Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

307/2005 Sb. znění účinné od 1. 9. 2005 do 31. 12. 2006

307

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 13. července 2005,

kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných

službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b) a d) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 217/2000 Sb., zákona č. 563/2004 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 637/2004 Sb. a nařízení vlády č. 213/2005 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 4 odst. 10 se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

2.

V § 5 se odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 20 a 25a zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

3.

V § 5 odst. 3 se doplňuje písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 20 zní:

f)

který je zdravotnickým pracovníkem20) a vykonává zdravotnické povolání,

__________

20)

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 125/2005 Sb.

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb.“.

4.

V § 5 odst. 3 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

5.

V § 5 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Zdravotnickému pracovníkovi, který je vedoucím zaměstnancem ve zdravotnickém zařízení, náleží platový tarif podle předchozí věty jen v případě, je-li po něm v rámci téhož pracovního poměru, vedle výkonu řídící funkce, požadován i výkon zdravotnického povolání25a)․“.

Poznámka pod čarou č. 25a zní:

__________

25a)

§ 2 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.

§ 4 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb.“.

6.

V § 5 odst. 4 se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

7.

V § 8 odst. 1 se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“ a číslo „8“ se nahrazuje číslem „7“.

8.

V § 8 odst. 2 se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“.

9.

Příloha č. 3 se zrušuje.

10.

Přílohy č. 4 až 8 se označují jako přílohy č. 3 až 7.

11.

V nadpisu přílohy č. 3 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

12.

V nadpisu přílohy č. 4 se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

13.

V nadpisu přílohy č. 5 se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“ a číslo „8“ se nahrazuje číslem „7“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2005.

Předseda vlády:

Ing. Paroubek v. r.

 

Místopředseda vlády a

ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Škromach v. r.