Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

290/2005 Sb. znění účinné od 1. 8. 2005

290

 

ZÁKON

ze dne 16. června 2005

o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Vojenském zpravodajství

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zpravodajských službách

České republiky (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

(2) Používání specifických prostředků získávání informací a vedení evidencí obsahujících údaje o osobách Bezpečnostní informační službou a Vojenským zpravodajstvím, jakož i postavení příslušníků zpravodajských služeb a jejich služební poměry upravují zvláštní zákony1).

__________

1)

Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství.

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

2.

V § 3 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

c)

Vojenské zpravodajství jako součást Ministerstva obrany2).

__________

2)

§ 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 290/2005 Sb.“.

 

3.

V § 4 odstavec 4 zní:

(4) Ředitele Vojenského zpravodajství jmenuje, po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu příslušném ve věcech bezpečnosti, ministr obrany se souhlasem vlády. Z výkonu své funkce je ředitel Vojenského zpravodajství odpovědný ministru obrany, který ho též se souhlasem vlády odvolává.“.

 

4.

V § 5 odst. 3 písmeno a) zní:

a)

mající původ v zahraničí, důležité pro obranu a bezpečnost České republiky,“.

 

5.

V § 5 odst․ 3 písm. d) se před slovo „činnostech“ vkládají slova „záměrech a“ a slova „státní a služební tajemství“ se nahrazují slovy „utajované skutečnosti“.

 

6.

§ 17 a 18 včetně nadpisu znějí:

Zvláštní ustanovení o Úřadu pro zahraniční

styky a informace

 

§ 17

 

Příslušník Úřadu pro zahraniční styky a informace prokazuje svoji příslušnost k Úřadu pro zahraniční styky a informace služebním průkazem s evidenčním číslem a ústním prohlášením „Úřad pro zahraniční styky a informace“.

 

§ 18

 

(1) Úřad pro zahraniční styky a informace může pro ochranu činností, které koná na území České republiky, a jestliže je to nezbytné pro plnění úkolů v jeho působnosti, používat sledování osob a věcí, krycí doklady, nástrahovou a zabezpečovací techniku a využívat osob jednajících v jeho prospěch, které musí být starší 18 let.

(2) Krycími doklady se pro účely tohoto zákona rozumějí listiny a předměty sloužící k utajení skutečné totožnosti osoby. Krycím dokladem nesmí být průkaz prezidenta republiky, poslance nebo senátora Parlamentu, člena vlády, člena Nejvyššího kontrolního úřadu anebo guvernéra České národní banky a služební průkaz státního zástupce nebo soudce, diplomatický pas nebo doklad dosud žijící osoby.

(3) Úřadu pro zahraniční styky a informace vydává krycí doklady Ministerstvo vnitra.“.

 

7.

§ 19 zní:

§ 19

 

(1) Úřad pro zahraniční styky a informace je oprávněn ukládat, uchovávat a využívat údaje o fyzických a právnických osobách, jestliže je to nutné k plnění úkolů v jeho působnosti.

(2) Úřad pro zahraniční styky a informace je povinen zabezpečit ochranu údajů obsažených v evidencích před vyzrazením, zneužitím, poškozením, ztrátou a odcizením.

(3) Úřad pro zahraniční styky a informace skutečnost o vedení evidence o fyzických a právnických osobách ani její obsah těmto osobám nesděluje.“.

 

8.

§ 21 se zrušuje.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o Bezpečnostní informační službě (čl. 2)

Čl. II

Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 499/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 8 odstavec 1 zní:

(1) Zpravodajskou technikou se pro účely tohoto zákona rozumějí technické prostředky a zařízení, zejména elektronické, fototechnické, chemické, fyzikálně-chemické, radiotechnické, optické, mechanické anebo jejich soubory, používané utajovaným způsobem, pokud je při něm zasahováno do základních práv a svobod občanů při

a)

vyhledávání, otevírání, zkoumání nebo vyhodnocování dopravovaných zásilek,

b)

odposlouchávání, popřípadě zaznamenávání telekomunikačního, radiokomunikačního a jiného obdobného provozu, popřípadě zjišťování údajů o tomto provozu,

c)

pořizování obrazových, zvukových nebo jiných záznamů,

d)

vyhledávání použití technických prostředků, které by mohly znemožnit nebo znesnadnit plnění úkolů v rámci Bezpečnostní informační služby,

e)

identifikaci osob nebo předmětů, popřípadě při zjišťování jejich pohybu za použití zabezpečovací a nástrahové techniky.“.

