Čekejte, prosím...
A A A
94/2005 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013

Ustanovení § 2 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Ustanovení § 2 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

ato částka byla rozeslána přednostně před částkou 27/2005 Sb.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 503/2012 Sb.

1.1.2013

 

94

 

ZÁKON

ze dne 21. ledna 2005

o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy, o změně zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu

zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb.,

o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb.,

o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,

ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Zákon o zrušení Státního fondu

pro zúrodnění půdy (§ 1-2)

§ 1

(1)

Dnem 1. ledna 2006 se Státní fond pro zúrodnění půdy (dále jen „Fond“) zrušuje.

(2)

Dnem 1. ledna 2006 přecházejí práva a povinnosti Fondu, trvající k tomuto dni, včetně práv a závazků z nedokončených sporů ve správním, soudním, popřípadě rozhodčím řízení, na Českou republiku, zastoupenou Ministerstvem zemědělství (dále jen „ministerstvo“).

(3)

Dnem 1. ledna 2006 se s majetkem, s nímž byl do tohoto dne příslušný hospodařit Fond, stává příslušným hospodařit podle zvláštního právního předpisu1 ministerstvo.

§ 2

Zrušuje se:

1.

Zákon č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy.

2.

Zákon č. 175/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy.

3.

Část šestá zákona č. 482/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

ČÁST DRUHÁ

zrušena (§ 3)

§ 3

zrušen

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o zemědělství (§ 4)

§ 4

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb., se mění takto:

Za § 4a se vkládá nový § 4b, který včetně poznámky pod čarou č. 5d zní:

§ 4b

 

Ministerstvo může v případech hodných zvláštního zřetele, odůvodněných veřejným zájmem, rozhodnutím zřídit výzkumný ústav, vzdělávací instituci, popřípadě muzeum, jako státní příspěvkovou organizaci5d). Za obdobných podmínek může ministerstvo takovou státní příspěvkovou organizaci rozdělit, sloučit s jinou státní příspěvkovou organizací s obdobným předmětem činnosti, zrušit nebo provést jiné změny takovéto státní příspěvkové organizace.

__________

5d)

Zákon č․ 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 5d a 5e se označují jako poznámky pod čarou č. 5e a 5f, a to včetně odkazů v textu na ně.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (§ 5)

§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Gross v. rPoznámky pod čarou:

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.