Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

180/2005 Sb. znění účinné od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 201/2012 Sb.

1.9.2012

zákonem č. 402/2010 Sb.

30.5.2012

zákonem č. 330/2010 Sb.

1.3.2011

Více...

180

 

ZÁKON

ze dne 31. března 2005

o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů

(zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (§ 1-12)

Hlava I

Obecná ustanovení (§ 1-3)

§ 1

Předmět úpravy

(1)

Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství1 způsob podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a z důlního plynu z uzavřených dolů a výkon státní správy a práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené.

(2)

Účelem tohoto zákona je v zájmu ochrany klimatu a ochrany životního prostředí

a)

podpořit využití obnovitelných zdrojů energie (dále jen „obnovitelné zdroje“),

b)

zajistit trvalé zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě primárních energetických zdrojů,

c)

přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k trvale udržitelnému rozvoji společnosti,

d)

vytvořit podmínky pro naplnění indikativního cíle podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v České republice ve výši 8 % k roku 2010 a vytvořit podmínky pro další zvyšování tohoto podílu po roce 2010.

§ 2

Základní pojmy

(1)

Obnovitelnými zdroji se rozumí obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu.

(2)

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)

biomasou biologicky rozložitelná část výrobků, odpadů a zbytků z provozování zemědělství a hospodaření v lesích a souvisejících průmyslových odvětví, zemědělské produkty pěstované pro energetické účely a rovněž biologicky rozložitelná část vytříděného průmyslového a komunálního odpadu,

b)

elektřinou z obnovitelných zdrojů elektřina vyrobená v zařízeních, která využívají pouze obnovitelné zdroje, a také část elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů v zařízeních, která využívají i neobnovitelné zdroje energie,

c)

hrubou spotřebou elektřiny v tuzemsku vyrobená elektřina s připočtením dovozů a odečtením vývozů elektřiny,

d)

zeleným bonusem finanční částka navyšující tržní cenu elektřiny a hrazená provozovatelem regionální distribuční soustavy nebo přenosové soustavy výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů, zohledňující snížené poškozování životního prostředí využitím obnovitelného zdroje oproti spalování fosilních paliv, druh a velikost výrobního zařízení, kvalitu dodávané elektřiny,

e)

provozovatelem regionální distribuční soustavy držitel licence na distribuci elektřiny, jehož distribuční soustava je přímo připojena na přenosovou soustavu.

§ 3

Předmět podpory

(1)

Podpora podle tohoto zákona (dále jen „podpora“) se vztahuje na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů ve výrobnách elektřiny na území České republiky připojených do elektrizační soustavy České republiky přímo, prostřednictvím odběrného místa nebo prostřednictvím jiné výrobny elektřiny připojené k elektrizační soustavě České republiky, s výjimkou větrných elektráren umístěných na rozloze 1 km2 o celkovém instalovaném výkonu nad 20 MWe. V případě výroby elektřiny z biomasy se podpora vztahuje na druhy a způsoby využití biomasy, které z hlediska ochrany životního prostředí stanoví prováděcí právní předpis.

(2)

Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů je stanovena odlišně s ohledem na druh obnovitelného zdroje a velikost instalovaného výkonu výrobny a v případě elektřiny vyrobené z biomasy i podle parametrů biomasy stanovených prováděcím právním předpisem․

(3)

Při stanovení podpory podle odstavce 2 Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) ekonomicky zvýhodní pro účely výlučného spalování pevné biomasy využívání odpadní biomasy z dřevovýroby a průmyslového zpracování dřeva a v případě společného spalování pevné biomasy a neobnovitelného zdroje energie účelově pěstovanou energetickou biomasu.

(4)

Podpora se rovněž vztahuje na výrobu elektřiny z důlního plynu z uzavřených dolů. Na tuto podporu se použijí ustanovení hlavy II a hlavy III obdobně; ustanovení § 4 odst. 13, 14 a 18 se nepoužijí.

