Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

432/2005 Sb. znění účinné od 1. 11. 2005

432

 

VYHLÁŠKA

ze dne 18. října 2005,

kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou

omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku

 

Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 58 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví podmínky poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření ve smyslu § 58 odst. 2 zákona (dále jen „náhrada“), vzor uplatnění nároku, náležitosti uplatnění nároku a způsob určení výše náhrady v případech, kdy omezení zemědělského hospodaření vzniklo v důsledku

a)

zákazu hnojení, zákazu používání kejdy, silážních šťáv a ostatních tekutých odpadů na travních porostech1,

b)

zákazu použití biocidů v ovocných sadech, vinicích a chmelnicích,

c)

dočasného vyloučení hospodaření na travních porostech1,

d)

zamezení vstupu hospodářských zvířat na část pozemku,

e)

snížení zatížení travního porostu1 dobytčími jednotkami,

f)

posunu termínu seče na travních porostech1,

g)

vyloučení či snížení rybí obsádky nebo v důsledku jiných omezení vedoucích ke snížení přírůstku rybí obsádky,

h)

změny druhové skladby rybí obsádky, nebo

i)

mimořádných nebo nákladově náročnějších opatření.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)

zemědělským hospodařením užívání zemědělských pozemků způsobem odpovídajícím charakteristice druhů pozemků a způsobu využití pozemku podle zvláštního právního předpisu2 a hospodaření na rybnících s chovem ryb a vodní drůbeže3,

b)

zatopenou plochou vodou zatopená část katastrální plochy rybníka při normální hladině.

§ 3

Poskytování náhrady

(1)

Dojde-li ke změně vlastníka nebo nájemce v průběhu kalendářního roku, v němž újma vznikla nebo trvala, náleží mu náhrada za období, kdy zemědělský pozemek nebo rybník s chovem ryb nebo vodní drůbeže (dále jen „pozemek“) vlastnil nebo měl pronajatý.

(2)

Náhrada újmy vzniklé na rybníce s vícehorkovým hospodářským cyklem se vyplácí na konci cyklu na základě žádostí podaných v jednotlivých kalendářních letech cyklu ve lhůtě stanovené v § 58 odst. 3 zákona.

(3)

Žadatel je zařazen do evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů4, jedná-li se o pozemek na zemědělské půdě o výměře nad 0,5 ha.

§ 4

Náležitosti uplatnění nároku a vzor uplatnění nároku

(1)

Žádost o náhradu obsahuje

a)

obchodní firmu nebo název, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, sídlo a právní formu, jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jiné osoby oprávněné za právnickou osobu jednat, je-li žadatelem právnická osoba,

b)

jméno a příjmení, případně dodatek5, datum narození, číslo občanského průkazu, popřípadě jiného obdobného průkazu dokládajícího totožnost, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu, je-li žadatelem fyzická osoba,

c)

bankovní spojení: název a sídlo peněžního ústavu, číslo účtu, kód banky, specifický symbol, má-li být náhrada poskytnuta žadateli na účet,

d)

požadovanou výši náhrady vypočtenou postupem podle této vyhlášky,

e)

odůvodnění nároku odkazem na ustanovení zákona, případně prováděcí právní předpis nebo na konkrétní pravomocné rozhodnutí, závazné stanovisko nebo souhlas vydaný na základě zákona nebo jeho prováděcích právních předpisů, z něhož vyplývá omezení,

f)

výměru (plochu), pro niž se náhrada uplatňuje, a to v hektarech s přesností na dvě desetinná místa,

g)

přílohu, s výjimkou případů hospodaření na rybníce s vícehorkovým hospodářským cyklem, kdy se žádosti podávají v kalendářních letech před ukončením hospodářského cyklu rybníka bez přílohy.

(2)

Příloha žádosti obsahuje

a)

výpis z katastru nemovitostí ne starší než tři měsíce nebo nájemní smlouvu k pozemku,

b)

parcelní číslo pozemku, na který je náhrada újmy uplatňována,

c)

čestné prohlášení, že žadatel vlastnil nebo měl pronajatý pozemek po dobu, za kterou uplatňuje náhradu újmy na daný pozemek,

d)

kopii katastrální mapy s vyznačením části pozemku, na které je náhrada uplatňována; je-li pozemek evidován zjednodušeným způsobem6, kopii katastrální mapy doplněnou orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence,

e)

druh pozemku7, druh zemědělské kultury podle evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vzahů8, jedná-li se o zemědělskou půdu,

f)

doklad o tom, že byl poskytnut finanční příspěvek za omezení z důvodů ochrany přírody podle § 69 zákona nebo náhrada podle zvláštního právního předpisu9 včetně dokladu o jeho výši, případně čestné prohlášení o tom, že poskytnut nebyl,

g)

