Čekejte, prosím...
A A A
398/2005 Sb. znění účinné od 1. 1. 2006

N(5.10.2005, 501/2002 Sb.): Ustanovení čl. I bodů 10 až 17 nabývají účinnosti dnem jejího vyhlášení.

398

 

VYHLÁŠKA

ze dne 22. září 2005,

kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami

a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 8, § 24 odst. 4 a 5 a § 28 odst. 1:

Čl. I

Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění vyhlášky č. 473/2003 Sb. a vyhlášky č. 545/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 se slova „a které je možné čerpat na požádání nebo do dvaceti čtyř hodin po oznámení“ nahrazují slovy „a které jsou splatné na požádání; částkami splatnými na požádání se pro účely této vyhlášky rozumí částky, které mohou být kdykoli vyzvednuty bez výpovědi nebo pro které je dohodnuta výpovědní lhůta nebo splatnost dvacet čtyři hodin nebo jeden pracovní den“.

2.

V § 17 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „nebo „4. Ostatní pasiva“ „.

3.

V § 18 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo „4. Ostatní pasiva“ „.

4.

V § 29 odst. 1 se za slova „realizovatelných cenných papírů“ vkládají slova „reálnou hodnotou“.

5.

V § 60 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „; podřízenými aktivy se pro účely této vyhlášky rozumí taková aktiva, o kterých bylo smluvně dohodnuto, že v případě likvidace, konkurzu, nuceného vyrovnání nebo vyrovnání dlužníka budou uspokojena až po plném uspokojení všech ostatních pohledávek ostatních věřitelů, s výjimkou pohledávek, které jsou vázány stejnou nebo obdobnou podmínkou podřízenosti“.

6.

V § 68 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Výše této ztráty odpovídá rozdílu mezi oceněním při nabytí cenného papíru sníženým nebo zvýšeným o časové rozlišení prémie nebo diskontu a stávající reálnou hodnotou se zohledněním předchozích vykázaných ztrát ze znehodnocení․ Pokud následně po vykázání znehodnocení ve výkazu zisku a ztráty dojde k prokazatelnému zvýšení reálné hodnoty realizovatelných dluhových cenných papírů, vykazuje se toto zvýšení reálné hodnoty realizovatelných dluhových cenných papírů ve výkazu zisku a ztráty, nejvýše však do výše znehodnocení vykázaného podle věty třetí.“.

7.

V § 70 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova „za derivát se nepovažuje smluvní vztah, jehož předmětem je koupě, prodej nebo užívání komodity a očekává se jeho splnění dodáním komodity.“.

8.

V § 79 odst. 3 se za slova „se vykazují“ vkládají slova „ , nejde-li o deriváty,“.

9.

V § 79 odst. 4 se za slova „se vykazují“ vkládají slova „ , nejde-li o deriváty,“.

10.

V § 81 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 18 a 18a zní:

(1) Do konsolidačního celku se zahrnuje konsolidující účetní jednotka18) a konsolidované účetní jednotky, kterými se rozumí:

a)

osoby, které jsou ovládanými nebo řízenými osobami18a), bez ohledu na jejich sídlo,

b)

osoby, ve kterých konsolidující účetní jednotka vykonává podstatný vliv18), bez ohledu na jejich sídlo.

__________

18)

§ 22 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

18a)

§ 66a odst. 2 a 7 obchodního zákoníku.“.

11.

V § 81 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Základ konsolidačního celku tvoří konsolidující účetní jednotka a konsolidované účetní jednotky vyjmenované v odstavci 1 písm. a). Do takto vytvořeného základu konsolidačního celku se zahrnou i konsolidované účetní jednotky pod podstatným vlivem vyjmenované v odstavci 1 písm. b).“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

12.

V § 81 odst. 3 písm. a) se za slova „podle § 2“ vkládají slova „odst. 1“.

13.

V § 81 odst. 3 písm. b) se za slova „podle § 2“ vkládají slova „odst. 1“.

14.

V § 81 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

15.

V § 81 odst. 4 se za slova „účetních jednotek“ vkládají slova „do konsolidačního celku“.

16.