(5)

V případě elektřiny vyrobené využitím energie slunečního záření se podpora vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny s instalovaným výkonem výrobny do 30 kWp, která je umístěna na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem evidované v katastru5.

Hlava II

Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů (§ 4-7)

§ 4

Práva a povinnosti subjektů na trhu s elektřinou z obnovitelných zdrojů

(1)

Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatelé distribučních soustav jsou povinni na svém licencí vymezeném území2 přednostně připojit k přenosové soustavě nebo k distribučním soustavám zařízení podle § 3 (dále jen „zařízení“) za účelem přenosu nebo distribuce elektřiny z obnovitelných zdrojů, pokud o to výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů (dále jen „výrobce“) požádá a pokud splňuje podmínky připojení a dopravy elektřiny stanovené zvláštním právním předpisem2.

(2)

Povinnost připojení zařízení výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů vzniká provozovateli té distribuční soustavy, kde jsou náklady na připojení nejnižší, s výjimkou případů prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro distribuci nebo při ohrožení spolehlivého provozu distribuční soustavy.

(3)

Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů, na kterou se vztahuje podpora, má právo si vybrat, zda svoji elektřinu nabídne k výkupu podle odstavce 4, nebo zda za ni bude požadovat zelený bonus. Změna tohoto výběru je možná nejdříve za rok poté, co si výrobce závazně z těchto dvou možností jednu vybral a začal ji využívat. Změna výběru je prováděna vždy k 1. lednu následujícího kalendářního roku. Termíny a podrobnosti výběru způsobu podpory stanoví prováděcí právní předpis.

(4)

Provozovatelé regionálních distribučních soustav a provozovatel přenosové soustavy jsou povinni vykupovat veškerou elektřinu z obnovitelných zdrojů, na kterou se vztahuje podpora, a uzavřít smlouvu o dodávce, pokud výrobce elektřinu z obnovitelných zdrojů nabídl, za podmínek podle § 5 a za ceny podle § 6. Součástí této povinnosti je i převzetí odpovědnosti za odchylku podle zvláštního právního předpisu3.

(5)

Provozovatelé regionálních distribučních soustav a provozovatel přenosové soustavy využívají elektřinu vykoupenou podle odstavce 4 na krytí ztrát. V případě, že okamžitý výkon povinně vykupované elektřiny z obnovitelných zdrojů podle odstavce 4 přesáhne objem elektřiny na krytí ztrát, je tento přesah hodnocen jako odchylka příslušného provozovatele regionální distribuční soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy.

(6)

V případě výroby elektřiny vyráběné společně z obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje energie je podpora poskytována pouze formou zelených bonusů.

(7)

Pokud výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů, na kterou se vztahuje podpora, nenabídl tuto elektřinu k povinnému výkupu podle odstavce 4 a prodal ji na trhu s elektřinou, je provozovatel příslušné regionální distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy povinen hradit výrobci za tuto elektřinu zelený bonus vyjádřený v Kč/MWh.

(8)

Odchylky výkonu zařízení z důvodů přirozené povahy obnovitelných zdrojů nesmí být důvodem neplnění povinností podle odstavce 4.

(9)

Provozovatelé distribučních soustav a provozovatel přenosové soustavy mají podle zvláštního právního předpisu3 odpovědnost za odchylku spojenou se zajištěním ztrát ve svých soustavách, kterou mohou přenést na jiný subjekt zúčtování.

(10)

Náklady spojené s odchylkou výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů vykoupené podle odstavce 4 jsou uznatelnými náklady provozovatelů distribučních soustav a provozovatele přenosové soustavy pro výpočet regulovaných cen za distribuci a přenos a subjekt zúčtování má právo vyúčtovat tyto náklady provozovatelům distribučních soustav nebo provozovateli přenosové soustavy. Podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis.

