Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

349/2005 Sb. znění účinné od 13. 9. 2005

349

 

ZÁKON

ze dne 5. srpna 2005,

kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob

v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících

a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů

(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zvláštní ochraně svědka

a dalších osob v souvislosti s trestním řízením (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1.

V § 1 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Podle tohoto zákona lze zvláštní ochranu a pomoc poskytnout i na žádost příslušného orgánu cizího státu, který rozhoduje o obdobné ochraně osoby podle práva cizího státu (dále jen „orgán cizího státu“), nebo na žádost mezinárodního soudu nebo tribunálu ustanoveného na základě vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a kterou je Česká republika vázána, nebo na základě rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem (dále jen „soudní orgán“)․“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

2.

V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

prověřování dodržování podmínek poskytování zvláštní ochrany a pomoci.“.

3.

Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně nadpisu zní:

§ 10a

Oprávnění k prověřování chráněné osoby

 

(1) Je-li dáno podezření, že chráněná osoba nedodržuje povinnosti uvedené v § 6, a nelze-li toto podezření prověřit jiným způsobem, je policie oprávněna v nezbytně nutném rozsahu získávat poznatky utajovaným způsobem pomocí technických nebo jiných prostředků; při tom je oprávněna pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy, provádět odposlech a záznam telekomunikačního provozu a požadovat po osobě vykonávající telekomunikační činnost údaje o uskutečněném telekomunikačním provozu, které jsou předmětem telekomunikačního tajemství nebo na něž se vztahuje ochrana osobních a zprostředkovacích dat.

(2) Pořizování zvukových, obrazových nebo jiných záznamů, provádění odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a požadování údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu je možné pouze s předchozím souhlasem předsedy senátu vrchního soudu příslušného podle sídla útvaru policie nebo vězeňské služby, která poskytuje zvláštní ochranu a pomoc. Proti rozhodnutí o povolení nebo zamítnutí žádosti není přípustný opravný prostředek.“.

4.

V § 21 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Policie je s předchozím souhlasem chráněné osoby oprávněna požádat orgán cizího státu o pomoc při poskytování zvláštní ochrany a pomoci.“.

5.

Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně nadpisu zní:

§ 21a

Poskytnutí zvláštní ochrany a pomoci na žádost

 

(1) Policie může po předchozím souhlasu ministra poskytnout zvláštní ochranu a pomoc podle tohoto zákona jiné než ohrožené osobě na žádost orgánu cizího státu nebo soudního orgánu. Podmínkou poskytnutí této zvláštní ochrany a pomoci je předchozí souhlas takové osoby se způsobem a podmínkami poskytování zvláštní ochrany a pomoci včetně zpracovávání a využívání jejích osobních údajů.

(2) Policie poskytování zvláštní ochrany a pomoci podle odstavce 1 ukončí

a)

na žádost orgánu cizího státu nebo soudního orgánu, nebo

b)

po předchozím oznámení orgánu cizího státu nebo soudnímu orgánu.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o soudech a soudcích (čl. 2)

Čl. II

Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 441/2003 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., se mění takto:

V § 129 odst. 1 větě první se za slovo „akademie“ vkládají slova „v Kroměříži“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 3)

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.