Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

343/2005 Sb. znění účinné od 1. 12. 2005 do 31. 12. 2023

343

 

ZÁKON

ze dne 28. července 2005

o sloučení Vojenské nemocnice Plzeň s Fakultní nemocnicí Plzeň

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

(1)

Dnem 1. ledna 2006 se státní příspěvková organizace Vojenská nemocnice Plzeň, se sídlem v Plzni, Ed. Beneše 9, identifikační číslo 49775472, u níž funkci zřizovatele vykonává Ministerstvo obrany (dále jen „Vojenská nemocnice Plzeň“), slučuje se státní příspěvkovou organizací Fakultní nemocnice Plzeň, se sídlem v Plzni, Ed. Beneše 13, identifikační číslo 00669806, u níž funkci zřizovatele vykonává Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „Fakultní nemocnice Plzeň“).

(2)

Dnem sloučení podle odstavce 1 na Fakultní nemocnici Plzeň přecházejí veškerá práva a povinnosti Vojenské nemocnice Plzeň, která tímto dnem zaniká; výkon funkce zřizovatele Vojenské nemocnice Plzeň přechází k témuž dni z Ministerstva obrany na Ministerstvo zdravotnictví․

§ 2

S věcmi, právy a jinými majetkovými hodnotami státu (dále jen „majetek“), s nimiž byla příslušná hospodařit ke dni 31. prosince 2005 Vojenská nemocnice Plzeň, přísluší hospodařit ode dne 1. ledna 2006 Fakultní nemocnici Plzeň. Dnem 1. ledna 2006 na Fakultní nemocnici Plzeň přecházejí veškeré závazky Vojenské nemocnice Plzeň, pokud k tomuto dni trvají, a práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů.

§ 3

(1)

O předání a převzetí majetku a závazků sepíší Vojenská nemocnice Plzeň a Fakultní nemocnice Plzeň nejpozději do 31. prosince 2005 protokol, který podepíší jejich statutární orgány.

(2)

Protokol obsahuje název, sídlo a identifikační číslo Vojenské nemocnice Plzeň a Fakultní nemocnice Plzeň, výčet movitých věcí a nemovitostí a seznam pohledávek a závazků s uvedením jejich splatnosti. U nemovitostí, které se zapisují do katastru nemovitostí, se uvedou údaje nezbytné pro zápis do katastru nemovitostí1. K protokolu se připojí veškerá technická dokumentace k předávaným nemovitostem.

(3)

Nejpozději do 31. března 2006 se na základě zpracování výsledků řádné účetní závěrky, uskutečněné ve Vojenské nemocnici Plzeň ke dni 31. prosince 2005 podle zvláštního právního předpisu2, upřesní úplný výčet majetku a závazků uvedených v protokole.

§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2005.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.Poznámky pod čarou:

§ 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

§ 19 odst. 1 a § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

§ 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2

§ 19 odst. 1 a § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.