(11)

Výrobce, který vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů společně s elektřinou z neobnovitelných zdrojů energie, je povinen zajistit samostatné měření vyrobené elektřiny nebo výpočet vyrobeného množství elektřiny z obnovitelných zdrojů způsobem podle zvláštního právního předpisu4.

(12)

Výrobce, který vyrábí elektřinu společným spalováním biomasy a neobnovitelného zdroje energie, vykazuje množství elektřiny z obnovitelných zdrojů, skutečné nabytí množství biomasy a její kvalitu a skutečné využití veškeré nabyté biomasy pro účely výroby elektřiny způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

(13)

Operátor trhu s elektřinou vydává na písemnou žádost výrobce vyrábějícího elektřinu z obnovitelných zdrojů potvrzení původu elektřiny z obnovitelných zdrojů (dále jen „záruka původu“). Záruku původu vydá operátor trhu s elektřinou do 30 kalendářních dnů od obdržení žádosti. Vzor žádosti o vydání záruky původu a vzor záruky původu stanoví prováděcí právní předpis.

(14)

Uznání záruky původu vydané v jiném členském státě Evropských společenství provádí Ministerstvo průmyslu a obchodu.

(15)

Výrobce, který vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů a uplatňuje nárok na úhradu zeleného bonusu v souladu s odstavcem 7, je povinen uzavřít smlouvu na dodávku elektřiny s jiným účastníkem trhu s elektřinou v souladu se zvláštním právním předpisem3. Tato povinnost se nevztahuje na výrobce, který veškerou elektřinu, kterou vyrobil z obnovitelných zdrojů, sám spotřebovává.

(16)

Právo na úhradu zeleného bonusu se vztahuje i na výrobce, který vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu. Povinnost hradit zelený bonus tomuto výrobci vzniká provozovateli regionální distribuční soustavy, na jehož vymezeném území se výrobna elektřiny tohoto výrobce nachází.

(17)

Výrobce, který nabídl elektřinu k povinnému výkupu, musí uzavřít smlouvu s provozovatelem příslušné regionální distribuční soustavy nebo přenosové soustavy.

(18)

Do podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v České republice může být započten dovoz elektřiny z obnovitelných zdrojů z ostatních členských států Evropských společenství pouze v případě, že vyvážející stát má obdobné ustanovení umožňující započtení dovozu. Elektřina z obnovitelných zdrojů bude do indikativních cílů podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny členských států Evropských společenství započtena pouze jednou. Podrobnosti evidence dovozu a vývozu elektřiny z obnovitelných zdrojů v České republice stanoví prováděcí právní předpis.

§ 5

Podmínky podpory, výkupu a evidence výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů

(1)

Základním časovým úsekem pro výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů je 1 hodina. U zařízení, která nejsou vybavena průběhovým měřením, může být mezi provozovatelem regionální distribuční soustavy nebo provozovatelem přenosové soustavy a výrobcem dohodnut i jiný časový úsek.

(2)

Základním časovým úsekem pro vyhodnocování a zúčtování výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů je 1 měsíc, pokud se provozovatel regionální distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy nedohodnou s výrobcem jinak.

(3)

Pokud elektřinu z obnovitelných zdrojů hodlá její výrobce nabídnout k výkupu podle § 4 odst. 4, oznámí tuto skutečnost příslušnému provozovateli regionální distribuční soustavy nebo provozovateli přenosové soustavy. Termíny oznámení této skutečnosti stanoví prováděcí právní předpis.

(4)

Předáním údajů o množství elektřiny z obnovitelných zdrojů podle odstavce 6 provozovateli regionální distribuční soustavy nebo provozovateli přenosové soustavy vzniká výrobci nárok na úhradu zeleného bonusu stanoveného podle § 6.

(5)

Výrobce, který vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů pro vlastní potřebu, je povinen předávat naměřené nebo vypočtené údaje o množství jím vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů provozovateli regionální distribuční soustavy nebo provozovateli přenosové soustavy. Splněním této povinnosti vzniká tomuto výrobci nárok na úhradu zeleného bonusu a na vydání záruky původu podle § 4 odst. 13.

