Čekejte, prosím...
A A A
62/2005 Sb. znění účinné od 8. 2. 2005

62

 

ZÁKON

ze dne 5. ledna 2005,

kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách

a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách),

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament České republiky se usnesl na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 453/2001 Sb․, zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 19/2004 Sb., se mění takto:

V § 2 odst. 4 se za slova „ve správních obvodech obcí s pověřeným obecním úřadem“ vkládá čárka.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Gross v. r.