Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

42/2005 Sb. znění účinné od 1. 2. 2005 do 31. 8. 2012

42

 

VYHLÁŠKA

ze dne 11. ledna 2005,

kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty

zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně

seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských

a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění

ovzduší veřejnosti

 

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 55 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 8 odst․ 12 a § 36 odst. 5 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti, se mění takto:

 

1.

V § 4 odst. 2 se slova „podle odstavce 1 písm. c)“ zrušují.

 

2.

V příloze č. 2 bodu 1.2. se slova „1. Severočeská teplárenská a. s., Komořany“ nahrazují slovy „United Energy, a. s., Teplárna Komořany“ a slova „CHEMOPETROL a. s.,“ slovy „CHEMOPETROL, a. s.,“.

 

3.

V příloze č. 2 na konci bodu 1.2. se doplňuje poznámka s tímto textem:

Poznámka: ke změnám týkajícím se názvu zdrojů znečišťování ovzduší uvedených v příloze této vyhlášky, k nimž dojde po dni její účinnosti a při nichž je provoz zdroje zachován, se nepřihlíží.“.

 

4.

V příloze č. 2 bodu 1.5. se slova „pro určenou oblast“ nahrazují slovy „pro území kraje“, slova „vznik troposférického ozonu“ se nahrazují slovy „vznik smogové situace“, za slova „na 1 stanici“ se vkládají slova „reprezentativní pro území kraje“ a věta poslední se zrušuje.

 

5.

V příloze č. 2 bodu 1.6. se slova „pro určenou oblast“ nahrazují slovy „pro území kraje“, slova „byl předpovězen vznik smogové situace nebo byly zjištěny meteorologické podmínky podmiňující vznik troposférického ozonu, bylo předpovězeno jejich další trvání“ se nahrazují slovy „vznikla smogová situace“, za slova „na 1 stanici“ se vkládají slova „reprezentativní pro území kraje“ a věta poslední se zrušuje.

 

6.

V příloze č. 3 v úvodním odstavci se slova „odst. 4“ zrušují.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2005.

Ministr:

RNDr. Ambrozek v. r.