Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

286/2005 Sb. znění účinné od 18. 7. 2005 do 20. 6. 2013

286

 

ZÁKON

ze dne 16. června 2005,

kterým se mění zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně

zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 438/2003 Sb. a zákona č. 691/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

na základě mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, ve vztahu ke státu, který je stranou této mezinárodní smlouvy,“.

 

2.

Poznámka pod čarou č. 1a zní:

__________

1a)

Směrnice Rady 77/799/EHS ze dne 19․ prosince 1977 o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní, ve znění směrnice Rady 79/1070/EHS, směrnice Rady 92/12/EHS, směrnice Rady 2003/93/ES, směrnice Rady 2004/56/ES a směrnice Rady 2004/106/ES.“.

 

3.

V § 2 odst. 1 se písmeno b) zrušuje a dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

 

4.

V § 3 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

(3) Příslušný orgán postupuje při poskytování pomoci příslušnému úřadu státu uvedenému v § 1 odst. 1 písm. a) a b) (dále jen „příslušný úřad smluvního státu“) tak, jako by se jednalo o spolupráci s orgány České republiky, přičemž se uplatní postup podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků4).

__________

4)

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

5.

V § 7 odst. 1 se slova „správce daně“ nahrazují slovy „orgán“.

 

6.

V § 8 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „při jejich prvním předání“.

 

7.

Za § 10 se vkládají nové § 10a a 10b, které včetně nadpisů znějí:

§ 10a

Doručování

 

(1) Na žádost příslušného úřadu smluvního státu doručí příslušný orgán rozhodnutí, případně jiné písemnosti vztahující se k daním uvedeným v § 2, jejich adresátovi. Příslušný orgán může rovněž od příslušného úřadu smluvního státu dožadovat doručení obdobných písemností adresátovi.

(2) Žádost o doručení obsahuje označení věci, jíž se doručované písemnosti týkají, jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby nebo název a sídlo právnické osoby, které jsou písemnosti adresovány, a další údaje potřebné k identifikaci adresáta.

(3) Příslušný orgán neprodleně informuje příslušný úřad smluvního státu o tom, že jeho žádost o doručení obdržel, a po doručení písemností adresátovi také o dni jejich doručení.

 

§ 10b

Souběžná kontrola

 

(1) Příslušný orgán je za účelem výměny získaných informací oprávněn provádět ve spolupráci s příslušnými úřady smluvních států souběžně daňovou kontrolu u daňových subjektů, jejichž daňové povinnosti jsou společným nebo doplňujícím zájmem České republiky a smluvních států (dále jen „souběžná kontrola“).

(2) Příslušný orgán vyhledává daňové subjekty, u nichž považuje za vhodné a účelné souběžnou kontrolu provést, a navrhuje příslušným úřadům smluvních států její provedení; v návrhu poskytne informace, které ho k tomuto rozhodnutí vedly, a uvede období, ve kterém by souběžná kontrola měla být provedena.

(3) Po obdržení návrhu na provedení souběžné kontroly od příslušného úřadu smluvního státu oznámí příslušný orgán tomuto úřadu souhlas s jejím provedením nebo její odmítnutí s uvedením důvodů, pro které k odmítnutí došlo.

(4) Příslušný orgán určí pro provedení souběžné kontroly zástupce odpovědného za její řízení a za součinnost s příslušným úřadem smluvního státu.“.

 

8.

V § 11 odst. 1 větě druhé se slovo „kteréhokoliv“ zrušuje.

 

9.

V § 11 odst. 3 se slova „příslušných orgánů“ nahrazují slovy „správců daně“ a slovo „příslušnými“ se zrušuje.

 

10.

V § 11 odst. 4 se slovo „orgánem“ nahrazuje slovem „úřadem“.

 

11.

V § 11 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Ministerstvo financí sdělí Evropské komisi a příslušným úřadům ostatních členských států Evropské unie, že je orgánem oprávněným požadovat a poskytovat mezinárodní pomoc podle tohoto zákona, a oznámí jim zavedení nebo nahrazení daní uvedených v § 2 odst. 1.“.

 

12.

V § 12 písm. a) se slova „s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena“ nahrazují slovy „která je součástí právního řádu“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.