, pokud osvědčení vydalo, nebo tuto kontrolu a identifikaci umožnit na místě uložení předmětu.

(4) V případě, že se vývoz neuskutečnil, je vlastník povinen vrátit stejnopisy označené B, C a D odborné organizaci, která osvědčení vydala, nebo ministerstvu, pokud osvědčení vydalo, a to nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení platnosti osvědčení.

(5) Odborné organizace sledují dodržování lhůt k vývozu na dobu určitou a jejich nedodržení oznámí písemně ministerstvu nejpozději do 30 dnů po uplynutí lhůty.“.

 

15.

Za § 7 se vkládají nové § 7a a 7b, které včetně poznámky pod čarou č. 6a) znějí:

§ 7a

 

(1) V případě, že vývozce podá u celního úřadu celní prohlášení, kterým navrhuje propustit předmět do režimu vývozu nebo do režimu pasivního zušlechťovacího styku, a celní úřad má podezření, že vyvážený předmět je předmětem kulturní hodnoty, který je vyvážen bez osvědčení, a vývozce neprokáže, že o předmět kulturní hodnoty nejde, tento předmět zajistí, informuje o tom neprodleně oborově a místně příslušnou odbornou organizaci podle sídla celního úřadu a umožní jí ohledání předmětu. Obdobně postupuje celní úřad v případě, kdy je uskutečňován vývoz takového předmětu a celní prohlášení nebylo podáno.

(2) Odborná organizace je povinna neprodleně, nejdéle však ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne podání informace, vyhotovit pro celní úřad posudek o tom, zda vyvážený předmět je předmětem kulturní hodnoty. Jedno vyhotovení posudku obdrží rovněž vývozce.

(3) Vývozce je povinen strpět úkony nezbytné k identifikaci a prověření předmětu.

(4) Náklady související se zajištěním předmětu a se zpracováním posudku hradí vývozce, pokud mu bylo prokázáno porušení tohoto zákona.

 

§ 7b

 

Dohled nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádí ministerstvo a celní orgány. Tím není dotčeno oprávnění celních orgánů vyplývající ze zvláštního zákona.6a)

__________

6a)

Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

16.

§ 8 včetně nadpisu zní:

Sankce

 

§ 8

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

vyváží nebo vyveze předmět kulturní hodnoty bez osvědčení, nebo

b)

při prodeji nabídne předmět kulturní hodnoty z oboru archeologie nebo předmět kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy bez osvědčení k trvalému vývozu.

(2) Vlastník se dopustí přestupku tím, že

a)

neumožní ohledání předmětu kulturní hodnoty nebo neposkytne odborné organizaci, popřípadě ministerstvu potřebnou součinnost (§ 4 odst. 3),

b)

nevrátí stejnopisy označené B, C a D ve stanovené lhůtě odborné organizaci, která osvědčení vydala, nebo ministerstvu, pokud osvědčení vydalo, v případě, že se vývoz neuskutečnil (§ 7 odst. 4), nebo

c)

nedoveze ve stanovené době zpět předmět kulturní hodnoty vyvezený na dobu určitou stanovenou v osvědčení.

(3) Vývozce se dopustí přestupku tím, že

a)

nepředloží stejnopisy označené B, C a D celnímu úřadu (§ 7 odst. 1), nebo

b)

nestrpí úkony nezbytné k identifikaci a prověření předmětu (§ 7a odst. 3).

(4) Dovozce se dopustí přestupku tím, že ve stanovené lhůtě neodevzdá stejnopis označený D odborné organizaci, která osvědčení vydala, nebo ministerstvu, pokud osvědčení vydalo, nebo na vyžádání nepředloží předmět kulturní hodnoty ke kontrole a identifikaci, anebo tuto kontrolu neumožní na místě uložení předmětu (§ 7 odst. 3).

(5) Za přestupek podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. c) lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 2 písm. a) a b) a podle odstavců 3 a 4 lze uložit pokutu do 20 000 Kč.

(6) Dopustí-li se protiprávního jednání uvedeného v § 8 odst. 1 až 4 právnická osoba, uloží se jí pokuta ve výši podle odstavce 5.

(7) Odborné organizaci, která písemně neoznámí ministerstvu nedodržení lhůt k vývozu na dobu určitou ve stanovené lhůtě (§ 7 odst. 5), se uloží pokuta ve výši 20 000 Kč.“.

 

17.

Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně poznámek pod čarou č. 6b) a 6c) zní:

§ 8a

 

(1) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti protiprávního jednání, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž bylo spácháno.

(2) Odpovědnost právnické osoby za protiprávní jednání zaniká uplynutím 3 roků od jeho spáchání.

(3) Za protiprávní jednání podle § 8 odst. 1, § 8 odst. 2 písm. a) a c) a § 8 odst. 4 lze právnické osobě uložit propadnutí věci, pokud jí tato věc náleží a pokud byla ke spáchání protiprávního jednání užita nebo určena. Vlastníkem propadlé věci se stává stát.

(4) Přestupky a protiprávní jednání právnických osob podle tohoto zákona v prvním stupni projednává ministerstvo.

(5) Protiprávní jednání spáchané fyzickou osobou, která je podnikatelem,6b) při podnikatelské činnosti nebo v přímé souvislosti s podnikatelskou činností se posoudí podle ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá ministerstvo podle zvláštního právního předpisu.6c)

(7) Výnos z pokut je příjmem státního rozpočtu.

__________

6b)

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

6c)

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

18.

V § 9 odst. 2 se za slovo „výjimkou“ vkládají slova „§ 5 odst. 4, § 7a odst. 1,“, za číslo „8“ se vkládají slova „a 8a“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Odvolání proti rozhodnutí podle § 7a odst. 1 nemá odkladný účinek.“.

 

19.

Příloha č. 1 zní:

Příloha č. 1 k zákonu č. 71/1994 Sb.

Priloha_Sb_2004_80-P1.rtf“.

 

20.

Příloha č. 2 zní:

Příloha č. 2 k zákonu č. 71/1994 Sb.

Priloha_Sb_2004_80-P2.rtf“.

 

21.

Doplňuje se příloha č. 3, která zní:

Příloha č. 3 k zákonu č. 71/1994 Sb.

Priloha_Sb_2004_80-P3.pdf“.

 

22.

Doplňuje se příloha č. 4, která zní:

Příloha č. 4 k zákonu č. 71/1994 Sb.

Priloha_Sb_2004_80-P4.pdf“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

(1)

Osvědčení vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona platí po dobu 3 let ode dne jejich vydání, nejdéle však do 31. prosince 2004.

(2)

Byla-li žádost o vydání osvědčení k vývozu předmětu kulturní hodnoty předložena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vztahují se na vydání osvědčení a na propuštění takového předmětu kulturní hodnoty do režimu vývozu nebo do režimu pasivního zušlechťovacího styku dosavadní právní předpisy. Takto vydaná osvědčení platí po dobu 1 roku ode dne jejich vydání.

(3)

Řízení o uložení pokuty zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.