Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

388/2005 Sb. znění účinné od 1. 10. 2005

388

 

ZÁKON

ze dne 19. srpna 2005,

kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených

s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců

a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb․, zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 427/2003 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 127/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 6 odst. 1 písm. f) se slova „ve volebním kraji nebo ve volebním obvodu“ nahrazují slovy „ve svém volebním kraji nebo ve svém volebním obvodu“.

2.

V § 9 odst. 1 písm. b) se na konci zkraje doplňují slova „pokud dále není stanoveno jinak,“.

3.

Za § 10 se vkládá nový § 10a, který zní:

§ 10a

 

Při současném splnění podmínek pro nárok na jednoúčelovou paušální náhradu podle § 5 odst. 1 písm. b) a pro nárok na naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. c) poslanci náleží, podle své volby, buď jen jednoúčelová paušální náhrada ve výši stanovené v § 9 odst. 1 písm. b) nebo jen naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. c) a 15 % jednoúčelové paušální náhrady, na kterou by jinak měl nárok.“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.