Za § 81 se vkládá nový § 81a, který zní:

§ 81a

 

(1) Konsolidační celek nevytváří konsolidující účetní jednotka podle § 81 odst. 1 a 2, která je současně osobou zahrnutou do konsolidačního celku jiné konsolidující účetní jednotky řídící se právem České republiky, nebo jiné konsolidující osoby bez ohledu na její sídlo, která se řídí právem členského státu Evropské unie (dále jen „konsolidující zahraniční osoba“), za předpokladu, že:

a)

tato jiná konsolidující účetní jednotka nebo konsolidující zahraniční osoba drží všechny akcie nebo podíly v konsolidující účetní jednotce; k akciím nebo podílům drženým členy správních, řídících a dozorčích orgánů zřízených na základě zvláštních právních předpisů, stanov nebo společenské smlouvy se nepřihlíží, nebo

b)

tato jiná konsolidující účetní jednotka nebo konsolidující zahraniční osoba drží nejméně 90 procent akcií nebo podílů v konsolidující účetní jednotce a nesestavení konsolidované účetní závěrky za konsolidační celek schválili ostatní akcionáři nebo společníci konsolidující účetní jednotky.

(2) Podle odstavce 1 se postupuje, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

a)

konsolidující účetní jednotka a všechny jí konsolidované účetní jednotky jsou zahrnuty do konsolidované účetní závěrky konsolidačního celku jiné konsolidující účetní jednotky nebo konsolidující zahraniční osoby,

b)

konsolidovaná účetní závěrka podle písmene a) a konsolidovaná výroční zpráva jsou sestaveny jinou konsolidující účetní jednotkou nebo konsolidující zahraniční osobou a jsou ověřeny auditorem podle práva státu, kterým se jiná konsolidující účetní jednotka nebo konsolidující zahraniční osoba řídí,

c)

konsolidovanou účetní závěrku podle písmene a), konsolidovanou výroční zprávu podle písmene b) a zprávu auditora odpovědného za jejich ověření konsolidující účetní jednotka zveřejní podle § 21a zákona; tyto účetní záznamy musí být zveřejněny v českém jazyce; vyžaduje se úředně ověřený překlad a

d)

příloha k účetní závěrce konsolidující účetní jednotky obsahuje obchodní firmu a sídlo jiné konsolidující účetní jednotky nebo konsolidující zahraniční osoby, která konsolidovanou účetní závěrku podle písmene a) sestavila, a informaci o uplatnění odstavce 1.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na účetní jednotky, jejichž cenné papíry jsou registrované na regulovaném trhu v jakémkoli členském státu Evropské unie.

(4) V případech neuvedených v odstavci 1 konsolidační celek nevytváří konsolidující účetní jednotka, která je současně ovládanou nebo řízenou osobou zahrnutou do konsolidačního celku jiné konsolidující účetní jednotky nebo konsolidující zahraniční osoby, za předpokladu, že jsou všechny podmínky uvedené v odstavci 2 splněny a současně akcionáři nebo společníci osvobozené konsolidující účetní jednotky, kteří vlastní společně nejméně desetiprocentní podíl v akciové společnosti nebo nejméně 20 procent v ostatních typech společností, nepožádali nejpozději 6 měsíců před koncem účetního období o sestavení konsolidované účetní závěrky.

(5) Sestavuje-li se konsolidovaná účetní závěrka a konsolidovaná výroční zpráva pro účely informování zaměstnanců nebo jejich zástupců podle zvláštního právního předpisu anebo na žádost správních nebo soudních orgánů pro jejich potřeby, ustanovení odstavců 1 až 4 se nepoužijí.“.

17.

V § 86 odst. 1 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

l)

v případě nezahrnutí účetní jednotky, která je bankou nebo jinou finanční institucí, do konsolidačního celku podle § 81 odst. 3 písm. c) přiloží konsolidující účetní jednotka ke konsolidované účetní závěrce účetní závěrku této účetní jednotky a v příloze uvede doplňující informace o finanční pomoci.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Ustanovení čl. I bodů 10 až 17 použijí účetní jednotky pro sestavení konsolidované účetní závěrky za účetní období započatá 1. ledna 2005 a později.

2.

Ustanovení bodu 1 se nevztahuje na konsolidované účetní závěrky již sestavené před nabytím účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 10 až 17, která nabývají účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

Mgr. Sobotka v. r.