Čekejte, prosím...
A A A
368/2005 Sb. znění účinné od 25. 11. 2005 do 31. 12. 2016

368

 

VYHLÁŠKA

ze dne 5. září 2005,

kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin

a tabákových výrobků

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 316/2004 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, se mění takto:

1.

V poznámce pod čarou č. 2 se na konci textu doplňuje věta „Směrnice Komise 2005/26/ES ze dne 21. března 2005, kterou se stanoví seznam složek potravin nebo látek prozatímně vyřazených z přílohy IIIa směrnice 2000/13/ES.“.

2.

V § 11 odst. 3 se slova „nebo lékořici lysou (Glycyrrhiza glabra)“ zrušují a za slova „10 mg/l nebo vyšší,“ se vkládají slova „v důsledku přidání této látky nebo lékořice lysé (Glycyrrhiza glabra)“.

3.

V § 11 odst. 4 se slova „nebo lékořici lysou (Glycyrrhiza glabra)“ zrušují a za slova „4 g/kg nebo vyšší,“ se vkládají slova „v důsledku přidání této látky nebo lékořice lysé (Glycyrrhiza glabra)“.

4.

V § 11 odst. 5 se slova „nebo lékořici lysou (Glycyrrhiza glabra)“ zrušují a za slova „1,2 % objemových alkoholu,“ se vkládají slova „v důsledku přidání této látky nebo lékořice lysé (Glycyrrhiza glabra)“.

5.

Příloha č. 1 zní:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 113/2005 Sb․

Priloha_Sb_2005_368-P1.rtf“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 25. listopadu 2005.

Ministr:

Ing. Zgarba v. r.