 

2.

V § 8 odst. 2 písmeno d) zní:

d)

monitorování telekomunikačního, radiokomunikačního nebo jiného obdobného provozu bez odposlechu jeho obsahu, popřípadě zjišťování údajů o tomto provozu.“.

 

3.

Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní:

§ 8a

 

Bezpečnostní informační služba je oprávněna žádat v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu od právnických a fyzických osob zajišťujících veřejnou komunikační síť nebo poskytujících veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, aby v určených bodech své sítě zřídily a zabezpečily rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv.“.

 

4.

Poznámka pod čarou č. 3 zní:

__________

3)

§ 910 zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství.“.

 

5.

Poznámka pod čarou č. 4 zní:

__________

4)

§ 53 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 265/2001 Sb.“.

 

6.

V § 10 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

druh zpravodajské techniky, která má být použita, dobu trvání jejího použití, základní identifikační údaje o osobě, vůči které má být zpravodajská technika použita, pokud jsou tyto údaje známy, číslo telefonní nebo jiné obdobné stanice, pokud z ní má být prováděn odposlech, popřípadě záznam, a je-li známo, i místo použití zpravodajské techniky; má-li být zpravodajská technika použita vůči ústavnímu činiteli nebo jejím použitím má být zasahováno do práva nedotknutelnosti obydlí, musí být tato informace součástí žádosti,“.

 

7.

V § 10 odst. 1 písm. c) se slova „vůči objektu zájmu uvedenému“ nahrazují slovy „vůči osobě uvedené“.

 

8.

V § 10 odst. 3 se slova „údaje o objektu zájmu, vůči kterému má být zpravodajská technika použita“ nahrazují slovy „údaje o osobě, vůči které má být zpravodajská technika použita, pokud jsou tyto údaje známy“.

 

9.

V § 19 odst. 3 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 7a zní:

c)

počet případů použití zpravodajské techniky, ve kterých je Bezpečnostní informační služba činná, s uvedením jednotlivých oblastí působnosti Bezpečnostní informační služby7a) a druhu zpravodajské techniky,

__________

7a)

§ 5 odst. 1 zákona č. 153/1994 Sb.“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o elektronických komunikacích (čl. 3)

Čl. III

V § 97 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), odstavce 1 a 2 včetně poznámek pod čarou č. 37 a 37a znějí:

(1) Právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinna na náklady žadatele zřídit a zabezpečit v určených bodech své sítě rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv

a)

Policii České republiky pro účely stanovené zvláštním právním předpisem36),

b)

Bezpečnostní informační službě pro účely stanovené zvláštním právním předpisem37),

c)

Vojenskému zpravodajství pro účely stanovené zvláštním právním předpisem37a).

(2) Orgány uvedené v odstavci 1 prokazují své oprávnění k odposlechu a záznamu zpráv předáním písemné žádosti, která obsahuje číslo jednací, pod kterým je rozhodnutí soudu u tohoto orgánu vedeno, a která je podepsána osobou odpovědnou u orgánu uvedeného v odstavci 1 za vykonávání odposlechu a záznamu zpráv. V případě odposlechu a záznamu zpráv Policií České republiky podle zvláštních právních předpisů36) se v písemné žádosti uvádí číslo jednací, pod kterým je souhlas účastníka odposlouchávané stanice u Policie České republiky veden.

__________

37)

§ 68 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.

37a)

§ 910 zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností (čl. 4)

Čl. IV

V zákoně č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb., zákona č. 60/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 322/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 386/2004 Sb., se v části třetí hlava první zrušuje.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných

ústředních orgánů státní správy České republiky (čl. 5)

Čl. V

V § 16 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 239/2000 Sb. a zákona č. 13/2002 Sb., písmeno e) zní:

e)

řídí Vojenské zpravodajství,“.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST (čl. 6)

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.