Čekejte, prosím...
A A A
209/2005 Sb. znění účinné od 1. 6. 2005

209

 

VYHLÁŠKA

ze dne 20. května 2005,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb.,

o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění vyhlášky č. 401/2004 Sb.

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 5 a § 16 písm. a) a b) zákona č. 156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.:

Čl. I

1.

V bodě 1. přílohy č. 1 k vyhlášce č. 474/2000 Sb․ se za slova „minerální hnojiva“ vkládají slova „s výjimkou hnojiv označených jako „hnojiva ES“ “.

 

2.

V poznámce pod čarou č. 4 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 474/2000 Sb. se za slovy „statková hnojiva“ doplňují slova „a organické hnojivo pod číslem typu 18.1 písmeno e)“.

 

3.

V tabulce č. 5 přílohy č. 3 k vyhlášce č. 474/2000 Sb. u Organických a organominerálních hnojiv u čísla typu 18.1 písmene e) se ve sloupci 7 slova „maximální dávka 30 t/ha nejvýše jednou za tři roky“ zrušují.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2005.

Ministr:

Ing. Zgarba v. r.