(6)

O uskutečněné výrobě a výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů předává její výrobce naměřené nebo vypočtené údaje podle jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů příslušnému provozovateli regionální distribuční soustavy nebo provozovateli přenosové soustavy podle zvláštního právního předpisu3, 4.

§ 6

Výše cen za elektřinu z obnovitelných zdrojů a zelených bonusů

(1)

Úřad stanoví vždy na kalendářní rok dopředu výkupní ceny za elektřinu z obnovitelných zdrojů (dále jen „výkupní ceny“) samostatně pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů a zelené bonusy tak, aby

a)

byly vytvořeny podmínky pro naplnění indikativního cíle podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny ve výši 8 % v roce 2010 a

b)

pro zařízení uvedená do provozu

1.

po dni nabytí účinnosti tohoto zákona bylo při podpoře výkupními cenami dosaženo patnáctileté doby návratnosti investic za podmínky splnění technických a ekonomických parametrů, kterými jsou zejména náklady na instalovanou jednotku výkonu, účinnost využití primárního obsahu energie v obnovitelném zdroji a doba využití zařízení a které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem,

2.

po dni nabytí účinnosti tohoto zákona zůstala zachována výše výnosů za jednotku elektřiny z obnovitelných zdrojů při podpoře výkupními cenami po dobu 15 let od roku uvedení zařízení do provozu jako minimální se zohledněním indexu cen průmyslových výrobců; za uvedení zařízení do provozu se považuje též ukončení rekonstrukce technologické části stávajícího zařízení, změna paliva, nebo ukončení modernizace, zvyšující technickou a ekologickou úroveň stávajícího zařízení,

3.

před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona byla po dobu 15 let zachována minimální výše výkupních cen stanovených pro rok 2005 podle dosavadních právních předpisů se zohledněním indexu cen průmyslových výrobců.

(2)

Při stanovení výše zelených bonusů Úřad přihlíží též k zvýšené míře rizika uplatnění elektřiny z obnovitelných zdrojů na trhu s elektřinou.

(3)

Při stanovení výkupních cen a zelených bonusů Úřad vychází z odlišných nákladů na pořízení, připojení a provoz jednotlivých druhů zařízení včetně jejich časového vývoje.

(4)

Výkupní ceny stanovené Úřadem pro následující kalendářní rok nesmí být nižší než 95 % hodnoty výkupních cen platných v roce, v němž se o novém stanovení rozhoduje. Ustanovení věty první se nepoužije pro stanovení výkupních cen pro následující kalendářní rok pro ty druhy obnovitelných zdrojů, u kterých je v roce, v němž se o novém stanovení výkupních cen rozhoduje, dosaženo návratnosti investic kratší než 11 let; Úřad při stanovení výkupních cen postupuje podle odstavců 1 až 3.

§ 6a

Financování podpory

(1)

Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální distribuční soustavy má právo na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů. Vícenáklady provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele regionální distribuční soustavy podle předchozí věty jsou hrazeny složkou ceny za přenos elektřiny nebo ceny za distribuci elektřiny na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů regulované Úřadem a dotací z prostředků státního rozpočtu.

(2)

Vláda stanoví nařízením limit prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů do 31. října kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, pro který Úřad stanoví ceny za přenos elektřiny nebo ceny za distribuci elektřiny.

(3)

Pokud limit prostředků státního rozpočtu stanovený podle odstavce 2 nepostačuje na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, zahrne Úřad zbývající vícenáklady provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele regionální distribuční soustavy do složky ceny na přenos elektřiny nebo ceny na distribuci elektřiny na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů.

(4)

Úřad vyhlašuje formou sdělení6 ve Sbírce zákonů s účinností od 1. ledna kalendářního roku výši vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů hrazených provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli regionální distribuční soustavy formou dotace z prostředků státního rozpočtu.

