Čekejte, prosím...
A A A
167/2005 Sb. znění účinné od 27. 4. 2005

Tato částka byla rozeslána přednostně před částkami 59/2005 až 61/2005

167

 

ZÁKON

ze dne 23. března 2005,

kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění

pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona č. 47/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 192/2002 Sb., zákona č. 282/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 48 odstavec 6 zní:

(6) Jednání vyšetřovací komise je zpravidla veřejné. Na návrh člena vyšetřovací komise se může vyšetřovací komise usnést, že jednání vyšetřovací komise nebo jeho část jsou neveřejné. Učiní tak vždy, jsou-li předmětem jednání vyšetřovací komise utajované skutečnosti související s obranou nebo bezpečností státu nebo jiné závažné utajované skutečnosti.“.

2.

V § 48 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

(7) Jednání vyšetřovací komise nebo jeho části, které byly prohlášeny za neveřejné, se mohou kromě členů vyšetřovací komise zúčastnit jiné osoby, dala-li s jejich účastí vyšetřovací komise souhlas nebo stanoví-li tak zákon․“.

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 8 až 10.

3.

V § 48 odst. 8 se za slova „Členové vyšetřovací komise a další osoby, které se zúčastní nebo jsou přítomny jednání vyšetřovací komise“ vkládají slova „nebo jeho části, které byly prohlášeny za neveřejné“.

4.

V příloze č. 1 se v čl. 5 odst. 2 slova „Jednání komise je neveřejné a“ nahrazují slovy „Jednání komise je veřejné. Usnese-li se komise, že její jednání nebo jeho část je neveřejné,“.

5.

V příloze č. 1 se v čl. 5 odst. 2 za slovo „přítomni“ vkládá slovo „neveřejného“.

6.

V příloze č. 1 se v čl. 6 odst. 1 slova „Komise informuje“ nahrazují slovy „V případě neveřejného jednání informuje komise“.

7.

V příloze č. 1 v čl. 11 odstavec 4 zní:

(4) Zápis včetně jeho příloh je veřejně přístupný a mohou z něj být činěny výpisy a opisy. Byly-li jednání komise nebo jeho část prohlášeny za neveřejné, mají právo do zápisu včetně jeho příloh, popřípadě do jiného záznamu nahlížet a činit si z nich výpisy a opisy jen členové komise. V takovýchto případech může komise rozhodnout, že do zápisu včetně jeho příloh, popřípadě do jiného záznamu může nahlédnout a činit si z nich výpisy a opisy i jiná osoba.“.

8.

V příloze č. 1 se v čl. 13 slova „Svědci smí být“ nahrazují slovy „V rámci neveřejného jednání nebo jeho části smí být svědci“.

9.

V příloze č. 1 v čl. 22 odstavec 1 zní:

(1) Komise poskytne znalci potřebná vysvětlení ze spisu a vymezí jeho úkoly. Je-li toho v případech, kdy je jednání nebo jeho část neveřejné, třeba, dovolí komise znalci nahlédnout do spisů nebo mu spisy zapůjčí. V případech, kdy je jednání nebo jeho část neveřejné, může též komise znalci dovolit, aby byl přítomen při výslechu osoby, jejíž jednání je předmětem vyšetřování, jakož i svědků. Komise též může znalci dovolit, aby osobě, jejíž jednání je předmětem vyšetřování, jakož i svědkům kladl otázky vztahující se k předmětu znaleckého posudku.“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Gross v. r.