doklad o finanční částce poskytnuté na pozemek, na který je náhrada žádána, z veřejných prostředků formou dotace, příspěvku nebo kompenzace na účel odpovídající omezení, na které žadatel uplatňuje náhradu, v kalendářním roce, za který je náhrada požadována, vlastníku nebo nájemci pozemku, případně čestné prohlášení, že taková částka nebyla poskytnuta; mají-li tyto částky vyplacené v předcházejících letech z veřejných rozpočtů vztah ke kalendářnímu roku, za který je náhrada požadována, žadatel předloží též doklady o těchto finančních částkách,

h)

pravomocné rozhodnutí, závazné stanovisko nebo souhlas vydaný na základě zákona nebo jeho prováděcích právních předpisů, z něhož vyplývá omezení,

i)

pravomocné rozhodnutí, z něhož vyplývá zmírnění omezení, na jehož základě újma vznikla nebo trvala10, případně čestné prohlášení, že takové rozhodnutí nebylo vydáno,

j)

čestné prohlášení, že omezení, na které žadatel uplatňuje náhradu, nevzniklo souběžně v plné míře nebo částečně na základě jiného právního titulu, jestliže souběžně nevzniklo,

k)

potvrzení o zařazení do evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů4, jedná-li se o pozemek na zemědělské půdě; nepřesahuje-li výměra pozemku 0,5 ha, doloží žadatel toto potvrzení v případě, že je do této evidence již zařazen,

l)

postup výpočtu výše náhrady podle této vyhlášky včetně vstupních údajů použitých pro výpočet,

m)

částku odpovídající snížení v obvyklém objemu produkce z jiného omezení zemědělského hospodaření, než je omezení podle § 58 odst. 2 zákona, nebo škodných událostí, případně čestné prohlášení, že nedošlo k tomuto snížení,

n)

smlouvu, z níž vyplývá smluvní omezení odpovídající omezení, na které žadatel uplatňuje náhradu, byla-li sjednána, případně čestné prohlášení, že smluvní omezení nevzniklo.

Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3)

Jedná-li se o hospodaření na rybníce s chovem ryb nebo vodní drůbeže, příloha žádosti kromě údajů podle odstavce 2 obsahuje

a)

platné povolení k nakládání s vodami podle zvláštního právního předpisu11,

b)

základní údaje o rybníce, zejména polohu rybníka z katastru nemovitostí, zatopenou plochu, kategorii podle hospodářského využívání, průměrnou hloubku, výpočet nebo odhad kubatury vody při normální hladině,

c)

evidenci o hospodaření a evidenci o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství vedenou podle zvláštního právního předpisu12,

d)

rozhodnutí o platné výjimce při použití závadných látek na určité způsoby použití udělenou podle zvláštního právního předpisu13, pokud byla udělena.

(4)

Jedná-li se o jiná omezení zemědělského hospodaření ve smyslu § 58 odst. 2 zákona než uvedená v § 1, příloha žádosti obsahuje dokument, jehož náležitostí je

a)

popis konkrétních dopadů omezení na hospodaření,

b)

postup výpočtu výše náhrady,

c)

vstupní údaje použité pro výpočet; pokud existují vstupní údaje v listinné podobě, jsou součástí dokumentu,

d)

požadovanou výši náhrady vypočtenou na základě údajů uvedených v písmenech a) až c).

(5)

Vzor uplatnění nároku je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 5

Způsob určení výše náhrady za omezení hospodaření na zemědělské půdě

Způsob určení výše náhrady v případech uvedených v § 1 písm. a) až i) je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 6

Společné ustanovení

Od náhrady vypočtené podle § 5 a 6 se odečte částka odpovídající snížení obvyklého objemu produkce z případného jiného omezení zemědělského hospodaření, než je omezení podle § 58 odst. 2 zákona, nebo ze škodných událostí, a částka poskytnutá vlastníku nebo nájemci pozemku z veřejných rozpočtů formou dotace, příspěvku nebo kompenzace na účel odpovídající omezení, na které žadatel uplatňuje náhradu.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2005.

Ministr životního prostředí:

RNDr. Ambrozek v. r.

 

Ministr zemědělství:

Ing. Zgarba v. r.Poznámky pod čarou:

§ 3i písm. b) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

§ 3i písm. b) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

§ 3i písm. b) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

§ 3i písm. b) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

Vyhláška č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb․, o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 1 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).

§ 3e zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

§ 9 odst. 1 obchodního zákoníku.

§ 29 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

§ 2 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

§ 3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

Například zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákon č. 115/2000 Sb., o poskytnutí náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů.

Například § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

§ 3e zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Příloha 1B vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).

§ 39 odst. 7 písm. b) a d) zákona č. 254/2001 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

§ 3i písm. b) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

2

Vyhláška č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb․, o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3

§ 1 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).

4

§ 3e zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

5

§ 9 odst. 1 obchodního zákoníku.

6

§ 29 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

7

§ 2 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

8

§ 3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

9

Například zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákon č. 115/2000 Sb., o poskytnutí náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů.

10

Například § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

11

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

12

Příloha 1B vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).

13

§ 39 odst. 7 písm. b) a d) zákona č. 254/2001 Sb.