(5)

Výše vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů formou dotace podle odstavce 4 se vypočte jako rozdíl mezi předpokládanými celkovými vícenáklady spojenými s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele regionální distribuční soustavy a předpokládanými výnosy provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele regionální distribuční soustavy podle odstavce 3. Při stanovení vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele regionální distribuční soustavy a předpokládaných výnosů provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele regionální distribuční soustavy Úřad postupuje podle právního předpisu, který upravuje způsob regulace cen v energetických odvětvích a postupy pro regulaci cen7.

(6)

Rozdíly mezi předpokládanými a skutečně vynaloženými vícenáklady spojenými s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů za uplynulý kalendářní rok Úřad bere v úvahu při stanovení cen pro následující kalendářní rok podle právního předpisu, který upravuje způsob regulace cen v energetických odvětvích a postupy pro regulaci cen7.

§ 6b

Poskytnutí dotace

(1)

Dotaci na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů podle § 6a poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu provozovateli přenosové soustavy a provozovatelům regionálních distribučních soustav čtvrtletně na základě jejich žádostí, které mu tito provozovatelé předloží do konce měsíce následujícího po čtvrtletí. Ministerstvo průmyslu a obchodu jim do konce dalšího měsíce poukáže částku uvedenou ve sdělení podle § 6a odst. 4.

(2)

O poskytnutí dotace vydá Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodnutí podle rozpočtových pravidel8, ve kterém uvede pouze svůj název a adresu, název, adresu sídla a identifikační číslo provozovatele přenosové nebo regionální distribuční soustavy, kterému je dotace určena, poskytovanou částku a den vydání rozhodnutí.

§ 7

Pravidelné vyhodnocování

(1)

Úřad vždy k 30. červnu zveřejní v Energetickém regulačním věstníku2 vyhodnocení podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny za minulý kalendářní rok a propočet očekávaných dopadů podpory na celkovou cenu elektřiny pro konečné zákazníky v nadcházejícím kalendářním roce.

(2)

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Úřadem předkládá vládě každoročně, poprvé v roce 2005, do 30. září zprávu, která zahrnuje analýzu pokroku dosaženého při plnění ustanovení § 1 odst. 2 písm. d).

Hlava III

Odvod z elektřiny

ze slunečního záření (§ 7a-7i)

§ 7a

Předmět odvodu z elektřiny ze slunečního záření

Předmětem odvodu za elektřinu ze slunečního záření (dále jen „odvod“) je elektřina vyrobená ze slunečního záření v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v zařízení uvedeném do provozu v období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2010.

§ 7b

Subjekty odvodu

(1)

Poplatníkem odvodu je výrobce, pokud vyrábí elektřinu ze slunečního záření.

(2)

Plátcem odvodu je provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální distribuční soustavy.

§ 7c

Základ odvodu

Základem odvodu je částka bez daně z přidané hodnoty hrazená plátcem odvodu formou výkupní ceny nebo zeleného bonusu poplatníkovi odvodu za elektřinu ze slunečního záření vyrobenou v odvodovém období.

§ 7d

zrušen

§ 7e

Sazba odvodu

Sazba odvodu ze základu odvodu činí v případě hrazení formou

a)

výkupní ceny 26 %,

b)

zeleného bonusu 28 %.

§ 7f

Odvodové období

Odvodovým obdobím je kalendářní měsíc.

§ 7g

Způsob výběru odvodu

(1)

Plátce odvodu je povinen srazit nebo vybrat odvod ze základu odvodu.

(2)

Plátce odvodu je povinen odvést odvod ze základu odvodu do 25 dnů po skončení odvodového období; ve stejné lhůtě je povinen podat vyúčtování odvodu.

§ 7h

Správa odvodu

(1)

Správu odvodu vykonávají územní finanční orgány.

(2)

Při správě odvodu se postupuje podle daňového řádu.

§ 7i

Rozpočtové určení odvodu

Odvod je příjmem státního rozpočtu.

Hlava IV

Společná ustanovení (§ 8-12)

§ 8

Kontrola

Kontrolu dodržování tohoto zákona , s výjimkou kontroly odvodu a jeho správy, provádí Státní energetická inspekce (dále jen „inspekce“)2.

Správní delikty

§ 9

[Výše pokut]

(1)

Provozovateli regionální distribuční soustavy nebo provozovateli přenosové soustavy, který nevykoupí elektřinu z obnovitelných zdrojů podle § 4 odst. 4 nebo neuhradí zelený bonus podle § 4 odst. 7, se uloží pokuta do 5 000 000 Kč.

(2)

Výrobci, který předá nepravdivé měřené nebo vypočtené údaje provozovateli regionální distribuční soustavy nebo provozovateli přenosové soustavy o množství jím vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů podle § 5 odst. 5 a 6, se uloží pokuta do 5 000 000 Kč.

(3)

Výrobci, který nezajistí samostatné měření elektřiny z obnovitelných zdrojů podle § 4 odst. 11, se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

(4)

Výrobci, který nevykáže pravdivě správné množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, skutečné nabytí množství biomasy a její kvalitu a skutečné využití veškeré nabyté biomasy pro účely výroby elektřiny podle § 4 odst. 12, se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

(5)

Výrobci, který nepředá naměřené nebo vypočtené údaje podle § 5 odst. 6, se uloží pokuta do 100 000 Kč.

(6)

Výrobci, který opakovaně předá nepravdivé měřené nebo vypočtené údaje o množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů podle § 5 odst. 5 a 6, může inspekce rozhodnout o pozastavení nároku na úhradu výkupní ceny nebo zeleného bonusu, a to až na 2 roky.

§ 10

[Řízení o pokutách]

(1)

Pokuty ukládá, vybírá a vymáhá inspekce.

(2)

Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3)

Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže územní inspektorát o něm nezahájil řízení do 1 roku, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4)

Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává příslušný územní inspektorát. O odvolání proti uložení pokuty rozhoduje ústřední inspektorát.

(5)

Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahuje ustanovení § 9.

(6)

Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.

§ 11

Přechodné ustanovení

Právo volby zeleného bonusu podle § 4 odst. 3 a podle § 4 odst. 7 lze uplatnit od 1. ledna 2006.

§ 12

Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů

(1)

Ministerstvo životního prostředí vydá prováděcí právní předpis k provedení § 3 odst. 1 a 2.

(2)

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá prováděcí právní předpis k provedení § 4 odst. 13 a § 4 odst. 18.

(3)

Úřad vydá prováděcí právní předpis k provedení § 4 odst. 3, § 4 odst. 10, § 4 odst. 12, § 5 odst. 3 a § 6 odst. 1 písm. b) bodu 1.

Část druhá

Změna zákona o hospodaření energií (§ 13)

§ 13

[Změna zákona o hospodaření energií]

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb. a zákona č. 694/2004 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).

 

2.

V § 4 odst. 5 písm. c) se za slovo „energie“ vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 1, která zní:

__________

1)

Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

Část třetí

zrušena (§ 14)

§ 14

zrušen

Část čtvrtá

Účinnost (§ 15)

§ 15

[Účinnost]

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Paroubek v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. II zákona č. 330/2010 Sb.1.3.2011
Čl. II zákona č. 330/2010 Sb.1.1.2011
Čl. II zákona č. 402/2010 Sb.1.1.2011

Více...Poznámky pod čarou:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře elektrické energie z obnovitelných zdrojů na vnitřním trhu s elektrickou energií.

Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.

Vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobech regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen.

Vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobech regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen.

§ 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře elektrické energie z obnovitelných zdrojů na vnitřním trhu s elektrickou energií.

2

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3

Vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu, ve znění pozdějších předpisů.

4

Vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů, ve znění pozdějších předpisů.

5

Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6

§ 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.

7

Vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobech regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen.

8

§ 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.